ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coherency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coherency*, -coherency-

coherency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coherency (n.) ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของส่วนต่างๆ Syn. coherence, congruity, consistency, correspondence, harmony, agreement, rationality, connection, consonance, concord, union

coherency ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unvereinbarkeit {f}incoherency
Zusammenhanglosigkeit {f}incoherency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coherency
Back to top