ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

break off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *break off*, -break off-

break off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
break off (phrv.) แยกออกจาก See also: บิ, ทำให้แยก Syn. break away
break off (phrv.) ยุติ See also: สิ้นสุด, พังทลาย Syn. declare off, declare on
break off (phrv.) หยุดพูด See also: เลิกพูด
break off (phrv.) หยุดทำงาน (ช่วงสั้นๆ)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดขาด (v.) break off See also: break up, sever, separate, put an end to Syn. ทิ้ง, เลิก, เลิกคบ, ตัดความสัมพันธ์, ตัดมิตรภาพ
ตัดขาด (v.) break off See also: break up, sever, separate, put an end to Syn. ทิ้ง, เลิก, เลิกคบ, ตัดความสัมพันธ์, ตัดมิตรภาพ
ตัดมิตรภาพ (v.) break off See also: break up, sever, separate, put an end to Syn. ทิ้ง, เลิก, เลิกคบ, ตัดความสัมพันธ์
ตัดมิตรภาพ (v.) break off See also: break up, sever, separate, put an end to Syn. ทิ้ง, เลิก, เลิกคบ, ตัดความสัมพันธ์
บิ (v.) break off
สะดุด (v.) break off See also: suspend, discontinue, be interrupted, end or stop suddenly, balk, pull the plug on Syn. ชะงัก, หยุด
หยุด (v.) break off See also: suspend, discontinue, be interrupted, end or stop suddenly, balk, pull the plug on Syn. ชะงัก
เด็จ (v.) break off See also: be torn Syn. ขาด
ถอน (v.) break off an engagement See also: cancel, repeal, revoke, rescind Syn. บอกเลิก, ยกเลิก
ถอนหมั้น (v.) break off one´s engagement See also: withdraw one´s engagement, disengage
ตัดสัมพันธ์ (v.) break off relations See also: cut off relations, sever relations Syn. ตัดไมตรี
ตัดไมตรี (v.) break off relations See also: cut off relations, sever relations Syn. ตัดสัมพันธ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'd break off the marriage if she came here...เขาจะยกเลิกการแต่งงาน ถ้าเค้ามาที่นี่...
Did it break off or did someone break it?มันหักเอง หรือมีคนทำมันหัก
If not living together is a deal breaker, then she's free to break off the engagement and go on her merry way.ถ้าการไม่ได้อยู่ด้วยกัน ทำให้ต้องเลิกกัน เธอก็ถอนหมั้นซะ แล้วก็ไปแต่งงานตามวิถีเธอเลย
I'll beat him, I'll break off his fingers and then I'll kill him.ฉันจะซ้อมเขา ฉันจะตัดนิ้วมือของเขา แล้วจากนั้นฉันจะฆ่าเขาซะ
Her leg will break off like a chicken wing if you hold her like that.เดี๋ยวขาเจ๊เขาหักเป็นปีกไก่ ถ้าไปจับเจ๊เขาแบบนั้นน่ะ
Boss says we can't kill you But I bet we can break off a few pieces.เจ้านายบอกว่าฆ่านายไม่ได้... ...แต่เราคงทำแตกหักนิดหน่อยได้
So... You break off your engagement, but you won't adjust your schedule....คุณยกเลิกงานหมั้นคุณ
Lieutenant Martinez, I want you to break off a squad and a machine gun team.คุณต้องไปทางตะวันตกของลินคอล์น ที่นั้นมีสถานนีตำรวจ
Chris and Jason, break off and lock up the rear.คริสกับเจสันคอยคุ้มกันด้านหลัง
Let's break off into smaller groups, figure out who's going to canvass which parts of the city.ไปหากลุ่มคนเล็กๆที่พร้อมจะช่วยเรา ซึ่งอยู่ในเมือง และทุกคนฉันไม่สน..
We break off all this messy fighting and have a little talk, just you and me.ยุติกับการสู้ที่ยุ่งเหยิง และพูกคุยกันนิดหน่อย แค่คุณกับฉัน
Next week, James is reviewing a Saab, OK, and halfway through, he'll break off for a spot of scuba diving with Fergal Sharkey.สัปดาห์หน้า ให้เจมส์วิจารณ์ซาบนะ แล้วครึ่งเรื่องต่อมา เขาจะพาเราดำน้ำดูปลาฉลาม

