ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-conserve-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น conserve, *conserve*,

-conserve- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here's your daily drought reminder to conserve agua.นี่เป็นคำเตือนประจำวัน เพื่อจะประหยัดน้ำ
Help me! Got to conserve air.ช่วยผมด้วย ต้องการอากาศหายใจ
Mommy has to conserve her energy for more important things.แม่เขาต้องเก็บแรงไว้ ทำเรื่องสำคัญนะจ้ะ
We must conserve the food we have for our army.เจ้าต้องสงวนอาหารไว้ให้กองทัพ
At the right distance from the sun, not too far, not too near, the Earth's perfect balance enabled it to conserve water in liquid form.ที่ระยะทางพอเหมาะจากดวงอาทิตย์ ไม่ใกล้เกินไป ไม่ไกลเกินไป ดุลยภาพอันสมบูรณ์แบบของโลก เอื้อต่อการดำรงอยู่ของน้ำ ในรูปแบบของของเหลว
He murdered those miners buried alive with him... to conserve his own goddamn air.ที่วอร์เด้นจะมีโอกาสฟื้น จากอาการโคม่า ขอโปรดพระเจ้า อย่าให้มีปาฏิหารย์เกิดขึ้น แก่แฮร์รี่ วอร์เด้นเลย
That completely was a forward pass which they threw intentionally incomplete to avoid loss of yardage or to conserve time.ซึ่งพวกเขาจงใจขว้างไม่ให้ผ่าน เพื่อเลี่ยงการเสียระยะขว้าง หรือประหยัดเวลา ไม่อยากเชื่อว่าพวกเขาไม่โดนทำโทษ ด้วยการตัดคะแนน
We've got to conserve ammunition.แล้วก็ประหยัดกระสุนไว้
Why the ship's been trying to conserve power.ว่าทำไมยานลำนี้ถึงพยายาม ที่จะถนอมพลังงาน
No matter how I do the sums, and to what degree I try and conserve power,ไม่สำคัญแล้วว่า จะคำณวนได้อย่างไร และ ในระดับนั้น ผมพยายามและถนอมพลังงานด้วย
Okay. You have to conserve that battery.โอเค คุณต้อง ประหยัดพลังงานแล้ว
I cannot tell you how much I'm looking forward and then may I suggest a group bubble bath... you know, conserve water, save the planet.บอกไม่ถูกเลยว่า ฉันอยากถอดเครื่องแบบนี่แค่ไหน เราน่าจะไปแช่น้ำด้วยกัน ลดการใช้น้ำ รักษ์โลก วันหยุดนี้ ฉันมอบให้ลูกชายฉัน

-conserve- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿn) EN: canned food ; tinned foods FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุรักษ-[pref.] (anuraksa-) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve ; live ; subsist ; exist ; survive FR: se maintenir ; rester ; subsiter
เก็บ[v.] (kep) EN: keep ; take in ; put away ; store ; preserve ; maintain ; conserve ; accumulate FR: garder ; conserver ; accumuler
เก็บรักษา[v.] (kepraksā) EN: keep ; preserve ; conserve ; store ; maintain ; save FR: préserver ; conserver ; prendre soin
เครื่องกระป๋อง[n. exp.] (khreūang kr) EN: canned food ; canned goods ; tinned goods ; tinned food FR: conserve [f] ; aliment en conserve [m]
กระป๋อง[n.] (krapǿng) EN: tin ; tincan ; can ; canister FR: boîte de conserve [f] ; canette [f] ; boîte-boisson [f] ; boîte en fer blanc [m]
ออมกำลัง[v. exp.] (øm kamlang) EN: husband one's strength ; husband one's energy ; conserve one's strength FR: conserver son énergie
ออมอด[v.] (øm-ot) EN: save ; conserve ; economize FR:
ผลไม้กระป๋อง[n. exp.] (phonlamāi k) EN: canned fruit FR: fruit en conserve [m]
ปลากระป๋อง[n. exp.] (plā krapǿng) EN: tinned fish ; canned fish FR: poisson en conserve [m] ; conserve de poisson [f]
รักษา[v.] (raksā) EN: preserve ; keep ; protect ; maintain ; retain ; conserve FR: préserver ; maintenir ; sauvegarder ; veiller ; surveiller ; protéger ; défendre
สงวน[v.] (sa-ngūan) EN: preserve ; conserve ; save ; keep ; reserve ; store up ; set apart for ; set aside FR: préserver ; réserver ; garder précautionneusement
สงวนพันธุ์[v. exp.] (sa-ngūan ph) EN: conserve ; preserve ; reserve ; save ; sustain FR:
ถนอม[v.] (sanøm) EN: take care of ; treat with care ; cherish ; nurture ; conserve FR:
สับปะรดกระป๋อง[n. exp.] (sapparot kr) EN: canned pineapple FR: conserve d'ananas [f] ; ananas en conserve [mpl]
ธำรง[v.] (thamrong) EN: maintain ; keep ; preserve ; hold ; conserve ; uphold ; repair ; renew ; reserve ; save FR: maintenir ; préserver
ถนอม[v.] (thanøm) EN: preserve ; conserve ; save ; treat with care ; husband ; cherish ; nurture ; take care of FR: préserver ; conserver ; chérir
ถนอมกำลัง[v. exp.] (thanøm kaml) EN: conserve one's energy FR: conserver son énergie
ทูน่ากระป๋อง[n. exp.] (thūnā krapǿ) EN: FR: thon en conserve [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -conserve-
Back to top