ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*chum*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น chum, -chum-

*chum* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
catechumen (n.) คริสต์ศาสนิกชนใหม่ที่ผ่านพิธีรดน้ำมนต์
chum (vi.) ที่ไปด้วยกัน
chum (n.) เพื่อนร่วมห้อง Syn. roomate
chum (n.) เพื่อนสนิท Syn. close friend
chum up (phrv.) เข้ากันได้ดี See also: เป็นมิตรกับ Syn. pal up
chummy (adj.) ที่สนิทสนมกัน See also: ที่คุ้นเคยกันดี Syn. intimate
chump (n.) คนโง่ Syn. fool, dupe
chump (n.) ไม้ท่อนใหญ่ๆ
chump (sl.) คนโง่
chump change (sl.) เงินจำนวนเล็กน้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
chum(ชัม) {chummed,chumming,chums} n. เพื่อนสนิท,เพื่อนที่นอนในห้องเดียวกัน vi. อยู่ร่วมห้องเดียวกัน,สนิทสนม
chummy(ชัม'มี) adj. สนิทสนม,มีมิตรไมตรีจิตเป็นมิตร,เป็นเพื่อนกัน, See also: chumminess n.
chump(ชัมพฺ) n. ท่อนไม้สั้นและหนา,ก้อนเนื้อหนา,คนโง่
English-Thai: Nontri Dictionary
chum(n) เกลอ,สหาย,เพื่อนสนิท,เพื่อนร่วมห้อง
chummy(adj) สนิทสนม,เป็นเพื่อนกัน,เป็นมิตร
chump(n) ท่อนไม้สั้น,ก้อนเนื้อ,คนทึ่ม,คนโง่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จังหวัดชุมพร (n.) Chumphon
ชุมพร (n.) Chumphon Syn. จังหวัดชุมพร
เพื่อนยาก (n.) chum See also: faithful friend, true friend Syn. เพื่อนแท้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"We'll get wet, boys, if we're not careful, chums" I said.ถ้าเราไม่ระวังเพื่อนฝูงฉันบอก ว่า เพิ่มเติมสำหรับหัวเราะ
They're chumming right now.-โยนปลาเป็นเหยื่อล่อ
Keep that chum line going, Chief. We got five good miles on it.ตักปลาล่อไปเรื่อยๆ สารวัตร มีเหลือพอ 8 กม.ได้
Chief, best drop another chum marker.สารวัตร หย่อนเหยื่ออีกทีซิ
I can go slow ahead. Come on down and chum some of this shit.ฉันก็ขับช้าๆ ได้ ลองมาตักปลานี่ดูมั่งสิ
Step right up, chum, and watch the kid lay down a rubber road right to freedom!ขั้นตอนที่เหมาะสมขึ้นชุมและ ดูเด็ก วางลงที่ถนนยางสิทธิเสรีภาพ!
Chump don't want no help, chump don't get the help.คนเราไม่ต้องการความช่วยเหลือ ก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ
Dr. Detchum, Dr. Detchum, 35.ดร. เดชัม ดร เดชัม, 3-5
# Count on me to be your chum #ให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนได้เสมอ
Mrs. Schumacher. Hey, wait, we'll help you.คุณนายชูมาร์ซ รอเดี๋ยว ให้หนูช่วยน๊ะค่ะ
I thought we were all supposed to be chums together now.ผมคิดว่าเราควรที่จะเป็นเพื่อนฝูงกันตอนนี้
To think--we gotta keep kissing up to that scum, and his chump daughter for the rest of our lives...พอคิดดูแล้ว เรายังคงต้องเอาใจเจ้าขยะนั่นต่อ

*chum* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新慕道团[xīn mù dào tuán, ㄒㄧㄣ ㄇㄨˋ ㄉㄠˋ ㄊㄨㄢˊ, 新慕道团 / 新慕道團] neo Catechumenal way

*chum* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲良し(P);仲好し;仲よし;仲好(io)[なかよし, nakayoshi] (n,adj-na) intimate friend; close friend; bosom buddy; chum; (P)
仲良しこよし;仲好し小好し[なかよしこよし, nakayoshikoyoshi] (n) (See 仲良し) intimate friend; close friend; bosom buddy; chum
合い口;合口[あいくち, aikuchi] (n) (1) chum; pal; (2) (See 匕首) dagger; stiletto; (3) unbalanced record of wins between two wrestlers (sumo)
沼杉[ぬますぎ;ヌマスギ, numasugi ; numasugi] (n) (See 落羽松) bald Cypress (Taxodium distichum)
白鮭[しろざけ, shirozake] (n) (See 鮭・2) chum salmon (Oncorhynchus keta)
落羽松[らくうしょう, rakuushou] (n) (uk) bald Cypress (Taxodium distichum)
親友[しんゆう, shinyuu] (n) close friend; bosom (old, intimate) friend; buddy; crony; chum; (P)
[さけ;しゃけ, sake ; shake] (n) (1) salmon (any fish of the family Salmonidae); (2) chum salmon (Oncorhynchus keta)

