ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crystal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crystal*, -crystal-

crystal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crystal (n.) แก้วหรือกระจกคุณภาพดี
crystal (n.) คริสตัล See also: หินประดับชนิดหนึ่งใสเหมือนก้อนน้ำแข็ง Syn. sparking gem
crystal (adj.) ชัดเจนมาก See also: ที่เข้าใจได้ง่าย Syn. crystal-clear, clear
crystal (n.) ผลึก See also: ก้อนผลึก
crystal (adj.) ใสมาก Syn. crystal-clear
crystal (n.) หน้าปัทม์นาฬิกา
crystal gazing (n.) การทำนายอนาคต
crystal-clear (adj.) ชัดเจนมาก Syn. crystal, clear
crystal-clear (adj.) ใสสะอาด Syn. crystal
crystalline (adj.) เหมือนผลึก
crystalline lens (n.) เลนส์ตา (อวัยวะ)
crystallization (n.) การฉาบด้วยน้ำตาล
crystallization (n.) การทำให้ตกผลึก
crystallization (n.) การทำให้เป็นรูปธรรม
crystallize (vi.) ฉาบด้วยน้ำตาล
crystallize (vt.) ฉาบด้วยน้ำตาล
crystallize (vi.) ตกผลึก
crystallize (vt.) ทำให้ตกผลึก Syn. form into crystals
crystallize (vt.) ทำให้เป็นรูปธรรม
crystallize (vi.) เป็นรูปธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
crystal(คิส'เทิล) n. ผลึก,สารผลึก,สิ่งประดับที่เป็นผลึก,สิ่งที่ใสเหมือนผลึก adj. ซึ่งประกอบด้วยผลึก,คล้ายผลึก,ใสแจ๋ว,โปร่งแสง,เกี่ยวกับการฉลองครบรอบที่15
crystalline(คริส'ทะลิน,-ทะไลนฺ') adj. เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง,ใสแจ๋ว,เกิดจากการตกผลึก,ประกอบด้วยผลึก,เกี่ยวกับการเกิดผลึก, See also: crystalility n. ดูcrystalline
crystalline lensn. เลนส์ตา,กระจกตา
crystallise(คริส'ทะไลซ) vt.,vi. ตกผลึก, See also: crystallisation n. การตกผลึก crystallisation n. การตกผลึก
crystallization(คริสทะไลเซ'เชิน) n. การตกผลึก,ผลึก,ก้อนผลึก, Syn. crystallisation
crystallize(คริส'ทะไลซ) vt.,vi. ตกผลึก, See also: crystallisation n. การตกผลึก crystallisation n. การตกผลึก
English-Thai: Nontri Dictionary
crystal(adj) ใสเหมือนผลึกแก้ว,โปร่งแสง,คล้ายผลึก
crystalline(adj) ใสเหมือนผลึก,เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง
crystallize(vi,vt) ใสเหมือนผลึก,ตกผลึก,เป็นเกล็ด,เป็นก้อน,กลายรูป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crystalผลึก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crystalline๑. -ผลึก๒. สารผลึก๓. เนื้อผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crystalline lensแก้วตา [มีความหมายเหมือนกับ lens ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crystallizationการตกผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
crystalผลึก, ของแข็งเนื้อเดียว มีผิวหน้าเรียบ มีรูปทรงและมุมระหว่างผิวหน้าแน่นอนจำแนกตามพันธะเคมีที่ยึดอะตอมต่าง ๆ ในผลึกไว้ด้วยกันได้ 3 ชนิด คือ ผลึกไอออนิก ผลึกโคเวเลนต์ และผลึกโลหะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Crystallineรูปผลึก,ผลึก [การแพทย์]
crystalline lensเลนส์ตา, ดู eye lens [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Crystallizationการตกผลึก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาลัด (n.) crystal See also: glass Syn. แก้ว
ผลึก (n.) crystal See also: quartz Syn. หินผลึก
หินผลึก (n.) crystal See also: quartz
ผลึกศิลา (n.) crystal stone Syn. หินผลึก
หินผลึก (n.) crystal stone
น้ำตาลกรวด (n.) crystalline sugar See also: rock sugar
กลายเป็นผลึก (v.) crystallize See also: deposit crystals Syn. เป็นก้อน, เป็นเกล็ด
