ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*citadel*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น citadel, -citadel-

*citadel* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
citadel (n.) ป้อมปราการ Syn. fortress, stronghold
English-Thai: HOPE Dictionary
citadel(ซิท'ทะเดิล) n. ป้อมปราการ,ป้อม,ที่หลบภัย,ที่มั่นสุดท้าย, Syn. fortress
English-Thai: Nontri Dictionary
citadel(n) ป้อมปราการ,ป้อม,ที่มั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sealing the citadel. You can't!ข้าต้องปิดปราการสุดท้ายแล้ว ไม่ได้นะ!
We've searched the citadel, the town and every corner of Camelot.พวกเราค้นหาทุกที่ ที่ซอก ทุกมุม ใน Camelot
Yet it doesn't change the fact that the citadel is still impregnable.แต่ยังมีข้อเท็จจริงที่ว่าป้อมปราการ แข็งแกร่งมาก ยากที่จะเจาะเข้าไปได้
And besides, the citadel courseนอกจากนี้แล้วด่านปราสาทนี้
She was in the citadel when they attacked.นางอยู่ในป้อมปราการตอนที่พวกมันโจมตี
Sire... ..the citadel's been taken.ฝ่าบาท.. ป้อมปราการถูกยึดแล้ว
We're transferring them aboard the shuttle from Citadel to Point Tarron.เรากำลังย้ายพวกมันไปที่ยาน จากซิทาเดลไปพอยท์ทาร์รอน
But reports from the Citadel tell us the days grow shorter.แต่รายงานจากซิทาเดล บอกว่ากลางวันกำลังสั้นลง
I'm a Maester of the Citadel, bound in service to Castle Black and The Night's Watch.ข้าเป็นมาเอสเตอร์แห่งป้อมปราการ ผู้ให้สัญญารับใช้ คาสเซิทแบล็ค และหน่วยไนท์วอทช์
You are a Maester of the Citadel are you not?เจ้าเป็นเมยสเตอร์ จากซิทาเดล สาบานว่าจะรับใช้ลอร์ดของ วินเทอร์เฟลใช่หรือไม่
People say Morgana is tearing the citadel apart.คนพูดว่า มอร์กานาแบ่งแยก ป้อมปราการออกจากกัน
I want extra patrols dispatched to the west and the north of the citadel. We ride at first light.ส่งไปทางตะวันตกและทางเหนือของซิทาเดล เราจะออกไปตอนเช้าตรู่

*citadel* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
二の丸[にのまる, ninomaru] (n) outer citadel
城塞[じょうさい, jousai] (n) fortress; stronghold; citadel
城郭(P);城廓[じょうかく, joukaku] (n) fortress; castle; citadel; enclosure; castle walls; (P)
本丸[ほんまる, honmaru] (n) inner citadel
本拠[ほんきょ, honkyo] (n) stronghold; inner citadel; base; headquarters; (P)
本拠地[ほんきょち, honkyochi] (n) stronghold; inner citadel; base; headquarters
根城[ねじろ, nejiro] (n) stronghold; citadel; headquarters
牙城[がじょう, gajou] (n) stronghold (esp. of an enemy or opponent); inner citadel; bastion
西の丸[にしのまる, nishinomaru] (n) (See 江戸城) western citadel; west wing of the Edo castle (where the heir apparent or retired shogun would live)

*citadel* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ป้อม[n.] (pǿm) EN: fort ; fortress ; citadel ; fortification FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f] ; fort [m] ; place forte [f] ; fortification [f]
ป้อมปราการ[n.] (pømprākān) EN: fortress ; fort ; bastion ; bulwark ; citadel ; fortification FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; fort [m] ; citadelle [f] ; fortification [f]
ที่มั่น[n.] (thīman) EN: stronghold FR: citadelle [f] ; bastion [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *citadel*
Back to top