ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bread

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bread*, -bread-

bread ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bread (n.) ขนมปัง Syn. dough
bread (sl.) เงิน
bread and butter (n.) คนหรือแหล่งรายได้ของบริษัท
bread down (phrv.) หยุดทำงาน Syn. conk out
bread knife (sl.) ภรรยา
bread roll (n.) ขนมปังสโคน (รสหวานเล็กน้อย) See also: ขนมเค้กสโคน Syn. biscuit, roll
bread-and-butter (adj.) สำคัญมาก See also: เป็นพื้นฐาน
breadbasket (n.) ดินแดนส่วนที่ผิดอาหารจำนวนมากให้ประเทศ
breadboard (n.) เขียงหรือกระดานหั่นขนมปัง
breadcrumbs (n.) ขนมปังชิ้นเล็กมากที่ใช้ทำอาหาร
breaded (adj.) ซึ่งโรยด้วยเศษขนมปัง
breadfruit (n.) ผลไม้ขนาดใหญ่เขตร้อน
breadline (n.) ระดับรายได้ของคนที่จนมาก
breadth (n.) ความกว้าง Syn. width
breadth (n.) ความกว้าง
breadwinner (n.) ผู้ที่เป็นหลักในการหาเงินเลี้ยงครอบครัว
English-Thai: HOPE Dictionary
bread(เบรด) n. ขนมปัง,อาหาร,เครื่องประทังชีวิต,ชีวิต,ความเป็นอยู่,เงินทอง vt. ปกคลุมด้วย,เศษขนมปัง
bread and cheese marriagen. การแต่งงานกับชายที่ยากจน
bread ticketn. บัตรขนมปัง,บัตรอาหาร
breadbasketn. ตะกร้าใส่ขนมปัง,ที่ดินเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นข้าว,ท้อง
breadboardn. กระดานนวดแป้งและหันขนมปัง
breadfruit(เบรด'ฟรุท) ผลไม้กลมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
breadlinen. แถวที่รอคอยรับแจกอาหาร
breadnutn. ผลไม้กลม ใช้กินเป็นอาหารแทนขนมปัง
breadrootn. รากที่กินได้
breadstuffn. แป้งทำขนมปัง,วัตถุที่ทำขนมปัง
breadth(เบรดธฺ) n. ความกว้าง -Id. (by a hair 'sbreadth แค่เส้นยาแดงผ่าแปด) -Conf.breath
breadthwaysadv. ตามกว้าง
breadthwiseadj. ตามกว้าง
breadwinnern. ผู้หาเลี้ยงครอบครัว, See also: breadwinning n. การหาเลี้ยงครอบครัว
English-Thai: Nontri Dictionary
bread(n) ขนมปัง,ขนมปังปอนด์,อาหาร
breadbasket(n) อู่ข้าวอู่น้ำ
breadfruit(n) สาเก
breadth(n) ความกว้าง
breadwinner(n) คนหาเลี้ยงครอบครัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
breadboardแผงวงจรทดลอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
breadth-first searchการค้นหาในแนวกว้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
breadwinnerผู้หาเลี้ยง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breadขนมปัง [TU Subject Heading]
Bread and Butterลักษณะคล้ายขนมปังทาเนย [การแพทย์]
Breadfruitสาเก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนมปัง (n.) bread See also: biscuit
ปัง (n.) bread Syn. ขนมปัง
ชมนาด (n.) bread flower See also: Vallaris glabra
ชำมะนาด (n.) bread flower See also: Vallaris glabra Syn. ชมนาด
ต้นสาเก (n.) breadfruit See also: breadfruit tree, Artocarpus communis, Artocarpus altilis
สาเก (n.) breadfruit See also: breadfruit tree, Artocarpus communis, Artocarpus altilis Syn. ต้นสาเก
ขนมปังแผ่น (n.) slice of bread
เกรียก (n.) finger breadth See also: distance tip of thumb and forefinger
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sometimes a crust of bread falls from these windows for a comrade outside.บางครั้งก็มีเศษขนมปัง จงใจหล่นออกมาจากหน้าต่าง เพื่อให้เพื่อนที่อยู่ภายนอก
There's no coal for the crematoria, no bread for the inmates.เลยไม่มีถ่านหินเอาไว้เผาศพ ไม่มีขนมปังเลี้ยงนักโทษอีกแล้ว
Rabbi Silverstone, my good and great friend brother in the work of the Lord, with whom we have broke bread many times is a pillar of the American Jew community.แร็บไบซิลเวอร์สโตน เพื่อนผู้นับถือพระเจ้าของผม ผู้ซึ่งเราทำพิธีด้วยมาหลายครั้ง เป็นเสาหลักของชุมชนชาวยิวอเมริกัน
Give us a bottle of your finest champagne... five shrimp cocktails and some bread for my brother.พวกเราขอแชมเปญที่ดีที่สุดของคุณ ห้า โคคเทล กุ้งและขนมปังบางส่วนสำหรับน้องชายของผม
Their politics are confined to bread and salt.การเมืองของพวกเขาจำกัด อยู่แค่เรื่องปากท้อง
Then you and I will take a piece of bread together.แล้วคุณกับผม ต้องกินขนมปังด้วยกันนะ
I need, uh... bigger than a bread box? I need, uh, uh... the title of a movie? animals and their natural habitats?ผมต้องการ เอ่อ... ผมต้องการ เอ่อ... สื่อนำไฟฟ้า เราทำได้!
