ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

warp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *warp*, -warp-

warp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
warp (vt.) ทำให้บิดงอ See also: ทำให้ผิดรูป, ทำให้ผิดส่วน Syn. bend, distort, twist
warp (vi.) บิดงอ See also: ผิดรูปไป, ผิดส่วน Syn. bend, distort, twist
warp (vt.) ทำให้เลวร้ายลง
warp (vi.) บิดเบือน
warp (vt.) ลากเรือด้วยเชือกผูกโยง
warp (vi.) ลากเรือด้วยเชือกผูกโยง
warp (n.) การผิดรูปไป See also: การผิดส่วนไป Syn. distortion, twist
warp (n.) การกระทำที่ผิดปกติ See also: การกระทำนอกลู่นอกทาง
warp (n.) กลุ่มเส้นด้ายตามยาว
warp (n.) เชือกที่ใช้ผูกโยงเรือ
warpage (n.) การบิดหรือหมุนเพื่อให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
warpath (n.) เส้นทางที่นำไปสู่การรบของอินเดียนแดง
warper (n.) ผู้ทำให้บิด See also: ผู้ทำให้โค้ง
warplane (n.) เครื่องบินรบ
warpwise (adv.) ตามยาว See also: ตามแนวตรง
English-Thai: HOPE Dictionary
warp(วอร์พ) vi. vt. งอ,โค้ง,บิด,ทำให้งอ,โก่ง,ทำให้โค้ง,ทำให้บิด,ทำให้เบี้ยว,บิดเบือน,ทำให้วิปริต,n. ส่วนงอ,ส่วนโค้ง,ส่วนบิด,ส่วนเบี้ยว,ความคิดอคติ,จิตวิปริต, Syn. turn,contort
warpath(วอร์'พาธ -แพธ) n. เส้นทางออกรบของอินเดียนแดง,โกรธเคือง มุ่งร้าย pl. warpaths -Phr. (on the warpath เตรียมสงคราม ทำสงคราม)
warplane(วอร์'เพลน) n. เครื่องบินรบ
warpwise(วอร์พ'ไวซ) adv. ตามแนวตรง,เป็นมุมฉาก,ตามยาว
English-Thai: Nontri Dictionary
warp(n) ความบิดเบี้ยว,ความโค้ง,ความวิปริต,ความแปรปรวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
warp๑. ตะกอนปากน้ำ๒. แผ่นดินโก่งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
warped transitionwarped transition, ส่วนเชื่อมต่อลักษณะโค้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've heard about a mutant who can warp space...ฉันเคยได้ยิน.. เกี่ยวกับคนที่ สร้างมิติโยกย้ายได้
I think I am in a time warp or something that I fell asleep and woke up 50 years ago and we heard that kind of rhetoric.เหมือนผมหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเมื่อ 50 ปีก่อน แล้วมาได้ยินอะไรแบบนี้
Like, "Oh, we can't let that scumbag warp the mind of our favourite son. "อย่างเช่น โอ้ เราจะปล่อยให้ไอ้ชั่ว มาล้างลูกชายคนโปรดของเราไม่ได้นะ
I'm not there because I'm taking things slow,which, by the way,compared to you guys,approaches warp speed.ฉันไม่ได้ไปก็เพราะเราคุยกันว่าจะไปกันช้าๆ ซึ่ง ยังไงก็เถอะ พวกนายมีอคติเกินไป
Engines at maximum warp captain.เครื่องยนต์วาปเต็มกำลังแล้วกัปตัน
All the other ships are out of warp sir and have arrived at Vulcan, but we seem to have lost all contact.ยานลำอื่นอกจากการวาปแล้ว เขาถึงดาววัลแคนแล้ว แต่เราติดต่อพวกเขาไม่ได้ค่ะ
Nero's ship would have to drop out of warp for us to overtake it.ยานนีโรจะต้องหยุดวาป เราถึงจะยึดยานของพวกมันได้
Then what about assigning engineering crews to try and boost our warp yield?งั้นให้ห้องเครื่องของเราหาทางเพิ่มกำลังวาปยานเราให้แรงขึ้นดีมั้ย
Mr. Sulu, plot a course for the Laurentian system. Warp factor 3.คุณซูลู ถือเข็มมุ่งหน้าระบบลอเรนเชี่ยน วาปเซ็กเตอร์ 3
That it is indeed possible to beam onto a ship that is travelling at warp speed?คุณสามารถส่งคนไปยังยานที่กำลังเดินทางด้วยวาปสปีดได้มั้ย
We're travelling at warp speed.เรากำลังเดินทางด้วยความเร็ววาป
If Mr. Scott can get us to warp factor 4... and if we drop out of warp behind one of Saturn's moons, say Titan.ถ้าคุณสก็อตวาปเราไปที่เซ็กเตอร์ 4 แล้ว... เราออกจากการวาปไปหลบหลังดาวบริวารของดาวเสาร์ อย่าง...