ตกผลึก (v.) crystallize See also: deposit crystals Syn. กลายเป็นผลึก, เป็นก้อน, เป็นเกล็ด
เป็นก้อน (v.) crystallize See also: deposit crystals Syn. กลายเป็นผลึก, เป็นเกล็ด
เป็นรูปเป็นร่าง (v.) crystallize See also: be formed, take shape Syn. เป็นตัวเป็นตน, เป็นตัว, จับตัว
เป็นเกล็ด (v.) crystallize See also: deposit crystals Syn. กลายเป็นผลึก, เป็นก้อน
น้ำผลึก (n.) water of crystallization
แก้วสารพัดนึก (n.) wishing crystal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was Maggie McNellis's Crystal Room.เป็นห้องคริสตัล ของแม็กกี้ แม็คนิลแลส
In the centre, the Frenchman had a crystal, and surrounding the crystal on one side were raised markings, like that one.ตรงกลาง, ของคนฝรั่งเศสมีคริสตัล, และรอบๆคริสตัลด้านหนึ่งมีสัญลักษณ์ ขึ้นมาเหมือนอันนี้
A crystal moonภายใต้แสงจันทร์แจ่มกระจ่าง
A crystal moonผลึกคริสตัลแห่งดวงจันทร์
It's crystal clear That now I'm in a whole new world with you!ว่าฉันกำลังอยู่ในโลกใบใหหม่นี้กับเธอ
Crystal Peak. You have to get to Crystal Peak. - What is he saying?ยอดเขา คริสตัล เธอต้องไปยอดเขาคริสตัล
This is John Connor at Crystal Peak.ผมจอห์น คอนเนอร์พูด จากเทือกเขาคริสตัล
Some crystal glass pumps and no more stress!แก้วคริสตอล และจะไม่มีความทุกข์ใจ!
The art of crystal gazing is in the clearing of the inner Eye.เธอจะเห็นมันได้ชัด..
Yeah, Crystal got it for me.ใช่ คริสตัลซื้อให้ผม
I'm gonna go shoot crystal and get pregnant by some guy I barely know.ฉันน่าจะรับน้ำขุ่นๆจากใครสักคน ที่ฉันไม่เคยรู้จักจนตั้งท้อง
The crystal your father gave me is the only thing they fear.คริสตัลที่พ่อคุณให้ฉันมา เป็นสิ่งเดียวที่พวกนั้นกลัว

crystal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰糖[bīng táng, ㄅㄧㄥ ㄊㄤˊ, 冰糖] crystal sugar; rock candy
晶格[jīng gé, ㄐㄧㄥ ㄍㄜˊ, 晶格] crystal lattice (the regular 3-dimensional pattern formed by atoms in a crystal)
晶莹[jīng yíng, ㄐㄧㄥ ˊ, 晶莹 / 晶瑩] crystal clear sparkle
晶体结构[jīng tǐ jié gòu, ㄐㄧㄥ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 晶体结构 / 晶體結構] crystal structure
水晶球[shuǐ jīng qiú, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ, 水晶球] crystal ball (in Western magic)
液晶显示[yè jīng xiǎn shì, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ, 液晶显示 / 液晶顯示] LCD; liquid crystal display
液晶屏[yè jīng píng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄆㄧㄥˊ, 液晶屏] liquid crystal screen
液晶显示器[yè jīng xiǎn shì qì, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ, 液晶显示器 / 液晶顯示器] liquid crystal display
单晶硅棒[dān jīng guī bàng, ㄉㄢ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄟ ㄅㄤˋ, 单晶硅棒 / 單晶硅棒] single crystal silicon rod
锆石[gào shí, ㄍㄠˋ ㄕˊ, 锆石 / 鋯石] zircon (colored crystal of zirconium silicate ZrSiO4)
结晶学[jié jīng xué, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄝˊ, 结晶学 / 結晶學] crystallography
紫晶[zǐ jīng, ㄗˇ ㄐㄧㄥ, 紫晶] amethyst (purple crystalline silicon dioxide)
[jīng, ㄐㄧㄥ, 晶] crystal
晶状[jīng zhuàng, ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄤˋ, 晶状 / 晶狀] crystalline
晶体[jīng tǐ, ㄐㄧㄥ ㄊㄧˇ, 晶体 / 晶體] crystal
水晶[shuǐ jīng, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, 水晶] crystal
水玉[shuǐ yù, ㄕㄨㄟˇ ㄩˋ, 水玉] crystal; old word for 水晶
