ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bulldozer*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bulldozer, -bulldozer-

*bulldozer* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bulldozer (n.) รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน Syn. tractor
English-Thai: HOPE Dictionary
bulldozer(บูล'โดเซอะ) n. รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน
English-Thai: Nontri Dictionary
bulldozer(n) รถปราบดิน,รถเกลี่ยดิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
bulldozerbulldozer, รถดันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You would use a bulldozer to find a china cup.คุณน่าจะใช้รถแทรกเตอร์ ค้นหาเครื่องปั้นของจีน
Hey, look, grandpa, I'm not a bulldozer. I'm a racecar.เฮ้มองคุณปู่ผมไม่ปราบดิน ฉันแข่ง
Well, he hopped on his handy bulldozer and filled the hole.เขากระโดดขึ้นรถปราบดินแสนมีประโยชน์ของเขา และถมหลุม
A 100 years old bulldozer from New Jersey?หรือว่า หุ่นยนต์บดดินอายุ 100 ปี จาก นิวเจอร์ซี่?
We actually saw a bulldozer go down and disappear in the mud.เรายังเคยเห็นรถแทรกเตอร์ติดหล่มโคลน.. และจมหายลงไปต่อหน้าต่อตา
We were all set to go, bulldozers at the ready, and then the environmental impact study turns up five endangered yellow-spotted frogs.ความจริงทุกอย่างพร้อมแล้วล่ะ แต่อยู่ดีๆก็มีนักสิ่งแวดล้อมมาบอกว่า มีกบมีพิษอันตรายมากอยู่แถวนั้น
In 12 hours, those bulldozers are gonna break ground.ภายใน 12 ชั่วโมง ดินจะถูกขุด
Ben's bulldozers start tearing up the woods tomorrow morning.คนงานจะมาถางป่าพรุ่งนี้เช้าแล้ว
Ben's bulldozers start tearing up the woods tomorrow morning.เบนจะถางป่า พรุ่งนี้เช้าแล้ว
I will get every quaint blue-collar buddy of mine to block every bulldozer you throw at that waterfront.ผมจะทำทุกวิถีทาง เพื่อปกป้องมนต์ขลังสีคราม จากแทรกเตอร์ทุกคัน ที่คุณจ้างมา
I was thinking about chaining myself to a bulldozer.ฉันว่าจะเอาโซ่ล่ามตัวเองกับรถเกรด - ไปด้วยมั้ย
What are we, bulldozers?นี่ๆ เห็นไรเป็นวัวเป็นควายเหรอไง

*bulldozer* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推土机[tuī tǔ jī, ㄊㄨㄟ ㄊㄨˇ ㄐㄧ, 推土机 / 推土機] bulldozer
挖掘机械[wá jué jī xiè, ㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, 挖掘机械 / 挖掘機械] excavator; bulldozer

*bulldozer* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブル[, buru] (n,adj-no) (1) bull; (2) (abbr) (See ブルドッグ) bulldog; (3) (abbr) (See ブルドーザー) bulldozer; (4) (abbr) (See ブルジョア) bourgeois; bourgeoisie; (P)
ブルドーザー[, burudo-za-] (n) bulldozer

*bulldozer* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รถเกลี่ยดิน[n. exp.] (rot klīa di) EN: bulldozer FR:
รถปรับดิน[n. exp.] (rot prap di) EN: bulldozer FR: bulldozer [m] ; bull [m] (abrév. - fam.)
รถปราบดิน[n. exp.] (rot prāp di) EN: bulldozer FR: bulldozer [m] ; bull [m] (abrév. - fam.)

*bulldozer* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Planierraupe {f}caterpillar bulldozer; dozer
Dozer {m}bulldozer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bulldozer*
Back to top