ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-crafty-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น crafty, *crafty*,

-crafty- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, you crafty little man, you!เหรอ คิดจะหลอกฉันเรอะ!
Sounds like one of my crafty ideas.ฟังดูเหมือนความคิดเจ้าเล่ห์ดีนะ
You've got to be kidding me. Nope. She's crafty like that.เปล่า เธอหน้าตายแบบนี้แหละ จริงมั้ย
For an adult, being crafty is just about right.ผู้ใหญ่เค้ารู้ว่าควรใช้เล่ห์เหลี่ยมตอนไหน
A greaser like yourself is too crafty for the Japs.เพราะว่าคนอย่างนาย.. มีชั้นเชิงมากกว่าพวกไอ้ยุ่นเยอะ
They're trying to find us, and they're getting crafty about it.พวกมันพยายามตามหาพวกเรา และพวกนี้เชี่ยวชาญซะด้วยซิ
Remember I was telling you about my crafty little tracking device?จำได้ไหม ฉันเคยบอกนายเกี่ยวกับ เหรียญเวทย์ที่ใช้ติดตามพวกนาย
'Cause we have a crafty witch on our side.ก็เรามีแม่มดอยู่ข้างเราแล้วนี่
Witches are crafty with their spells.พวกแม่มดมีฝีมือเชี่ยวชาญด้านเวทมนย์
They're dangerous at both ends and crafty in the middle.Are dangerous at both ends and cunning in the middle.
Well, he's a crafty son of a bitch.ไอ้หมอนั่น มันเหลี่ยมจัดจะตาย
Well, I've got a crafty little dagger.เหรอ ฉันได้กริชสำหรับคนเจ้าเล่ห์มาแล้ว

-crafty- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奸佞[jiān nìng, ㄐㄧㄢ ㄋㄧㄥˋ, 奸佞] crafty and fawning
奸恶[jiān è, ㄐㄧㄢ ㄜˋ, 奸恶 / 奸惡] crafty and evil
奸邪[jiān xié, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, 奸邪] crafty and evil; a treacherous villain
[jiān, ㄐㄧㄢ, 奸] traitor; crafty and evil person; villain

-crafty- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
佞人[ねいじん, neijin] (n) flatterer; smooth talker; crafty person
佞者[ねいしゃ, neisha] (n) smooth talker; crafty person
佞臣[ねいしん, neishin] (n) crafty courtier; traitor
老獪[ろうかい, roukai] (adj-na,n) cunning; crafty

-crafty- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาดแกมโกง[adj.] (chalāt kaēm) EN: crafty ; wily ; cunning ; shrewd FR: rusé ; artificieux ; astucieux ; habile ; malin ; machiavélique ; madré (litt.) ; matois (litt.)
ฉลาดแต่ไม่เฉลียว[X] (chalāt tāe ) EN: crafty but careless FR:
ขี้โกง[adj.] (khī kōng) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing ; cheating FR: tricheur ; fraudeur ; malhonnête ; rusé
ขี้โกงมะโรงมะเส็ง[adj.] (khī kōng ma) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing FR:
กลิ้งกลอก[adv.] (klingkløk) EN: crafty ; unreliable ; cunning ; sly FR:
โกง[adj.] (kōng) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked FR: frauduleux
เหลี่ยมจัด[adj.] (līemjat) EN: tricky ; crafty FR:
มีลูกไม้เยอะ[adj.] (mī lūkmāi y) EN: cunning ; crafty ; tricky FR:
ร้อยเล่ห์[adj.] (røilē) EN: tricky ; sly ; crafty ; wily ; cunning ; artful FR:
รอบจัด[adj.] (røpjat) EN: cunning ; tricky ; sly ; wily ; crafty FR:
ตลบตะแลง[adj.] (taloptalaēn) EN: deceitful ; untruthful ; crafty ; tricky FR:
ตุกติก[adj.] (tuktik) EN: cunning ; foxy ; crafty FR: roublard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -crafty-
Back to top