break off ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断交[duàn jiāo, ㄉㄨㄢˋ ㄐㄧㄠ, 断交 / 斷交] break off diplomatic relations
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, 一刀两断 / 一刀兩斷] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation
[juē, ㄐㄩㄝ, 撅] break off; stick up (as a tail)
吞吞吐吐[tūn tūn tǔ tǔ, ㄊㄨㄣ ㄊㄨㄣ ㄊㄨˇ ㄊㄨˇ, 吞吞吐吐] to hum and haw (成语 saw); to mumble as if hiding sth; to speak and break off, then start again; to hold sth back

break off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手が切れる[てがきれる, tegakireru] (exp,v1) (1) to break off with (e.g. one's lover); (2) to be sharp enough to cut one's skin (of a new banknote, etc.)
手折る[たおる, taoru] (v5r,vt) (1) to break by hand (e.g. a flower); to break off (a twig); to pluck (a flower, a bud); (2) to make a young woman one's own thing
断ち切る;断切る;截ち切る;裁ち切る;絶ちきる[たちきる, tachikiru] (v5r,vt) (1) to cut apart (cloth, paper, etc.); (2) (断ち切る, 断切る only) to sever (ties); to break off (a relationship); (3) (断ち切る, 断切る only) to cut off (an enemy's retreat); to block (a road, etc.); to disconnect
筆を折る[ふでをおる, fudewooru] (exp,v5r) to break off writing
言い止す;言止す[いいさす, iisasu] (v5s) to break off (in middle of sentence)
折る[おる, oru] (v5r,vt) (1) to break; to fracture; to break off; to snap off; to pick (e.g. flowers); (2) to fold; to bend; (3) to make (origami); (4) (See 筆を折る) to interrupt; to end; (P)
断絶[だんぜつ, danzetsu] (n,adj-no) (1) extinction; discontinuation; interruption; (n) (2) severance; rupture; (vs) (3) to become extinct; to cease to exist; (4) to sever; to break off; to divide (between two things); (P)
破裂[はれつ, haretsu] (n,vs) explosion; rupture; break off; (P)

break off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บิ[v.] (bi) EN: pinch off ; break off FR:
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; stop abruptly ; baulk ; balk (Am.) ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
เด็จ[v.] (det) EN: break off FR:
เลิกกัน[v. exp.] (loēk kan) EN: separate ; break off ; divorce ; terminate a relationship FR: se séparer ; rompre ; divorcer
เลิกคบ[v. exp.] (loēk khop) EN: stop seeing (s.o.) ; break off a relationship ; break up with FR: rompre
รา[v.] (rā) EN: subside ; break off ; slacken FR: diminuer
แตกพวก[v. exp.] (taēk phūak) EN: break off from one's group ; be separated from the herd FR:
ตัดขาด[v.] (tatkhāt) EN: cut off completely ; gash ; break off ; have nothing more to do with s.o. ; sever a relationship ; disown ; break off FR: rompre ; interrompre
ตัดความสัมพันธ์[v. exp.] (tat khwām s) EN: break off relations FR: rompre les relations
ตัดไมตรี[v. exp.] (tat maitrī) EN: break off a friendship ; sever friendly relations ; become estranged ; break off relations FR: se brouiller
ตัดมิตรภาพ[v. exp.] (tat mittrap) EN: break off FR:
ตัดรัก[v. exp.] (tat rak) EN: cast off (a lover) ; jilt ; break off ; withdraw one's love from ; stop loving FR: rompre ; se séparer
ตัดรอน[v.] (tatrøn) EN: break off a friendship ; stop seeing one another ; sever relations (with) FR: arrêter toute relation
ตัดสัมพันธ์[v. exp.] (tat samphan) EN: sever relations ; break off relations FR:
ทิ้งช่วง[v. exp.] (thing chūan) EN: stop for a time ; break off for a time ; leave space FR:
ถอน[v.] (thøn) EN: break off an engagement ; cancel ; repeal ; revoke ; rescind FR: révoquer
ถอนหมั้น[v. exp.] (thøn man) EN: break off one's engagement ; withdraw one's engagement ; disengage FR: rompre ses fiançailles

break off ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gespräch {n} | ein Gespräch abbrechen | ein Gespräch führenconversation | to break off a conversation | to conduct a conversation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า break off
Back to top