warp ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经丝彩色显花[jīng sī cǎi sè xiǎn huā, ㄐㄧㄥ ㄙ ㄘㄞˇ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ, 经丝彩色显花 / 經絲彩色顯花] warp brocade; woven fabric with single woof but colored warp
经纬[jīng wěi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˇ, 经纬 / 經緯] warp and woof; longitude and latitude; main points
经锦[jīng jǐn, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˇ, 经锦 / 經錦] warp brocade; woven fabric with single colored woof but many-colored warp
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, 纵 / 縱] warp (the vertical threads in weaving); vertical; longitudinal; north-south (lines of longitude); lengthwise; to release; to indulge; even if
扭曲[niǔ qū, ㄋㄧㄡˇ ㄑㄩ, 扭曲] warp; distort
经线[jīng xiàn, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˋ, 经线 / 經線] warp; line of longitude; meridian (geography)

warp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーエスツーワープ[, o-esutsu-wa-pu] (n) {comp} OS-2 Warp
タイムスリップ;タイム・スリップ[, taimusurippu ; taimu . surippu] (n,vs) time warp (wasei
タイムワープ[, taimuwa-pu] (n) time warp
経畝織;経畝織り;竪畝織;たてうね織[たてうねおり, tateuneori] (n) warp rib weave (cloth)
経緯[いきさつ(P);けいい;たてぬき;たてよこ(ok), ikisatsu (P); keii ; tatenuki ; tateyoko (ok)] (n) (1) (いきさつ, けいい only) details; particulars; whole story; sequence of events; chronology; circumstances; how it started; how things got this way; (2) (けいい only) longitude and latitude; (3) (けいい, たてぬき, たてよこ only) (orig. meaning of けいい) (See 縦横・たてよこ・4) warp and weft; warp and woof; (P)
縦横[じゅうおう(P);たてよこ(P), juuou (P); tateyoko (P)] (n) (1) length and width; length and breadth; lengthwise and crosswise; longitude and latitude; vertical and horizontal; (2) (じゅうおう only) four cardinal points; every direction; (3) (じゅうおう only) as one wishes; as one pleases; at will; (4) (たてよこ only) (See 経緯・たてよこ・3) warp and weft; warp and woof; (P)
ひがみっぽい[, higamippoi] (adj-i) cynical; warped
ワープ[, wa-pu] (n,vs) warp; (P)
僻心[ひがみごころ, higamigokoro] (n) warped mind
反り[そり, sori] (n) warp; curvature; curve; arch
反り返る[そりかえる, sorikaeru] (v5r,vi) to warp; to bend backwards; to throw the head (or shoulders) back; to throw out the chest
屈折[くっせつ, kussetsu] (n,vs) (1) bending; indentation; (2) refraction; (3) inflection; (4) warping (e.g. of opinion, reasoning, etc.); distortion; (P)
曲がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See 曲がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked
曲がり[まがり, magari] (n) curvature; warp; bend; (P)
曲がる(P);曲る[まがる, magaru] (v5r,vi) (1) to bend; to curve; to warp; to wind; to twist; (2) (See 折れる・おれる・4) to turn; (3) to be awry; to be askew; to be crooked; (P)
[いびつ, ibitsu] (adj-na,n,adj-no) oval; elliptical; distorted; crooked; irregular; warped
歪む[ゆがむ(P);いがむ;ひずむ, yugamu (P); igamu ; hizumu] (v5m,vi) to warp; to swerve; to deflect; to be crooked; to be distorted; to be bent; to incline; to slant; to be perverted; to be gross-grained; to get bent; to be strained; (P)
軍用機[ぐんようき, gunyouki] (n) warplane
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オーエスツーワープ[おーえすつーわーぷ, o-esutsu-wa-pu] OS-2 Warp

warp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทำให้ผิดรูป[v. exp.] (thamhai phi) EN: warp FR: tordre
วาร์ป[X] (wāp) EN: warp FR:
วอร์ป[v.] (wøp) EN: warp FR:
งอ[adj.] (ngø) EN: bent ; curved ; arched ; crooked ; warped FR: recourbé ; tordu
ย้วย[adj.] (yūay) EN: crooked ; askew ; warped ; out of shape FR:

warp ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abartig {adj} | eine abartige Fantasiewarped | a warped mind

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า warp
Back to top