ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scheming

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scheming*, -scheming-

scheming ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scheming (adj.) ที่เก่งในการวางแผนเพื่อให้ตนเองได้เปรียบ Syn. shrewd, crafty

scheming ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
工夫(P);功夫[くふう, kufuu] (n,vs) (1) scheme; device; scheming; devising; figuring out; coming up with; solving ingeniously; (2) dedication to spiritual improvement (esp. through Zen meditation); (P)

scheming ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กุศโลบาย[n.] (kusalōbāi =) EN: stratagem ; strategy ; maneuver ; tactics ; well-thought-out course of action ; intelligent policy ; meritorious policy ; clever manipulation ; clever scheming ; shrewd planning ; sagacity ; manipulation ; scheme FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scheming
Back to top