ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abligation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abligation*, -abligation-

abligation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abligation (n.) งานที่รับผิดชอบ Syn. duty, work

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abligation
Back to top