ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overcrowded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overcrowded*, -overcrowded-

overcrowded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overcrowded (adj.) ซึ่งแออัดยัดเยียด See also: ซึ่งอัดแน่นเกินไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overcrowdedแออัดยัดเยียด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ In overcrowded hallways ♪# ในโถงทางเดินอันล้นหลาม #
♪ In overcrowded hallways ♪# ในโถงทางเดินอันล้นหลาม#
And at that point, the Sun will be so dense that its overcrowded electrons will push back, stopping any further contraction.และที่จุดที่ดวงอาทิตย์ จะหนาแน่นดังนั้น ที่อิเล็กตรอนแออัด ของมันจะผลักดันกลับ หยุดการหดตัวใด ๆ เพิ่มเติม
The star will keep falling in on itself, until its nuclei become so overcrowded that they push back.การล่มสลายของมันจะไม่หยุด จากความดันของอิเล็กตรอน ดาวจะทำให้ตกอยู่ในตัวของมันเอง จนกลายเป็นนิวเคลียสแออัดดังนั้น
Overcrowded anyway.ยังไงคนก็ล้นอยู่แล้วนี่นา
Well, he's eligible. They're overcrowded.ก็โดนัลด์มีสิทธิ์ คุกมันแน่นเกินไป
Miami is still overcrowded, by one.Miami is still overcrowded, by one.
It's overcrowded, so I'm out.มีคนล้นคุก ฉันเลยได้ออกมา
I mean, all the horrible consequences of an overcrowded, selfish, doomed planet.ผลร้ายจากโลก ที่มีคนเยอะเกินไป เห็นแก่ตัวและใกล้ตาย

overcrowded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
過密都市[かみつとし, kamitsutoshi] (n) overcrowded city
超満員[ちょうまんいん, chouman'in] (n) overcrowded; congested

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overcrowded
Back to top