ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quartz

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quartz*, -quartz-

quartz ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quartz (n.) แร่ควอทซ See also: แร่ชนิดหนึ่งมีหลายสี เหลือบวาว
quartziferous (adj.) ที่ประกอบด้วยแร่ควอทซ
quartzite (n.) หินที่มีส่วนประกอบของแร่ควอท์ซ See also: หินที่มีลักษณะเป็นเม็ดประกอบด้วยแร่ควอท์ซ
quartzitic (n.) ซึ่งเป็นหินที่มีส่วนประกอบของแร่ควอท์ซ See also: หินที่มีลักษณะเป็นเม็ดประกอบด้วยแร่ควอท์ซ
English-Thai: HOPE Dictionary
quartz(ควอร์ทซ) v. แร่ซิลิคอนไดออกไซค์ที่มีหลายชนิด,หินเขี้ยวหนุมาณ
English-Thai: Nontri Dictionary
quartz(n) หินเขี้ยวหนุมาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quartzควอตซ์, แร่เขี้ยวหนุมาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartziteหินควอร์ตไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quartzแร่ควอทซ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
quartziteควอร์ตไซต์, หินแปรชนิดหนึ่งประกอบด้วยเม็ดทรายอัดกันแน่น เกิดจากหินทรายถูกแปรสภาพภายใต้ความกดดันและความร้อนสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มณีศิลา (n.) quartz See also: jeweled stone Syn. หินแก้ว, ศิลามณี
ศิลามณี (n.) quartz See also: jeweled stone Syn. หินแก้ว
หินเขี้ยวหนุมาน (n.) quartz
หินแก้ว (n.) quartz See also: jeweled stone Syn. ศิลามณี
เขี้ยวหนุมาน (n.) quartz Syn. หินเขี้ยวหนุมาน
ทรายแก้ว (n.) kind of sand-sized white and clear quartz See also: small quartz used for making glass
แก้วผลึก (n.) milky quartz See also: crystal
โป่งข่าม (n.) kind of quartz See also: quartz crystal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a smoky quartz crystal. I had one just like it when I was your age.นี่คือผลึกคริสตัลควัน ฉันมี อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับมันเมื่อผมอายุของคุณ
Well, I mean, quartz can act as an antenna for spirits, right?คือแบบว่า หินนั่นสามารถทำเหมือน สื่อกลาง สำหรับวิญญาณถูกมั้ย?
A grain of quartz is a lattice of the same three atoms repeated, without variation, over and over again.เม็ดควอตซ์เป็นตาข่าย ของเดียวกันสามอะตอม ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ต้อง เปลี่ยนแปลงซ้ำแล้วซ้ำอีก
This bone contains particulates of quartz and feldspar.กระดูกนี้มีอนุภาพของควอตซ์ และเฟลด์สปาร์
Is that rose quartz?มันเป็นหินกุหลาบเหรอ?
H., the debris on the edge of the shovel is silica and quartz.สารที่พบที่ปลายพลั่ว คือซิลิก้าและควอทซ์
A single piece of seamless quartz.มันเป็นแร่ควอทซชี้นเดียว ไม่มีรอยต่อ
Composed of crushed quartz, sand, calcite, lime, and alkalis.ประกอบด้วยแร่ควอทบด ทราย แคลไซด์ ปูนขาว และด่าง
We got confused by all the different kind of quartzes.เรื่องประเภทของธาตุควอร์ทซ

quartz ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄水[huáng shuǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, 黄水 / 黃水] citrine (orange or yellow quartz SiO2); yellow water; name of river in Henan
黄水晶[huáng shuǐ jīng, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, 黄水晶 / 黃水晶] citrine (orange or yellow quartz SiO2 as a semiprecious stone)
石英钟[shí yīng zhōng, ㄕˊ ㄓㄨㄥ, 石英钟 / 石英鐘] quartz clock
石英卤素灯[shí yīng lǔ sù dēng, ㄕˊ ㄌㄨˇ ㄙㄨˋ ㄉㄥ, 石英卤素灯 / 石英鹵素燈] quartz halogen lamp
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, 瓀] opaque; white quartz
石英[shí yīng, ㄕˊ , 石英] quartz
茶晶[chá jīng, ㄔㄚˊ ㄐㄧㄥ, 茶晶] yellow quartz; topaz

quartz ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄水晶[きずいしょう, kizuishou] (n) citrine; yellow quartz
シトリン[, shitorin] (n) (See 黄水晶) citrine; citrine quartz; false topaz
煙水晶[けむりずいしょう, kemurizuishou] (n) smoky quartz; cairngorm; morion
珪岩[けいがん, keigan] (n) quartzite

quartz ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้วหิน[n.] (kaēohin) EN: crystalline quartz ; quartz FR: quartz [m]
แก้วผลึก[n.] (kaēophaleuk) EN: milky quartz ; crystal FR: cristal [m]
เขี้ยวหนุมาน[n.] (khīohanumān) EN: quartz FR:
ควอตซ์[n.] (khwøt) EN: quartz FR: quartz [m]
นาฬิกาควอตซ์[n. exp.] (nālikā khwø) EN: quartz clock FR: horloge à quartz [f]
ผลึก[n.] (phaleuk) EN: crystal ; quartz FR: cristal [m] ; quartz [m]
พลอยสีชมพู[n. exp.] (phløi sī ch) EN: rose quartz FR:
ศิลามณี[X] (silāmanī) EN: quartz FR:
หินควอร์ตไซต์[n. exp.] (hin khwøtsa) EN: quartzite FR: quartzite [m]

quartz ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quarzsand {m}arenaceous quartz; quartz sand; quartzose sand
Bergkristall {m} [min.]rock crystal; crystallized quartz
Quarzsprung {m}quartz inversion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quartz
Back to top