ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

characterize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *characterize*, -characterize-

characterize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
characterize (vt.) ชื่นชมกับลักษณะพิเศษ See also: พรรณนาถึงคุณสมบัติพิเศษ
characterize (vt.) แสดงลักษณะพิเศษ See also: แสดงคุณลักษณะพิเศษ Syn. qualify, indentify, mark
characterized (adj.) มีชื่อเสียง See also: โดดเด่น Syn. labeled, marked, famous
English-Thai: Nontri Dictionary
characterize(vt) บรรยายอุปนิสัย,วางนิสัย(ตัวละคร),แสดงลักษณะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช้ำรั่ว (n.) disease characterized by frequent urination Syn. โรคช้ำรั่ว
ฝีละลอก (n.) skin disease characterized by pastures See also: blister Syn. ฝีหัวละลอก
ฝีหัวละลอก (n.) skin disease characterized by pastures See also: blister Syn. ฝีละลอก
มหาสดมภ์ (n.) disease characterized by stiffening of the jaw See also: lock-jaw, locked jaw
รองพื้น (n.) disease characterized by cracking of the sole of the foot
ละลอก (n.) skin disease characterized by pastures See also: blister Syn. ฝีละลอก, ฝีหัวละลอก
โรคช้ำรั่ว (n.) disease characterized by frequent urination
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How would you characterize your relationship with Maudette?ช่วยอธิบายความสัมพันธ์ที่มีกับมอเด็ทท์หน่อย
How would you characterize the sex?อธิบายเรื่องเซ็กซ์นั่นด้วยได้มั้ย
AND I WASN'T A FAN. HOW WOULD YOU CHARACTERIZE YOUR RELATIONSHIP?มันไม่ใช่ปฎิสัมพันธ์ทางร่างกาย
Now, how would you characterize your relationship with Mr. Wolowitz?เออ, คุณอธิบายลักษณะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคุณโลโววิทซ์เป็นยังไงบ้างค่ะ?
Would you characterize him as responsible?คุณมองว่าคุณโวโลวิชซ์เป็นบุคคลที่มี ความรับผิดชอบมั้ยคะ?
Would you characterize that as responsible?คุณคิดว่าความรับผิดชอบของเขาเป็นไงล่ะครับ?
How would you characterize the amount of blankets and pillows you have?ที่นายมีว่าอะไร? "กองพะเนิน" มั้ง?
And how would you... characterize their relationship?แล้วคุณจะ จำกัดความ ความสัมพันธ์พวกเขายังไงครับ
Would you characterize Mr. Grayson as a jealous man?คุณจะบอกว่าคุณเกรย์สัน ไม่มีความหึงหวงงั้นเหรอครับ?
I wouldn't characterize us as an us, Tommy.ฉันคงไม่เรียกเรื่องระหว่างเรา ว่า "เรา" หรอก ทอมมี่
Jenny's psych reports characterize her as disciplined and methodical.รายงานด้านจิตวิทยาของเจนนี่บ่งบอกว่าเธอ เป็นคนที่รักษาระเบียบวินัย
Would you characterize his conduct as extreme Andrew?คุณช่วยบอกวิธีที่เค้าคอนดัคท์ได้ไหมแอนดรูว?

characterize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白痢[bái lì, ㄅㄞˊ ㄌㄧˋ, 白痢] dysentery characterized by white mucous stool; white diarrhea

characterize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
特色づける;特色付ける[とくしょくづける, tokushokudukeru] (v1,vt) to distinguish; to mark; to differentiate; to characterize
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
カグラザメ科[カグラザメか, kagurazame ka] (n) Hexanchidae (family with 4 species and 3 genera of cow sharks characterized by either 1 or 2 additional pairs of gill slits)
プロジェリア[, purojieria] (n) (See 早期老化症) progeria (disease characterized by symptoms suggestive of premature aging)
ユビキタス環境[ユビキタスかんきょう, yubikitasu kankyou] (n) {comp} computing environment characterized by "ubiquitous computing"
ロリータファッション[, rori-tafasshon] (n) fashion style characterized by frilly dresses, knee socks and bonnets (wasei
早期老化症[そうきろうかしょう, soukiroukashou] (n) progeria (disease characterized by symptoms suggestive of premature aging)
王朝時代[おうちょうじだい, ouchoujidai] (n) (See 武家時代) Dynastic period (the Nara period and esp. the Heian period, characterized by the rule of the emperor as opposed to shogunate)
[かん, kan] (n) (1) (in Chinese medicine) infantile neurosis characterized by crying at night and convulsions; (2) (See 癇) temper; nerves

characterize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชฎิล[n.] (chadin) EN: [one of a group of ascetics characterized by long hair bound in a high bun] ; [a class of ascetics with matted hair] ; Isi ; matted-hair ascetic FR:
ขยุ้มตีนหมา[n.] (khayumtīnmā) EN: skin disease characterized by small bumps FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า characterize
Back to top