ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-contributor-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น contributor, *contributor*,

-contributor- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And we are still, by far, the worst contributor to the problem.แต่จนถึงขณะนี้ พวกเรายังคง เป็นพวกที่แย่ที่สุดในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
A significant contributor to our sense of empathy is the way we personally experience pain.สิ่งสำคัญที่ช่วย ให้เรามีอารมณ์ร่วมกับผู้อื่น คือประสบการณ์เจ็บปวด ที่เราเคยเจอมา
As you know, I'm a big contributor to the good senator's campaign.คุณก็รู้ผมเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของคุณ ในงานเปิดตัววุฒิสภาที่ดีที่นี้
Anyway, isn't Milland aerospace the largest contributor to your charity group?นอกจากนั้นก็บริษัทมิลแลนด์ไม่ใช่หรือ ที่บริจาคเงินมากที่สุด ให้มูลนิธิการกุศลของคุณน่ะ
Miss Fuentes found out Jim had a big campaign contributor with the kind of funds that grass roots can't provide.คุณฟูลเทส คงพบว่า จิม มี ผลงานใน นโบายหาเสียงที่ใหญ่มาก ชนิดที่ เงินจาก คนทั่วๆ ไปคงไม่สามารถทำให้ได้
All you needed was the extra financing to get there but you stubbornly refused to deal with any large contributor so I did it for you.ที่คุณต้องการ แค่ ผู้ลงทุนสำหรับ การทำให้ถึงจุดหมาย แต่ว่าคุณกลับทำลาย ข้อตกลงอันนั้น ที่เป็นผลงาน ใหญ่ที่ฉันเตรียมไว้ให้คุณ
Big contributor to a lot of campaigns.ผู้ช่วยรายใหญ่ให้กับหลายแคมเปญจ์

-contributor- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捐款者[juān kuǎn zhě, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ ㄓㄜˇ, 捐款者] donor; benefactor; contributor (to charity)

-contributor- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄稿者[きこうしゃ, kikousha] (n) contributor (of articles)
投稿者[とうこうしゃ, toukousha] (n) contributor (of written material)
献納者[けんのうしゃ, kennousha] (n) donor; contributor

-contributor- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักเขียนอิสระ[n. exp.] (nak khīen i) EN: freelance writer ; contributor FR:
ผู้ให้[n. exp.] (phū hai) EN: giver ; donor ; supplier ; sponsor ; contributor ; grantor FR: donateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -contributor-
Back to top