ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

electioneering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *electioneering*, -electioneering-

electioneering ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
electioneering (n.) การเมือง See also: กิจกรรมทางการเมือง, หลักการทางการเมือง, ข้อคิดเห็นทางการเมือง Syn. campaigning, seeking nomination
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
electioneeringการหาเสียงเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

electioneering ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
遊説旅行[ゆうぜいりょこう, yuuzeiryokou] (n) stumping (electioneering) tour

electioneering ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กิจกรรมหาเสียงของพรรคการเมือง[xp] (kitjakam hā) EN: electioneering FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า electioneering
Back to top