结晶状[jié jīng zhuàng, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄤˋ, 结晶状 / 結晶狀] crystalline
透析[tòu xī, ㄊㄡˋ ㄒㄧ, 透析] dialysis (separation of crystalloids by osmosis)
晶状体[jīng zhuàng tǐ, ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄧˇ, 晶状体 / 晶狀體] lens; crystalline lens
液晶[yè jīng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ, 液晶] liquid crystal

crystal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD
イオン結晶[イオンけっしょう, ion kesshou] (n) ionic crystal
クリスタルガラス;クリスタルグラス[, kurisutarugarasu ; kurisutarugurasu] (n) crystal glass
クリスタルフルーツ[, kurisutarufuru-tsu] (n) crystal fruit
クリスタルマイクロフォン[, kurisutarumaikurofon] (n) crystal microphone
クリスタルマイクロホン[, kurisutarumaikurohon] (n) crystal microphone
ネマティック液晶[ネマティックえきしょう, nemateikku ekishou] (n) Nematic liquid crystal
フォトニック結晶[フォトニックけっしょう, fotonikku kesshou] (n) photonic crystal
予想屋[よそうや, yosouya] (n) crystal gazer; dopester
六方晶系[ろっぽうしょうけい, roppoushoukei] (n) hexagonal crystal system
半透過型液晶ディスプレー[はんとうかがたえきしょうディスプレー, hantoukagataekishou deisupure-] (n) semi-transmissive liquid crystal display; semi-transmissive LCD
液晶プロジェクタ[えきしょうプロジェクタ, ekishou purojiekuta] (n) {comp} liquid crystal projector
液晶表示装置[えきしょうひょうじそうち, ekishouhyoujisouchi] (n) (See 液晶ディスプレイ) liquid crystal display; LCD
結晶光学[けっしょうこうがく, kesshoukougaku] (n) crystal optics
結晶構造[けっしょうこうぞう, kesshoukouzou] (n) crystal structure; crystalline structure
結晶粒[けっしょうりゅう, kesshouryuu] (n) crystal grain; individual unit cell of a crystal
結晶面[けっしょうめん, kesshoumen] (n) crystal plane; crystalline plane; crystal face
赤菱[あかびし, akabishi] (n) Red Crystal (politically and religiously neutral emblem used by the International Committee of the Red Cross)
鉱石検波器[こうせきけんぱき, kousekikenpaki] (n) crystal detector
アイスプラント[, aisupuranto] (n) ice plant (Mesembryanthemum crystallinum)
クリスタル[, kurisutaru] (n) crystal; (P)
シュテムクリスチャニア[, shutemukurisuchania] (n) Stemmkristiania (crystal) (ger
一軸性結晶[いちじくせいけっしょう, ichijikuseikesshou] (n) uniaxial crystal; GE
七宝[しっぽう, shippou] (n) (1) {Buddh} the 7 treasures (gold, silver, pearls, agate, crystal, coral, lapis lazuli); (n,adj-no) (2) (See 七宝焼き) cloisonne
再結晶[さいけっしょう, saikesshou] (n,vs) recrystallization
多結晶性[たけっしょうせい, takesshousei] (adj-f) (See 非結晶性) polycrystalline
完晶質[かんしょうしつ, kanshoushitsu] (adj-no,n) holocrystalline
幻日[げんじつ, genjitsu] (n,adj-no) (See 幻月) parhelion; sun dog; sundog (bright spot on either side of the sun caused by refraction of sunlight through ice crystals in the atmosphere)
幻月[げんげつ, gengetsu] (n) (See 幻日) paraselene; moon dog; moondog (bright spot on either side of the moon caused by refraction of moonlight through ice crystals in the atmosphere)
晶化[しょうか, shouka] (n,vs) crystallization; crystallisation
晶析[しょうせき, shouseki] (n,vs) crystallization; crystallisation
晶洞[しょうどう, shoudou] (n) druse (globular calcium oxalate crystals, often lining a rock cavity)
格子[こうし, koushi] (n) (crystal) lattice; grid pattern; (P)
水晶体[すいしょうたい, suishoutai] (n) the crystalline lens (of the eye)
液晶ディスプレイ[えきしょうディスプレイ, ekishou deisupurei] (n) {comp} liquid-crystal display; LCD
玉にきず;玉に疵;玉に瑕[たまにきず, tamanikizu] (n) flaw in the crystal; fly in the ointment
竜脳[りゅうのう, ryuunou] (n) borneol (crystalline turpenoid alcohol)
