ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cramp*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cramp, -cramp-

*cramp* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cramp (n.) ตะคริว Syn. spasm, crick, pang
cramp (vi.) เป็นตะคริว
cramp (n.) การจำกัด
cramp (vt.) ขัดขวาง Syn. hamper, obstruct
cramp (vt.) จำกัด Syn. confine
cramp (n.) เหล็กคีบ See also: คีม
cramped (adj.) คับแคบ Syn. narrow, confined
cramped (adj.) ซึ่งถูกอัดแน่นอยู่ Syn. crowded
cramped (adj.) ที่อ่านยาก
cramps (n.) การปวดช่องท้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
abdominal crampปวดเกร็งท้อง
cramp(แครมพฺ) n. ตะคริว,อาการปวดท้องอย่างกะทันหัน,อุปกรณ์หรือโครงยึด,สิ่งยึด,ภาวะที่เป็นตะคริว,ภาวะที่ถูกยึด adj. เข้าใจยาก,อ่านยาก,ยาก,หด,คับแคบ, Syn. contraction
crampon(แครม'เพิน) n. เหล็กยึด,เหล็กเกราะ,ตะขอโลหะ,ตะปูยึดปลายแหลมบนพื้นรองเท้าย่ำหิมะ
English-Thai: Nontri Dictionary
cramp(n) ตะคริว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crampตะคริว, ตะคริวชัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abdominal Crampsปวดท้องอย่างรุนแรง, ตะคริว, ปวดบริเวณท้องจากตะคริว, ปวดท้อง [การแพทย์]
Crampตะคริว [การแพทย์]
Cramps, Mosquitoคีมจับชนิดเล็ก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะคริว (n.) cramp See also: painful spasmodic muscular contraction Syn. ตะคิว
ตะคิว (n.) cramps See also: spasm Syn. ตะคริว
ตะคิว (n.) cramps See also: spasm Syn. ตะคริว
อึดอัด (v.) feel cramped Ops. ปลอดโปร่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"God help me to have the cramp go, " he thought.พระเจ้าช่วยให้ฉันที่จะมีตะคริว ไป เขาคิดว่า. เพราะฉันไม่ทราบว่า
He lay forward, cramping himself against the line with his body... ... putting all his weight on his left hand, and he was asleep.เขานอนข้างหน้าตะคริวตัวเอง กับ สอดคล้องกับร่างกายของเขา วางน้ำหนักของเขาทั้งหมด ในมือซ้ายของเขาและเขาก็หลับ ไป
Crippling cramps, raging hormones, yeasts!ปวดช่องท้อง ฮอร์โมนเปลี่ยน เชื้อรา
Hey, you shouldn't go crazy in a cramped plane like this, okay?นี่ จะอัดกัน ก็อย่ามาอัดกันบนเครื่องบินแบบนี้สิ
Well, I don't want to cramp you here. That's what you mean to do!แต่นั่นแหละที่นายทำ นั่นแหละที่นายตั้งใจทำ
I've got a car but it's gonna be a bit cramped now. Has anyone got transport?เน€เธฎเน‰เธขเธžเธฃเธฃเธ„เธžเธงเธ
Apologies for the cramped conditions. Di, stay on David's lap.เนเธฅเธฐเน€เธกเธทเนˆเธญเธ–เธถเธ‡เธชเธฑเธ›เธ”เธฒเธซเนŒเธ—เธตเนˆเนเธญเธ™เธ”เธตเน‰เธเธฅเธฑเธšเธกเธฒ
You're gonna cramp my styleเธออยู่ด้วย เสียภาพพจน์หมด
You guys are cramping my style.พวกนายขวางฉันเรื่อยเลย.
Tell you what, Vande-cramp... what if I took his beanie... and put it on my weenie?ใครบอกมึงหา ไอ่แวนแคมป์ ถ้ากูใส่หมวก แล้วกูเอาไปใส่ควยกูล่ะ
How do you like that Vande-cramp? It's on my head, right?ละมึงเสือกรู้ได้ยังไงหา มันอยู่ตรงหัวดอเข้าใจไหม
Guess they didn't want me to cramp his style.เดาว่าพวกเขาไม่ต้องการให้ผม ขัดขวางการทำงานของเขา

