ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

divergence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *divergence*, -divergence-

divergence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
divergence (n.) ความแตกต่าง See also: ความไม่เหมือนกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, ความหลากหลาย Syn. difference, divergency Ops. accord, correspondence, resemblance
English-Thai: HOPE Dictionary
divergence(ไดเวอ'เจินซฺ) n. ความแตกต่าง,การแยกออก,การเบนออก,การห่างประเด็น,ความหลากหลาย,ความผันแปร, Syn. digression
English-Thai: Nontri Dictionary
divergence(n) การแยกออก,ความผิดแผก,การลู่ออก,ความหลากหลาย,ความแตกต่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
divergenceการเบนออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Considering the wide divergence of abduction and dumpsites, this guy could be anywhere.พิจารณาจากความกว้างระหว่างจุดลักพาตัว กับที่ทิ้งศพ
I have provided instructions that will allow us to eradicate the Divergence crisisและให้คำชี้แนะที่จะทำให้เรา ขจัดปัญหาเรื่องของ ไดเวอร์เจนท์
If we gonna get out of here, we gonna need even a bigger divergence.ถ้าเราจะต้องไปจากที่นี่ เราต้องมีแผนใหญ่กว่านี้
Well, we allow for humans to have such divergences from one another.มุนษย์ถูกสร้างมา ให้แตกต่าง ซึ่งกันและกัน

divergence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
分岐[ぶんき, bunki] (n,vs,adj-no) (1) divergence (e.g. in a road); ramification; (2) {comp} forking; jump; multi-drop; (P)
発散[はっさん, hassan] (n,vs,adj-no) letting feelings out; emitting; emanating; divergence (physics); (P)
赤外発散[せきがいはっさん, sekigaihassan] (n) infrared divergence (physics)
乖離[かいり, kairi] (n,vs) divergence; alienation; deviation; estrangement; separation; detachment
多岐[たき, taki] (adj-na,n) (See 多岐にわたる) digression; many divergences; (P)
開度[かいど, kaido] (n) divergence; aperture
Japanese-English: COMDICT Dictionary
発散[はっさん, hassan] divergence (vs)

divergence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไดเวอร์เจนซ์[n.] (daiwoējēn) EN: divergence FR: divergence [f]
การลู่ออก[n. exp.] (kān lū øk) EN: divergence FR: divergence [f]

divergence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Divergenz {f}divergence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า divergence
Back to top