That's so much butter, you could butter all the bread in Chicago with it.นั่นมากจน... เนยทาขนมปังในชิคาโก เลี่ยนไปเลย
Hindley, don't... a land of bread and vineyards. "'ฮินด์ลีย์ อย่าซี แผ่นดินที่มีขนมปังและสวนองุ่น"
You cook it sometimes with lovely bread crumbs, little bit of margarine.พี่ต้องเอามันมาคลุกกับเศษขนมปัง, ใส่มาการีนนิดหน่อย
But it's only a short walk further to the factory... where hot soup and bread is waiting for you.ขอต้อนรับสู่บรินน์ลิทซ์
Well, perhaps I have a bit of soda bread in here somewhere. - Food?บางที ฉันน่าจะแบ่ง ขนมปังโซดานี้ให้

bread ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发酵[fā jiào, ㄈㄚ ㄐㄧㄠˋ, 发酵 / 發酵] ferment; leavening (to make bread dough rise)
粮仓[liáng cāng, ㄌㄧㄤˊ ㄘㄤ, 粮仓 / 糧倉] granary; barn; fig. bread basket (of fertile agricultural land)
焙粉[bèi fěn, ㄅㄟˋ ㄈㄣˇ, 焙粉] baking soda (used to leaven bread)
发粉[fā fěn, ㄈㄚ ㄈㄣˇ, 发粉 / 發粉] baking soda (used to leaven bread)
起子[qǐ zi, ㄑㄧˇ ㄗ˙, 起子] baking soda (used to leaven bread)
广度[guǎng dù, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨˋ, 广度 / 廣度] breadth
心胸[xīn xiōng, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄥ, 心胸] breadth of mind
阔度[kuò dù, ㄎㄨㄛˋ ㄉㄨˋ, 阔度 / 闊度] breadth
面包[miàn bāo, ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ, 面包 / 麵包] bread
面包渣[miàn bāo zhā, ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ ㄓㄚ, 面包渣 / 麵包渣] breadcrumbs
姜饼[jiāng bǐng, ㄐㄧㄤ ㄅㄧㄥˇ, 姜饼 / 薑餅] gingerbread
发面[fā miàn, ㄈㄚ ㄇㄧㄢˋ, 发面 / 發面] to leaven dough; to make bread
度量[dù liàng, ㄉㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, 度量] measure; tolerance; breadth; magnanimity
宽广度[kuān guǎng dù, ㄎㄨㄢ ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨˋ, 宽广度 / 寬廣度] width; breadth
宽窄[kuān zhǎi, ㄎㄨㄢ ㄓㄞˇ, 宽窄 / 寬窄] width; breadth

bread ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クイックパン[, kuikkupan] (n) (See クイックブレッド) quick bread
クイックブレッド[, kuikkubureddo] (n) quick bread; bread made with baking powder instead of yeast
グラハムブレッド[, gurahamubureddo] (n) graham bread
クリスプブレッド[, kurisupubureddo] (n) crisp bread
コッペパン[, koppepan] (n) bread roll (wasei
パン[, pan] (n) (1) (originally written 麺麭 or 麪包) bread (por
パンと見世物[パンとみせもの, pan tomisemono] (exp) bread and circuses
パンの耳[パンのみみ, pan nomimi] (n) bread crust
パン焼き器[パンやきき, pan yakiki] (n) bread baking machine
パン生地[パンきじ, pan kiji] (n) bread dough
パン粉[パンこ, pan ko] (n) (1) breadcrumbs; panko; (2) bread flour; (P)
ホールホイートブレッド[, ho-ruhoi-tobureddo] (n) whole-wheat bread
メロンパン[, meronpan] (n) melon bread (sweet baked good with a bread-dough interior and a cookie-dough crust with ridges resembling a muskmelon) (wasei
一斤[いっきん, ikkin] (n) (1) 1 kin (~0.6kg); (2) 1 loaf of bread
人はパンのみにて生くる者に非ず;人はパンのみにて生くるものに非ず[ひとはパンのみにていくるものにあらず, hitoha pan nominiteikurumononiarazu] (exp) (id) Man shall not live by bread alone
