ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

roomate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *roomate*, -roomate-

roomate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
roomate (n.) เพื่อนร่วมห้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า roomate
Back to top