ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

change to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *change to*, -change to-

change to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
change to (phrv.) ทำให้เปลี่ยนเป็น See also: ทำให้กลายเป็น, เปลี่ยนให้เป็น Syn. change into
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลาย (v.) change to See also: turn into, transform into, become Syn. แปรไป, เปลี่ยนไป Ops. คงเดิม, คงที่
เปลี่ยนแปลง (v.) change to See also: transform, vary, alter, turn into, transform into, become Syn. เปลี่ยน Ops. คงเดิม
เปลี่ยนไป (v.) change to See also: turn into, transform into, become Syn. แปรไป, กลาย Ops. คงเดิม, เหมือนเดิม
แปรไป (v.) change to See also: turn into, transform into, become Syn. กลาย, เปลี่ยนไป Ops. คงเดิม, คงที่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It'll make a nice change to stick a bayonet into a chap rather than a rotten old sandbag.มันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ ดีที่จะติดดาบปลายปืน เข้าไปในขากรรไกร มากกว่าที่จะเป็นกระสอบทราย เก่าเน่าเสีย
I want change to come because it's right and everyone knows it's right.ผมต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง เพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และทุกคนก็รู้ว่ามันถูกต้อง.
So we decided to make a change to make this community better.เราจึงตัดสินใจจะสร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อทำให้ชุมชนนี้ดีขึ้น
Sorry that I got busy and made a sudden change to the time and place.ต้องขอโทษด้วยนะครับ ผมไม่ว่างเลยต้องเปลี่ยนเวลากับสถานที่ ไปค้นหอนาฬิกาที่สวนสาธารณะมิยาชิตะ ตรงสนามฟุตซอล
He knew that Sam Crow has got to change to survive.เขารู้ดี ว่าSam Crow ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด
"What's this big surprising change to your life?""อะไรคือเรื่องน่าตื่นเต้นที่เปลี่ยนชีวิตคุณ?"
This route is crowded. Let's change to route C.ถนนเส้นนี้คนเต็มแน่นเลยครับ เปลี่ยนไปใช้สาย C ดีกว่า
MAN 5 I could see this very bright red light, and it would change to kind of a blue light, and the reflection off the cloudsผมเห็นเจ้าไฟสีแดงที่สว่างไสวนั่น และมันก็แบบว่าเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงิน และเงามันก็หายไปกับท้องฟ้า
What's loose change to you right? Come onอะไรโง่จังไปแลกชิป มาถูกต้องไหมเอาเลย
We need to shake up the power structure in Washington in order to bring real change to America, and I have a plan that will do just that.เราจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่วอชิงตัน เพื่อที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของอเมริกา และผมมีแผนที่สามารถจะทำได้ตามนั้น
I've to change to a new bandage.ฉันต้องเปลี่ยนพลาสเตอร์ใหม่.
But... now, and this is remarkable if I change to eight tone clustersแต่... ทีนี้ ช่างเป็นเรื่องที่น่าทึ่ง

change to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無境化[むきょうか, mukyouka] (n) (obsc) change toward a borderless world; development of a borderless world

change to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลายเป็น[v. exp.] (klāi pen) EN: become ; change to ; turn into ; be transformed into ; be converted into FR: devenir ; se transformer en ; se changer en
กลับกลาย[v.] (klapklāi) EN: become ; change to ; turn into FR: redevenir ; devenir
เปลี่ยนไป[v. exp.] (plīen pai) EN: change to ; turn into ; transform into ; become FR:
เปลี่ยนเป็นเกียร์ฅ่ำ[xp] (plīen pen k) EN: change to a lower gear FR: descendre de vitesse ; enclencher la vitesse inférieure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า change to
Back to top