茶飯事[さはんじ, sahanji] (n) commonly occurring thing; commonplace event; bread and butter item
赤パン黴[あかパンかび;アカパンカビ, aka pan kabi ; akapankabi] (n) (uk) Neurospora crassa (species of red bread mould)
食パン[しょくパン, shoku pan] (n) (loaf of) bread; bread in a rectangular shape; (P)
[ふすま, fusuma] (n) wheat-gluten bread
黒パン[くろパン, kuro pan] (n) brown bread; rye bread
カツ丼[カツどん, katsu don] (n) breaded pork on rice
サブレ;サブレー[, sabure ; sabure-] (n) shortbread (fre
シビレ[, shibire] (n) sweetbread (culinary name for the thymus and the pancreas, especially of the calf)
ツナマヨネーズ[, tsunamayone-zu] (n) mixture of mayonnaise and canned tuna, used on bread, pasta, etc.
バタール[, bata-ru] (n) batard (type of French bread) (fre
パンの木[パンのき, pan noki] (n) breadfruit
パン小麦[パンこむぎ, pan komugi] (n) wheat (for breadmaking)
パン屑[パンくず, pan kuzu] (n) (uk) (bread) crumb
パン屑リスト[パンくずリスト;パンクズリスト, pan kuzu risuto ; pankuzurisuto] (n) (uk) topic path; breadcrumbs list; breadcrumbs trail
パン耳[パンみみ, pan mimi] (n) (See パンの耳) (bread) crust
パン食[パンしょく, pan shoku] (n) bread-centered diet (as opposed to rice)
ブール(P);ボーア[, bu-ru (P); bo-a] (n) (1) boule (round loaf of white bread) (fre
ブレッドボード[, bureddobo-do] (n) {comp} breadboard
一幅[ひとはば, hitohaba] (n) single breadth (cloth measurement, 30-38 cm)
一髪[いっぱつ, ippatsu] (n) hair; hair's breadth
働き手[はたらきて(P);はたらきで, hatarakite (P); hatarakide] (n) worker; breadwinner; supporter; able person; able man; (P)
扶養者[ふようしゃ, fuyousha] (n) supporter; breadwinner
[つか, tsuka] (n,n-suf) (1) {math} lattice; (n,n-suf,ctr) (2) counter for large bundles (e.g. 10 sheafs of rice, 200 sheets of calligraphy paper, 20 whistling arrows, 100 fish); (3) handbreadth (unit for measuring the length of arrows)
[つか, tsuka] (n) (1) strut; short vertical post; (2) thickness (of a book minus the cover, a sheaf of paper, etc.); (3) (arch) (See 束・そく) handbreadth; bundle
[よこ, yoko] (n) (1) (See 横になる) horizontal (as opposed to vertical); lying down; (2) (See 首を横に振る) side-to-side (as opposed to front-to-back); width; breadth; (3) side (of a box, etc.); (4) beside; aside; next to; (5) (See 横から口を挟む) unconnected; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ブレッドボード[ぶれっどぼーど, bureddobo-do] breadboard
幅優先探索[はばゆうせんたんさく, habayuusentansaku] breadth first search

bread ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันนะปานะ[n. exp.] (anna pāna) EN: bread and water FR: du pain et de l'eau
ชำมะนาด[n.] (chammanāt) EN: bread flower ; Vallaris glabra FR: Vallaris glabra
เชื้อราขนมปัง[n. exp.] (cheūarā kha) EN: bread mold FR:
ชิ้นขนมปัง[n. exp.] (chin khanom) EN: slice of bread FR: tranche de pain [f]
ชมนาด[n.] (chommanāt) EN: Bread flower FR:
ขนมปัง[n.] (khanompang) EN: bread FR: pain [m]