*chum* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา[n. prop.] (Āt-ong Chum) EN: Atong Chumsai Na Ayutthaya FR: Atong Chumsai Na Ayutthaya
เบี้ยประชุม[n. exp.] (bīa prachum) EN: attendance fee FR:
โบคุ่ม[TM] (Bōkhum) EN: Bochum FR: Bochum
ช่อมาลี[n.] (chǿmālī) EN: Osmanthus ; Parameria barbata Schum. FR: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.
ชุกชุม[adj.] (chukchum) EN: plentiful ; abundant ; ample ; abounding FR:
ชุกชุม[adv.] (chukchum) EN: plenty of ; lots of FR: en abondance
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
ชุม[v.] (chum) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster FR:
ชุ่ม[v.] (chum) EN: be soaked ; dampen ; be moist ; be humid ; be damp ; be wet ; be drenched FR:
ชุ่ม[adj.] (chum) EN: soaked ; wet FR: imbibé ; imprégné
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry FR: être ravi ; être content
ชุ่มชื่น[adj.] (chumcheūn) EN: refreshed ; cheerful FR: plaisant ; agréable
ชุ่มชื้น[adj.] (chumcheūn) EN: damp ; soaked ; moist ; wet FR: humide ; moite
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมชนแออัด[n. exp.] (chumchon aē) EN: slum ; crowded community FR: bidonville [m] ; communauté surpeuplée [f]
ชุมชนบ้านบาตร[n. prop.] (Chumchon Bā) EN: Ban Bat Community ; Monk's Bowl Village FR:
ชุมชนบ้านบุ[n. prop.] (Chumchon Bā) EN: Ban Bu Community FR:
ชุมชนชาวจีน[n. exp.] (chumchon ch) EN: Chinese community FR: communauté chinoise [f]
ชุมชนชนบท[n. exp.] (chumchon ch) EN: FR: communauté rurale [f] ; communauté paysanne [f]
ชุมชนเมือง[n. exp.] (chumchon me) EN: FR: quartier urbain [m]
ชุมชนนิยม[n.] (chumchonniy) EN: comunitarian FR: communautarisme [m]
ชุมชนท้องถิ่น[n. exp.] (chumchon th) EN: FR: communauté locale [f]
ชุมเห็ด[n.] (chumhet) EN: ringworm bush FR:
ชุมเห็ดเล[n. exp.] (chumhet lē) EN: Dodonaea viscosa FR: Dodonaea viscosa
ชุมเห็ดเล็ก[n. exp.] (chumhet lek) EN: Senna occidentalis FR: Senna occidentalis
ชุมเห็ดไทย[n. exp.] (chumhet Tha) EN: Senna tora FR: Senna tora
ชุมเห็ดเทศ[n. exp.] (chumhet thē) EN: ringworm bush ; seven golden candle stick ; candle bush ; Candelabra ; Senna alata FR: Senna alata
ชุมเขาปามีร์[n. prop.] (Chum Kao Pā) EN: Pamir Knot FR:
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: group ; collection ; anthology FR: collection [f]
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: assembly ; meeting ; party ; club FR: assemblée [f]
ชุมนุม[v.] (chumnum) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate FR: rassembler ; rallier
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob FR: communauté [f] ; foule [f]
ชุมนุมพล[n. exp.] (chumnum pho) EN: FR: masser des troupes
ชุมนุมประท้วง[X] (chumnum pra) EN: protest FR:
ชุมนุมเรื่องสั้น [n. exp.] (chumnum reū) EN: anthology of short stories FR: recueil de nouvelles [m]
ชุมแพ ; อำเภอชุมแพ = อ.ชุมแพ[n. prop.] (Chum Phaē ;) EN: Chum Phae ; Chum Phae District FR: Chum Phae ; district de Chum Phae
ชุมพล[n.] (chumphon) EN: military staging area ; rallying point FR:
ชุมพร[n.] (chumphøn) EN: FR: [variété de figue]
ชุมพร[n.] (chumphøn) EN: Ompok bimaculatus FR: Ompok bimaculatus
ชุมพร[n. prop.] (Chumphøn ) EN: Chumphon FR: Chumphon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *chum*
Back to top