結晶[けっしょう, kesshou] (n,vs) crystal; crystallization; crystallisation; (P)
結晶分化作用[けっしょうぶんかさよう, kesshoubunkasayou] (n) crystallization differentiation
結晶学[けっしょうがく, kesshougaku] (n) crystallography
Japanese-English: COMDICT Dictionary
格子[こうし, koushi] grid pattern, (crystal) lattice
液晶ディスプレイ[えきしょうディスプレイ, ekishou deisupurei] liquid-crystal display, LCD

crystal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาลัด[n.] (dālat) EN: crystal FR:
เด็กดักแด้[n. exp.] (dek dakdaē) EN: Butterfly Children ; Cotton Wool Babies ; Crystal Skin Children FR:
ดวงแก้ว[n.] (dūangkaēo) EN: crystal FR:
หินผลึก[n. exp.] (hin phaleuk) EN: rock crystal FR:
แจ่มชัด[adj.] (jaemchat) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear ; well-defined FR:
จินดามณี[n.] (jindāmanī) EN: wishing crystal ; wishing gem ; wishing stone FR:
แก้ว[n.] (kaēo) EN: glass ; crystal ; mica FR: verre [m] ; cristal [m]
แก้วผลึก[n.] (kaēophaleuk) EN: milky quartz ; crystal FR: cristal [m]
แก้วสารพัดนึก[n.] (kaēosārapha) EN: wishing crystal ; magic crystal ball FR: cristal magique [f] ; boule de cristal [f]
เก็จ[n.] (ket) EN: ornamental glass ; crystal ornament FR:
คริสตัล พาเลซ[TM] (Khristal Ph) EN: Crystal Palace FC FR: Crystal Palace
คริสตัล[n.] (khrittan) EN: crystal FR: cristal [m]
โครงสร้างผลึก[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: crystal structure FR:
ผลึก[n.] (phaleuk) EN: crystal ; quartz FR: cristal [m] ; quartz [m]
ผลึกเหลว[n. exp.] (phaleuk lēo) EN: liquid crystal ; Liquid crystals (Lcs) [pl] FR: cristal liquide [m]
ผลึกศิลา[n. exp.] (phaleuk sil) EN: crystal stone FR: cristal de roche [m]
เพชรน้ำค้าง[n.] (phetnamkhān) EN: crystal ; white glass FR:
โป่งข่าม[n.] (pōngkhām) EN: rock crystal FR: cristal de roche [m]
ระบบผลึก[n. exp.] (rabop phale) EN: crystal system FR:
ใสเหมือนตาตั๊กแตน[X] (sai meūoen ) EN: crystal clear ; limpid FR: clair comme de l'eau de roche
ตาตั๊กแตน[X] (tātakkataēn) EN: crystal clear FR:
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like FR: clair ; cristallin ; limpide
แก้วหิน[n.] (kaēohin) EN: crystalline quartz ; quartz FR: quartz [m]
น้ำตาลกรวด[n. exp.] (nāmtān krūa) EN: crystalline sugar ; rock sugar FR: sucre cristallisé [m]
เป็นก้อน[v. exp.] (pen køn) EN: crystallize FR:
เป็นรูปเป็นร่าง[v. exp.] (pen rū pen ) EN: crystallize ; be formed ; take shape FR:
ผลึกน้ำแข็ง[n. exp.] (phaleuk nām) EN: ice crystals FR: cristaux de glace [mpl]
โรคกลัวแก้ว[n. exp.] (rōk klūa ka) EN: crystallophobia ; fear of crystals ; fear of glass FR:
สารประกอบของยูเรเนียม[n. exp.] (sānprakøp k) EN: crystals of potassium uranyl sulfate FR:
ตกผลึก[v.] (tokphaleuk) EN: crystallize ; deposit crystals FR: cristalliser
วิชาว่าด้วยผลึก[n. exp.] (wichā wādūa) EN: crystallography FR: cristallographie [f]

crystal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flüssigkristallanzeige {f}LCD : liquid crystal display
Monokristall {m}single crystal
Kristallzüchtung {f}crystal growing
Kristallzüchtung {f}crystal pulling
Kristallglasur {f}crystalline glaze
Bergkristall {m} [min.]rock crystal; crystallized quartz

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crystal
Back to top