ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chore*, -chore-

chore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chore (n.) งานที่น่าเบื่อ
chore (n.) งานบ้าน Syn. routine, task
chore (sl.) ขโมย
choregraphy (n.) ระบำปลายเท้า See also: การเต้นบัลเลต์ Syn. toe dancing
choreograph (vt.) ออกแบบท่าเต้น
choreograph (vi.) ออกแบบท่าเต้น
choreography (n.) การเต้น Syn. dancing, ballet dancing
choreography (n.) การออกแบบท่าเต้น
chores (n.) งานหนัก See also: งานน่าเบื่อ Syn. housework, toil, sweat
English-Thai: HOPE Dictionary
chore(คอร์) n. งานเล็กงานน้อย,งานบ้าน,งานที่น่าเบื่อ,งานหยุมหยิม
choreaโรคประสาทชักกระตุก
English-Thai: Nontri Dictionary
chore(n) งานบ้าน,งานหยุมหยิม,งานเล็กๆ น้อยๆ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Choreaสันนิบาต,การเคลื่อนไหวผิดปกติ,คอเรีย,โฆเรีย,โคเรีย,ประสาทชักกระตุก [การแพทย์]
Choreographic workนาฎยประดิษฐ์ [TU Subject Heading]
Choreographyการออกแบบและกำกับท่า [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can waste time with your friends when your chores are doneเธอสามารถออกไปเสียเวลากับเพื่อนๆ ได้ เมื่องานการต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could tell what a chore it was for you.ก็รู้แล้วว่าคุณรู้สึกยังไง
It's not an easy chore either. Moreover, I have to prepare for the selection trials. I'll be very busy.งานบ้านก็ไม่ง่ายเหมือนกัน ยิ่งกว่านั้นนะ ชั้นยังต้องเตรียมตัวสำหรับการแข่งอีก มันทำให้ชั้นยุ่งมากเลย
That's the whole reason I made the stupid chore chart is to avoid all this.เหตุผลนี้ไงที่แม่ทำชาร์ตบ้านั่น เพื่อหลีกเลี่ยงแบบนี้
Make your last chore to show her out.ทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายด้วยการพาเธอออกไปด้วยซะ
Two alarm clocks means it's a chore for you to get up in the morning.นาฬิกาปลุกสองตัวหมายถึง มันเป็นงาน สำหรับคุณ ที่ต้องตื่นตอนเช้า
Looks like a chore wheel.ดูเหมือนวงล้องานบ้าน
Um, you familiar with the chore wheel?นายรู้จักวางล้องานบ้านไหม?
We're both on chore duty again tomorrow, Jake.พวกเราต้องทำความสะอาดอีกครั้งพรุ่งนี้
I'll do your next round on the chore wheel.ผมจะทำงานบ้านรอบหน้าแทนคุณ
Actually doing the dishes when it's your turn on the chore wheel?นายล้างจาน ตามเวรทำงานของนาย
Your first chore is to help me with this fence on Saturday.งานแรกที่ลูกต้องทำคือช่วยพ่อทำรั้วนี่ทุกวันเสาร์
This will all soon be but a happy memory, because Roberts' ship, Revenge, is anchored at the far end, and I, as you know, am Roberts.มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็มีความสุขนะ เพราะเรือของโจรสลัดโรเบิร์ตทอดสมออยู่ที่อ่าว ... และข้า ...

chore ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
编舞[biān wǔ, ㄅㄧㄢ ˇ, 编舞 / 編舞] choreography; choreographer
武术[wǔ shù, ˇ ㄕㄨˋ, 武术 / 武術] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫

chore ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コリオグラファー[, koriogurafa-] (n) choreographer
コレオグラフィー[, koreogurafi-] (n) choreography
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations
ハンチントン舞踏病[ハンチントンぶとうびょう, hanchinton butoubyou] (n) Huntington's chorea
上荷船[うわにぶね, uwanibune] (n) (See 瀬取り船) small boat used for unloading goods from a large anchored boat (Edo period); lighter
家事[かじ, kaji] (n) (1) housework; domestic chores; (2) family affairs; household matters; (P)
家事一切[かじいっさい, kajiissai] (n) all the domestic (housekeeping) chores
振り付け(P);振付け;振付[ふりつけ, furitsuke] (n) (1) choreography; dance coaching; (2) Japanese dance competition; (P)
振り付け師;振付け師;振付師[ふりつけし, furitsukeshi] (n) choreographer
猪苓[ちょれい;チョレイ, chorei ; chorei] (n) (See 猪苓舞茸) umbrella polypore sclerotium (used as a diuretic, antipyretic, and antitussive in traditional Chinese medicine)
結構大変[けっこうたいへん, kekkoutaihen] (exp) quite a chore; not that easy; fairly difficult
舞踏病[ぶとうびょう, butoubyou] (n) chorea; St. Vitus's dance
茶船[ちゃぶね, chabune] (n) (1) (See 瀬取り船) small boat used for transport on rivers (Edo period); barge; boat used for unloading goods from a large anchored boat; (2) boat with a roof used for boating on a river; (3) (arch) small boat selling food and drinks on a river
雑役[ざつえき, zatsueki] (n) chore; odd job

chore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งานบ้าน[n. exp.] (ngān bān) EN: housework ; housekeeping ; household chores ; chore FR: ménage [m] ; tâche domestique [m] ; tâche ménagère [f] ; travaux domestiques [mpl] ; corvées domestiques [fpl] (fig.) ; corvées ménagères [fpl] (fig.)
งานที่น่าเบื่อ[n. exp.] (ngān thī nā) EN: boring job ; chore ; hack work FR: travail ennuyeux [m] ; corvée [f] (fig.)
บทบาท[n.] (botbāt) EN: role ; part ; part in a play/movie/choreography FR: rôle [m] ; texte [m] ; part [f]
ม่วงผักกาด[n. exp.] (mūang phak ) EN: Henckelia anachoreta FR: Henckelia anachoreta
ออกแบบท่าเต้น[v. exp.] (øk baēp thā) EN: choreograph FR:
ทำงานบ้าน[v. exp.] (tham ngān b) EN: do housework ; do household chores FR: accomplir les tâches ménagères

chore ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chor {m} | Chöre
Choreograph {m}choreographer
Choreographie {f} | Choreographien
choreographisch {adj}choreographic
choreographisch {adv}choreographically
ungeschoren {adj} | ungeschoren davonkommenscot-free | to get off scot-free; to escape scot-free

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chore
Back to top