ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

colouring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *colouring*, -colouring-

colouring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
colouring (n.) กระบวนการเปลี่ยนสี
colouring (n.) สีผสมอาหาร Syn. coloration, colouration
colouring (n.) สีผิวหรือสีผม Syn. coloring, color, colour, complexion
English-Thai: HOPE Dictionary
colouringn. การใส่หรือทาสี,วิธีการใส่หรือทาสี,การปรากฎเป็นสี,โฉมภายนอก,สีหน้าสารย้อมสี
English-Thai: Nontri Dictionary
colouring(n) การทาสี,สีหน้า,รูปโฉมภายนอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
colouring of a graphการให้สีกราฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รงควัตถุ (n.) any colouring substance See also: different colours, pigment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like you said, you should follow the school policy, which prohibits hair colouring and accessories, short pants.ตามที่อาจารย์บอก กฏของโรงเรียน ห้ามแค่เรื่องสีผมและก็เครื่องประดับ
That's right, you do all the colouring-in at a later juncture. I moved. Sorry.อ้อ ใช่แล้ว เดี๋ยวคุณคงไปใส่สีเพิ่มทีหลัง วาดต่อได้เลย ขอโทษที
Marianne Beauséjour's identity was then given to a German agent of similar build and colouring.ไอดีของแมริแอนน์ ถูกส่งให้สายลับเยอรมันที่รูปพรรณตรงกัน

colouring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘアカラー[, heakara-] (n) hair dye; hair coloring; hair colouring
呈色[ていしょく;ていしき, teishoku ; teishiki] (n) coloration; colouration; color; colour; coloring; colouring
政治色[せいじしょく, seijishoku] (n) political coloring; political colouring
食紅[しょくべに, shokubeni] (n) red food coloring; red food colouring
アナトー色素[アナトーしきそ, anato-shikiso] (n) annatto colouring; annato coloring
彩り(P);色取り;色どり[いろどり, irodori] (n,vs) coloring; colouring; coloration; colouration; assortment; color scheme; colour scheme; makeup; (P)
彩色[さいしき(P);さいしょく, saishiki (P); saishoku] (n,vs) colouring; coloring; colouration; coloration; painting; (P)
着色[ちゃくしょく, chakushoku] (n,vs,adj-no) colouring; coloring; colorant; (P)
色付け[いろづけ, iroduke] (n,vs) coloring; colouring; adding color; adding colour
色気[いろけ, iroke] (n) (1) colouring; coloring; shade of colour; shade of color; (2) interest in the opposite sex; sex appeal; sensuality; seductiveness; glamor; glamour; sexual passion; (3) romance; poetry; charm; (4) desire; interest; inclination; ambition; (P)
色素[しきそ, shikiso] (n,adj-no) pigment; coloring; colouring; (P)
骨炭[こったん, kottan] (n) ashes of animal bones, used as a coloring agent (colouring)

colouring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การให้สีกราฟ[n. exp.] (kān hai sī ) EN: colouring of a graph FR:
รงควัตถุ[n.] (rongkhawatt) EN: pigment ; colouring substance FR: pigment [m] ; matière colorante [f]
สมุดระบายสี[n. exp.] (samut rabāi) EN: colouring book ; coloring book FR: livre à colorier [m]
สารแต่งสี[n. exp.] (sān taeng s) EN: colorant ; coloring agent ; colouring agent ; colourant FR: colorant [m]
สีผสมอาหาร[n. exp.] (sī phasom ā) EN: food colouring ; food coloring ; color additive FR: colorant alimentaire [m]

colouring ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schutzfärbung {f}protective colouring
Farboxid {n}colouring oxide

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า colouring
Back to top