ขนมปังชนิดต่าง ๆ = ขนมปังชนิดต่างๆ[n. exp.] (khanompang ) EN: assorted bread FR:
ขนมปังขึ้นรา[n. exp.] (khanompang ) EN: mouldy bread ; moldy bread (Am.) FR: pain moisi [m]
ขนมปังก้อนหนึ่ง[n. exp.] (khanompang ) EN: piece of bread ; loaf of bread ; bread rolls FR: morceau de pain [m] ; miche de pain [f]
ขนมปังกระเทียม[n. exp.] (khanompang ) EN: garlic bread FR:
ขนมปังกรอบ[n. exp.] (khanompang ) EN: biscuit ; cracker ; crisp bread ; crispbread ; hard bread ; rusk FR: biscuit [m]
ขนมปังหน้าหมู[n.] (khanompang-) EN: deep fried bread with pork topping FR:
ขนมปังงาดำ[n. exp.] (khanompang ) EN: black sesame bread FR:
ขนมปังแผ่น[n. exp.] (khanompang ) EN: slice of bread FR: tranche de pain [f]
ขนมปังแซนด์วิช[n. exp.] (khanompang ) EN: sandwich bread FR:
ขนมปังสังขยา[n. exp.] (khanompang ) EN: pandan custard bread FR:
เครื่องตัดขนมปัง[n. exp.] (khreūang ta) EN: bread slicer FR: machine à couper le pain [f] ; trancheuse à pain [f]
ปัง[n.] (pang) EN: bread FR: pain [m]
ปิ้งขนมปัง[v. exp.] (ping khanom) EN: bake bread ; toast bread FR: griller du pain
เปลือกขนมปัง[n. exp.] (pleūak khan) EN: bread crust FR: croûte de pain [f]
สาเก[n. exp.] (sākē) EN: bread fruit FR: arbre à pain [m] ; artocarpe [m]
ย่างขนมปัง[v. exp.] (yāng khanom) EN: bake bread FR:
ขาไก่[n.] (khākai) EN: breadstick FR:
ขนมขิง[n.] (khanomkhing) EN: gingerbread FR:
ขนมกลีบลำดวน[n. exp.] (khanom klīp) EN: Thai shortbread cookies ; flower shaped jasmine cookies FR:
ขนมปังขิง[n. exp.] (khanompang ) EN: gingerbread FR:
ขนมรสขิง[n. exp.] (khanom rot ) EN: gingerbread FR: pain d'épice [m]
คุกกี้ขนมปังขิง[n. exp.] (khukkī khan) EN: gingerbread cookies FR:
เกรียก[n.] (krīek) EN: finger breadth FR:
ไม่มีอะไรเด่น[adj.] (mai mī arai) EN: white-bread (Am.) FR:
โรตี[n.] (rōtī) EN: Indian pancake ; Thai flat-bread dessert FR:
ส่วนกว้าง[n.] (suankwāng) EN: width ; breadth FR: largeur [f]
อู่ข้าวอู่น้ำ[n. exp.] (ū khāo ū nā) EN: breadbasket ; land of plenty FR: grenier à riz [m]

bread ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwarzbrot {n}black bread; brown bread
Brotkasten {m}bread bin; bread box
Brotschneidemaschine {f}bread cutter; bread slicer
Broteinheit {f}carbohydrate exchange [Br.]; bread unit [Am.]
Roggenbrot {n}rye bread
Mürbeteiggebäck {n}short bread
Broteinwickelpapier {n}bread wrapping paper
Brotmesser {n}bread knife
Brottopf {m}bread crock
Semmelknödel {m} [cook.]bread dumpling
Versuchsaufbau {m}breadboard construction
Brotgetreide {n}breadstuffs
Haaresbreite {f} | um Haaresbreitehairbreadth | by a hairbreadth
Paniermehl {n} [cook.]breadcrumbs
Spritzgebäck {n}shortbread biscuits; shortbread cookies [Am.]
Brotscheibe {f}slice (of bread)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bread
Back to top