ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-darken-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น darken, *darken*,

-darken- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you don't ever darken my doorstep again !แล้วอย่าได้โผล่หน้ากลับมาเคาะประตูบ้านผมอีก ..
Maria Merryweather, Moon Princess of Moonacre .to remove the curse that had darken this valley...มาเรีย เมอรี่เวธเธอร์ เจ้าหญิงจันทราแห่งหุบเขามูนนาครี.. เพื่อลบล้างคำสาปที่ปกคลุมหุบเขานี้
In two days, the moon darken the sun.อีกแค่สองวัน จันทร์สีเลือดจะบดบังดวงอาทิตย์
Like a cloud I'll darken your inner sun.เหมือนเป็นเมฆ.. ที่ไปบดบังแสงอาทิตย์ของเธอ
Rachel, darken your eyebrows. Blaine, tone down the blush.เรเชล เขียนคิ้วเพิ่มอีก เบลนปัดแก้มบางลงหน่อย
Darken the city, night is a wire ♪#เมืองที่มืดมิด กลางคืนที่มีแต่แสงไฟ#
Such memories shall soon be cleansed from thought, never again to darken mind.ความทรงจำดังกล่าวเร็ว ๆ นี้จะ รับการชำระจากความคิด ไม่มีอีกแล้วที่จะมืดใจ
I've crossed into your dark timeline, and now I'm going to darken it.และทีนี้ผมจะทำให้มันดาร์คขึ้น ยังไง?
That man is nothing more than a slippery coward who wouldn't have the guts to darken our doorstep.คนๆนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าพวกขี้ขลาด ที่ไม่มีแม้แต่กึ้น ให้มาแปดเปื้อนหน้าบ้านพวกเรา
To leave this hotel and never darken its towels again.ให้ออกไปจากโรงแรมนี้ และห้ามกลับมาที่นี่อีก

-darken- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くすむ[, kusumu] (v5m,vi) to be quiet; to be dull; to darken
遮光[しゃこう, shakou] (n,vs) shade; darken
顔を曇らす[かおをくもらす, kaowokumorasu] (v5s,exp) (See 曇らす) to darken one's face; to assume a gloomy look
黒ずむ[くろずむ, kurozumu] (v5m,vi) to blacken; to darken

-darken- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal FR: éclipser ; occulter ; effacer
ค่ำ[v.] (kham) EN: become dark ; darken FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -darken-
Back to top