ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oxidized

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oxidized*, -oxidized-

oxidized ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oxidized (adj.) เป็นสนิม Syn. corroded

oxidized ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
燻し銀;熏し銀;いぶし銀[いぶしぎん, ibushigin] (n) (1) oxidized silver; oxidised silver; (2) refined (aesthetic) taste
シリコン[, shirikon] (n) (1) silicon; (2) (See シリコーン) silicone (oxidized form); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oxidized
Back to top