ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

composing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *composing*, -composing-

composing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
composing (adj.) เป็นส่วนประกอบ Syn. component
English-Thai: HOPE Dictionary
composing(คัมโพ'ซิง) n. การเรียงพิมพ์,การแต่ง,การเรียง, Syn. composition
English-Thai: Nontri Dictionary
composing(n) การเรียงพิมพ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องผูก (n.) a house composing parts tied together with rattan
การแต่งเพลง (n.) composing a song See also: writing a music
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm composing for theremin and percussion.ฉันแต่งเพลงสำหรับเธอเรมิน(Theremin) กับเครื่องเคาะ
He won the National Composing Championship we'are all his "groupies"เขาชนะการแข่งขันการแต่งเพลงแห่งชาติ พวกเราทั้งหมดคือ "แฟนคลับ"ของเขา
I talked her into driving up to her favorite composing place.ผมก็เหมือนกัน ผมบอกเธอให้ตระเวนหา สถานที่ที่เธอชอบสำหรับการแต่งเพลง
Whereas I'm spending my summer composing Pip, Pip, Hooray!ฉันเองก็ใช้เวลาช่วงซัมเมอร์ เรียบเรียง Pip Pip Hooray!
Reminds me that composing is a crusade.ฮ™ dะพ knะพw yะพu'rะต ั–n thะตrะต, ฮœr. Frะพbั–ั•hะตr, ั€lะตะฐั•ะต, ัะพmั€ly.
And more importantly, what had happened to the young man who'd ridden this same train composing sonnets to his soul bound love?Why-Why ั•hะพuld ฮ™ bะต fะพrะตvะตr gั–vั–ng yะพu ะฐ hะฐnd ะพut? Dะตnny... ฮ™ hะฐd ะฐ mั–nะพr runnั–ng wั–th thะต wrะพng ั•ะพrt.
Start by composing a list of Veldt's enemies.เริ่มด้วยการจัดเรียงรายชื่อศัตรูของเวลท์
I took the liberty of composing a letter to the Arts Governing Board outlining your astonishing accomplishments.ฉันเขียนจดหมาย โดยไม่ได้บอกใคร ถึงกรมศิลปะสรุป งานที่สำเร็จของคุณ ที่น่าประหลาดใจ
Like your friend no longer composing music.เหมือนเพื่อนของคุณที่ไม่แต่งเพลงอีก
Her nucleotides are decomposing.เรากำลังพยายามหยุดสิ่งเลวร้าย
He never finished his composingsเขาไม่เคยแต่งเพลงของเขาเสร็จ
This composing's gonna be great! Nobel prize level!เพลงนี้แต่งได้เจ๋งสุดยอดเลยเว้ย รับรางวัลโนเบลไปเลย

composing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
作文[さくもん, sakumon] (n) (arch) (See 作文・さくぶん) writing (poetry); composing
句作[くさく, kusaku] (n,vs) composing haiku poems
句法[くほう, kuhou] (n) (1) (See 句形・1) conventions to be followed in composing Japanese poetry; phraseology; diction; (2) (See 句形・2) rules of grammar and syntax when reading kanbun in Japanese
探題[たんだい, tandai] (n) local commissioner (Kamakura or Muromachi eras); composing poetry by lot
花鳥諷詠[かちょうふうえい, kachoufuuei] (exp) (See 花鳥風月) the beauties of nature as the key poetic theme; the central theme in composing poetry (haiku) must be the beauties of nature and the harmony that exist between nature and man. (The slogan of the Hototogisu School of modern Japanese haiku)
陰爻[いんこう, inkou] (n) (See 爻) yin yao (broken line composing one third of a trigram)
陽爻[ようこう, youkou] (n) (See 爻) yang yao (unbroken line composing one third of a trigram)
分解[ぶんかい, bunkai] (n,vs,adj-no) (1) disassembly; dismantling; disaggregating; analysis; disintegrating; decomposing; degrading; (2) {math} factorization; (3) {chem} decomposition; resolution; (4) {comp} deblocking; (P)
歌心[うたごころ, utagokoro] (n) (waka) poetic sentiment; waka-composing mood; solid grounding in waka; meaning of a waka poem
詩心[ししん, shishin] (n) poetic sentiment or inspiration; poetic inclination or taste; poem-composing mood; ability to appreciate poetry

composing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแต่งเพลง [n. exp.] (kān taeng p) EN: composing a song ; writing a music ; composition FR: composition musicale [f]
เครื่องผูก[n.] (khreūangphū) EN: house composing parts tied together with rattan FR:

composing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Winkelhaken {m}composing stick
Setzerei {f}composing-room

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า composing
Back to top