ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bulldozer-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bulldozer, *bulldozer*,

-bulldozer- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You would use a bulldozer to find a china cup.คุณน่าจะใช้รถแทรกเตอร์ ค้นหาเครื่องปั้นของจีน
Well, he hopped on his handy bulldozer and filled the hole.เขากระโดดขึ้นรถปราบดินแสนมีประโยชน์ของเขา และถมหลุม
A 100 years old bulldozer from New Jersey?หรือว่า หุ่นยนต์บดดินอายุ 100 ปี จาก นิวเจอร์ซี่?
We actually saw a bulldozer go down and disappear in the mud.เรายังเคยเห็นรถแทรกเตอร์ติดหล่มโคลน.. และจมหายลงไปต่อหน้าต่อตา
I will get every quaint blue-collar buddy of mine to block every bulldozer you throw at that waterfront.ผมจะทำทุกวิถีทาง เพื่อปกป้องมนต์ขลังสีคราม จากแทรกเตอร์ทุกคัน ที่คุณจ้างมา

-bulldozer- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルドーザー[, burudo-za-] (n) bulldozer

-bulldozer- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รถเกลี่ยดิน[n. exp.] (rot klīa di) EN: bulldozer FR:
รถปรับดิน[n. exp.] (rot prap di) EN: bulldozer FR: bulldozer [m] ; bull [m] (abrév. - fam.)
รถปราบดิน[n. exp.] (rot prāp di) EN: bulldozer FR: bulldozer [m] ; bull [m] (abrév. - fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bulldozer-
Back to top