*cramp* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jū, ㄐㄩ, 锔 / 鋦] to mend by stapling or cramping broken pieces together
[jū, ㄐㄩ, 锯 / 鋸] variant of 鋦|锔; to mend by stapling or cramping broken pieces together
拘挛[jū luán, ㄐㄩ ㄌㄨㄢˊ, 拘挛 / 拘攣] cramps; muscular spasm; fig. constrained; ill at ease
[jú, ㄐㄩˊ, 跼] cramped; narrow
锔子[jū zi, ㄐㄩ ㄗ˙, 锔子 / 鋦子] cramp for mending pottery
拘挛儿[jū luán r, ㄐㄩ ㄌㄨㄢˊ ㄖ˙, 拘挛儿 / 拘攣兒] erhua variant of 拘攣|拘挛, cramps; muscular spasm
扒钉[bā dīng, ㄅㄚ ㄉㄧㄥ, 扒钉 / 扒釘] cramp
转筋[zhuàn jīn, ㄓㄨㄢˋ ㄐㄧㄣ, 转筋 / 轉筋] muscle cramp
[luán, ㄌㄨㄢˊ, 挛 / 攣] twisted; bent; crooked; cramped

*cramp* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クランポン[, kuranpon] (n) crampon (fre
こむら返り;腓返り[こむらがえり, komuragaeri] (n) cramp in the leg
引きつる(P);引き攣る;引攣る[ひきつる, hikitsuru] (v5r) to have a cramp (spasm, convulsion, twitch); to become stiff; (P)
引き吊り[ひきつり, hikitsuri] (n) scar; cramp
引き攣り;引攣り[ひきつり, hikitsuri] (n) (1) scar; (2) spasm; twitch; cramp
引っ攣り;引っ釣り[ひっつり, hittsuri] (n) (1) (obsc) (See 引き攣り・1) scar; (2) (See 引き攣り・2) spasm; twitch; cramp
引攣れる[ひきつれる, hikitsureru] (v1,vi) to have a cramp
所狭い[ところせまい, tokorosemai] (adj-i) crowded; overflowing; cramped
所狭し;ところ狭し;所せまし;所せし[ところせまし(所狭し;ところ狭し;所せまし);ところせし(所狭し;ところ狭し;所せし), tokorosemashi ( tokoro semashi ; tokoro semashi ; tokoro semashi ); tokoroseshi ( t] (adv-to) (See 所狭い) crowded; overflowing; cramped
手狭[てぜま, tezema] (adj-na,n) narrow; small; cramped
攣る;痙る[つる, tsuru] (v5r) (uk) to cramp; to be cramped; to contract
狭小[きょうしょう, kyoushou] (adj-na,n) narrow; cramped; small-sized
狭苦しい[せまくるしい, semakurushii] (adj-i) cramped
痙攣[けいれん, keiren] (n,vs,adj-no) convulsions; cramps
[しゃく, shaku] (n,adj-na) (1) cause of offense; cause of offence; annoyance; peeve; (n) (2) spasms; convulsions; cramps
竦む[すくむ, sukumu] (v5m,vi) to cower; to be cramped
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n,vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no,adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P)
胃痙攣[いけいれん, ikeiren] (n) stomach cramps
転筋[てんきん;からすなめり;からすなえり, tenkin ; karasunameri ; karasunaeri] (n) (See こむら返り) cramp in the calf
[かすがい, kasugai] (n) (1) (uk) clamp; cramp (metal); (2) tie (metaphorical, e.g. something that binds two people together)
陋屋[ろうおく, rouoku] (n) cramped home; one's humble abode; hovel; pigsty; cottage; squalid hut

*cramp* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการปวดประจำเดือน[n. exp.] (ākān pūat p) EN: menstrual cramps ; dysmenorrhea FR: règles douloureuses [fpl]
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions FR:
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อึดอัด[adj.] (eut-at) EN: uncomfortable ; uneasy ; cramped ; suffocating FR: gêné ; mal à l'aise ; oppressé ; étouffant
คับแคบ[adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted ; unspacious FR: étroit ; exigu
กระอึด[v.] (kra-eut) EN: feel uncomfortable ; feel cramped FR:
เป็นตะคริว[v. exp.] (pen takhriū) EN: get a cramp ; have a cramp FR: avoir une crampe
รองเท้าสตั๊ด[n. exp.] (røngthāo sa) EN: FR: chaussures à crampons [fpl]
รองเท้าตะปู[n. exp.] (røngthāo ta) EN: spiked shoes FR: chaussures à crampons [fpl]
ตะคิว[n.] (takhiu = ta) EN: cramp (in the body) FR: crampe [f]
ตะคริว ; ตะคิว[n.] (takhriu ; t) EN: cramp ; painful spasmodic muscular contraction FR: crampe [f]
ตะปู[n.] (tapū) EN: nail ; spike ; tag FR: clou [m] ; pointe [f] ; crampon [m]
เกาะติด[v.] (kǿtit) EN: adhere ; attach ; fasten ; fix ; stick FR: s'agripper ; se cramponner

*cramp* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wadenkrampf {m} [med.]cramp in the calf

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cramp*
Back to top