ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

calculating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *calculating*, -calculating-

calculating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
calculating (adj.) ที่เก่งในการวางแผนเพื่อให้ตนเองได้เปรียบ Syn. shrewd, scheming, crafty
calculating machine (n.) เครื่องคิดเลข Syn. adding machine
English-Thai: HOPE Dictionary
calculatingadj. สามารถคำนวณได้,ฉลาด,หลักแหลม,วางแผนไว้อย่างเห็นแก่ตัว, Syn. shrewd
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I finished calculating and they are all right.หนูตรวจทานเรียบร้อยแล้วค่ะ ไม่มีปัญหาอะไร.
The bottom line is it's a surprisingly simple process, but the difficulty has been within calculating the space time relation.มันน่าแปลกใจ ที่ทำได้ง่ายๆ แต่ที่ยากคือ การคำนวนความสัมพันธ์ของเวลาอวกาศ
Winning is a matter of calculating it.การชนะก็เป็นเพียงการคำณวนที่เราคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้า
But calculating jack rice's height,allowing for the upward angle-- layman here.แต่คำนวณจากส่วนสูงของแจ๊คแล้ว ดูจากมุมสูงของ นาย ก. คนนี้
He's manipulative and calculating and--เขาชักไย เขาวางแผน และ...
To be honest, my higher math ends at calculating my tip, so...คือการคำนวนทิปของฉันเท่านั้นเอง...
No, I should count it. Since I'm a calculating bitch.ไม่ต้อง ฉันนับเอง เพราะฉันมันจอมวางแผนที่เห็นแก่ตัว
Ok, calculating the timecode from the moment that he left the station, he sat there for over 3 hours.โอเค คำนวณเวลา จากตอนนั้นจนถึงตอนที่ออกจากสถานี เขานั่งอยู่นั่น 3 ชั่วโมงกว่า
And also, the girls that I've dated, even they were carrying the bag with a torn strap, they would be calculating every minute how that would look to us.แล้วก็.. ผู้หญิงที่ฉันเคยคบ.. แม้ว่าจะถือกระเป๋าที่ดูดี แต่..
You are calculating machines.เธอคือเครื่องคิดเลข.
We're still calculating the mortality rate at this time.เรายังคงคำนวณอัตราการเสียชีวิต ณ เวลานี้
Either way, they're calculating and dispassionate.ไม่ว่าแบบไหน เขาได้ไตร่ตรองและใจเย็น

calculating ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
计算器[jì suàn qì, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄑㄧˋ, 计算器 / 計算器] calculator; calculating machine; computer

calculating ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
持ち給金[もちきゅうきん, mochikyuukin] (n) base for calculating sumo wrestler's tournament stipend
胸積もり[むなづもり, munadumori] (n) calculating in one's head
計算高い[けいさんだかい, keisandakai] (adj-i) calculating
需用費[じゅようひ, juyouhi] (n) consumables (when calculating expenses)
がっちり[, gacchiri] (adv,n,vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P)
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious
ちゃっかり[, chakkari] (adv,n,vs) shrewd; calculating; nervy; cheeky
勘定ずく;勘定尽く;勘定づく;勘定尽(io)[かんじょうずく(勘定ずく;勘定尽く;勘定尽);かんじょうづく(勘定尽く;勘定づく;勘定尽), kanjouzuku ( kanjou zuku ; kanjou kotogotoku ; kanjou jin ); kanjouduku ( kanjou ko] (n,adj-na) calculating, profit-or-loss mentality
勘定高い[かんじょうだかい, kanjoudakai] (adj-i) calculating; mercenary; closefisted
算盤高い[そろばんだかい, sorobandakai] (adj-i) calculating; miserly

calculating ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องคิดเลข[n.] (khreūangkhi) EN: calculator ; calculating machine FR: calculateur [m] ; calculatrice [f] ; calculette [f] ; machine à calculer [f]
มาน[n.] (mān) EN: measurement ; measuring ; calculating ; counting FR:

calculating ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechenmaschine {f}calculating machine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า calculating
Back to top