ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-boost-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น boost, *boost*,

-boost- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've got an idea that's guaranteed to boost ratings.ผมมีไอเดียที่รับประกันเลยว่า เรตติ้งต้องกระฉูดแน่ๆ .
This wedding business is a big status boost for me.การแต่งงาน มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับข้านะ
Okay. Maybe you can use my special antenna to boost your reception.โอเค บางทีคุณน่าจะใช้เสาอากาศของเรา เพื่อช่วยในการรับสัญญาณ
I can boost the signal and we can try again.ผมก็จะเร่งสัญญาณได้ แล้วเราก็จะลองอีกที
We have to boost the signal.Hey, how do you turn this thing on?
I know something that might help your nausea and boost your appetite.แม่รู้อะไรบางอย่างที่อาจจะช่วยเรื่องคลื่นไส้ แล้วก็ทำให้ลูกอยากอาหารได้นะ
You won't boost our strength this way!ทำแบบนี้เสียแรงเปล่า
R2, see if you can boost the reception.อาร์ทู ดูซิว่าสามารถเพิ่มสัญญาณได้มั้ย
Patience. We're trying to boost the power. Hang on.ใจเย็นๆ เรากำลังพยายามเพิ่มกำลัง รอหน่อย
Come on. I'll boost you up, okay?เราจะลอบออกไปทาง ปล่องระบายอากาศ เร็วเข้า
They can't boost the resolution on this?ขอรายละเอียดมากกว่านี้ได้มั๊ย?
You could imagine what a boost to the ego that was.คุณนึกออกมั้ยว่ามันทำฉันเสียความมั่นใจแค่ไหน

-boost- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼓舞[gǔ wǔ, ㄍㄨˇ ˇ, 鼓舞] heartening (news); boost (morale)

-boost- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwa) EN: console ; give moral support ; boost morale ; give encouragement ; hearten FR:
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; cheer on ; support ; encourage ; barrack for ; boost ; promote FR: encourager ; supporter ; soutenir
ชู[v.] (chū) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up FR: lever ; relever ; tenir haut
ช่วยเพิ่ม[v. exp.] (chūay phoēm) EN: boost FR: améliorer
เพิ่ม[v.] (phoēm) EN: add ; increase ; augmernt ; enhance ; enlarge ; expand ; boost ; raise ; have more FR: ajouter ; augmenter ; additionner ; agrandir ; accroître ; majorer ; étendre ; remettre ; enrichir ; booster (anglic.)
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strengthen ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
อุดหนุน[v.] (utnun) EN: support ; help ; boost ; subsidize ; aid ; assist (financially) FR: aider financièrement ; subventionner ; subsidier (Belg.) ; soutenir ; supporter ; apporter une aide financière ; aider

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -boost-
Back to top