ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bulldozer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bulldozer*, -bulldozer-

bulldozer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bulldozer (n.) รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน Syn. tractor
English-Thai: HOPE Dictionary
bulldozer(บูล'โดเซอะ) n. รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน
English-Thai: Nontri Dictionary
bulldozer(n) รถปราบดิน,รถเกลี่ยดิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
bulldozerbulldozer, รถดันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You would use a bulldozer to find a china cup.คุณน่าจะใช้รถแทรกเตอร์ ค้นหาเครื่องปั้นของจีน
Well, he hopped on his handy bulldozer and filled the hole.เขากระโดดขึ้นรถปราบดินแสนมีประโยชน์ของเขา และถมหลุม
A 100 years old bulldozer from New Jersey?หรือว่า หุ่นยนต์บดดินอายุ 100 ปี จาก นิวเจอร์ซี่?
We actually saw a bulldozer go down and disappear in the mud.เรายังเคยเห็นรถแทรกเตอร์ติดหล่มโคลน.. และจมหายลงไปต่อหน้าต่อตา
I will get every quaint blue-collar buddy of mine to block every bulldozer you throw at that waterfront.ผมจะทำทุกวิถีทาง เพื่อปกป้องมนต์ขลังสีคราม จากแทรกเตอร์ทุกคัน ที่คุณจ้างมา
I was thinking about chaining myself to a bulldozer.ฉันว่าจะเอาโซ่ล่ามตัวเองกับรถเกรด - ไปด้วยมั้ย
What are we, bulldozers?นี่ๆ เห็นไรเป็นวัวเป็นควายเหรอไง
A security guard heard somebody start up the bulldozer.ยามรักษาความปลอดภัยได้ยินใครสักคน สตาร์ทรถปรับดิน
Hey, look, grandpa, I'm not a bulldozer. I'm a racecar.เฮ้มองคุณปู่ผมไม่ปราบดิน ฉันแข่ง
This is the only hole filled by a bulldozer.มันเป็นเพียงรูเดียว\ที่ถมโดยรถปราบดิน
No self-respecting paleontologist would use a bulldozer.ไม่มีนักบรรพชีวินวิทยาที่ถือตัว จะใช้รถปราบดิน
These are all new and dug with a bulldozer.ที่ใหม่นี้ขุดด้วยรถปราบดิน

bulldozer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推土机[tuī tǔ jī, ㄊㄨㄟ ㄊㄨˇ ㄐㄧ, 推土机 / 推土機] bulldozer
挖掘机械[wá jué jī xiè, ㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, 挖掘机械 / 挖掘機械] excavator; bulldozer

bulldozer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルドーザー[, burudo-za-] (n) bulldozer
ブル[, buru] (n,adj-no) (1) bull; (2) (abbr) (See ブルドッグ) bulldog; (3) (abbr) (See ブルドーザー) bulldozer; (4) (abbr) (See ブルジョア) bourgeois; bourgeoisie; (P)

bulldozer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รถเกลี่ยดิน[n. exp.] (rot klīa di) EN: bulldozer FR:
รถปรับดิน[n. exp.] (rot prap di) EN: bulldozer FR: bulldozer [m] ; bull [m] (abrév. - fam.)
รถปราบดิน[n. exp.] (rot prāp di) EN: bulldozer FR: bulldozer [m] ; bull [m] (abrév. - fam.)

bulldozer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Planierraupe {f}caterpillar bulldozer; dozer
Dozer {m}bulldozer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bulldozer
Back to top