ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*boost*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น boost, -boost-

*boost* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boost (vt.) ส่งเสริม See also: ยุยง, ยกยอ Syn. encourage, promote
boost up (phrv.) ช่วยผลักหรือดันขึ้นไป
boost up (phrv.) ทำให้แข็งแรง See also: สนับสนุน, ส่งเสริม
booster (n.) การส่งเสริม See also: เครื่องเพิ่มกำลัง, ผู้สนับสนุน, สิ่งกระตุ้น Syn. auxiliary, helper
English-Thai: HOPE Dictionary
boost(บูสทฺ) {boosted,boosting,boosts} vt.,n. (การ) ยกขึ้น,เลื่อนขึ้น,ส่งเสริม,พูดจาสนับสนุน,เผยแพร่,เลื่อนตำแหน่ง,เพิ่มขึ้น, Syn. lift,raise
booster(บูส'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผู้ยก,ผู้เลื่อน,สิ่งที่สนับสนุน,สิ่งกระตุ้น,ท่อนแรกของจรวดหลายท่อน,เครื่องเพิ่ม กำลัง -Phr. (booster dose,booster shot ขนาดยาหรือสารสร้างภูมิคุ้มกัน,ยาหรือสารเสริมฤทธิ์ยาตัวอื่น,เครื่องเสริมการขับดัน)
English-Thai: Nontri Dictionary
boost(vt) ยก,ส่งเสริม,ดัน,เลื่อนตำแหน่ง
booster(n) ผู้ยก,ผู้สนับสนุน,ผู้ดัน,สิ่งกระตุ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
boost pressure; manifold pressureความดันเสริมในท่อร่วมไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
booster fan; turbo fanพัดลมเสริมกำลัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
turbo fan; booster fanพัดลมเสริมกำลัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Booster Dosesการฉีดกระตุ้น,ฉีดกระตุ้นในปีต่อไป,การฉีดกระตุ้น,การฉีดวัคซีนกระตุ้น,ขนาดของวัคซีนที่ให้ในระยะเวลาต่างๆ,การฉีดกระตุ้น,ฉีดกระตุ้น [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then we use the Discovery as a booster rocket for the launch.เป็นจรวดบูสเตอร์สำหรับการ เปิดตัว
You don't go squawking to the cops after you boosted a car, you idiot.นายอย่าได้ไปกระโตกกระตากกับตำรวจเชียว นายเพิ่งจะไปขโมยรถเขามานะ ไอ้ปัญญาอ่อน
I just wish we never boosted that goddamned Dodge.ฉันอยากให้เป็นเหมือนว่าเราไม่ได้ขโมย ไอ้รถดอดจ์ บ้านั่น
Not Billy and Charlie Hogan, and the boosted car.ไม่ใช่แค่บิลลี่ กับ ชาร์ลี โฮแกน และรถที่ถูกขโมยนะ
"Billy, I wish we'd never boosted that car.""บิลลี่ ฉันอยากให้เป็นเหมือนว่า เราไม่เคยไปขโมยรถนั่นมา"
I gave myself a boost, Doctor.ผมกำลังจัดระบบตัวเองอยู่ ด็อกเตอร์
Initiating auxiliary booster sequence.เริ่มลำดับสนับสนุนเสริม
I've got an idea that's guaranteed to boost ratings.ผมมีไอเดียที่รับประกันเลยว่า เรตติ้งต้องกระฉูดแน่ๆ .
It's a hell of a picture, Lex. It really boosted our sales.นี่ก็แค่รูปสั่วๆ ของนาย, เล็กซ์ ที่มันจะทำให้ยอดขายพุ่งกระฉูด
Oh, no! The Invisibility Booster must be faulty.ปุ่มล่องหนไม่ยอมทำงาน
This wedding business is a big status boost for me.การแต่งงาน มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับข้านะ
If you can cut the lead in the system terminal, it should create a short which will ignite the fuel line before the booster engines can fireถ้าหากคุณตัดสายไฟหลักในระบบควบคุม มันจะทำให้เกิดการลัดวงจรได้ จากนั้นก็จุดชนวนที่ท่อส่งน้ำมัน ก่อนที่จะถึงตัวเร่งของเครื่องยนต์

*boost* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼓舞[gǔ wǔ, ㄍㄨˇ ˇ, 鼓舞] heartening (news); boost (morale)

*boost* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブースタ;ブースター[, bu-suta ; bu-suta-] (n) booster
ブースター局[ブースターきょく, bu-suta-kyoku] (n) booster station
倍力[ばいりょく, bairyoku] (n,adj-f) servo; booster
後押し[あとおし, atooshi] (n,vs) pushing; backing; boosting; supporting; (P)
押し上げる;押上げる;押しあげる[おしあげる, oshiageru] (v1,vt) to boost; to force up; to push up
提灯持ち[ちょうちんもち, chouchinmochi] (n) (1) lantern bearer; (2) flatterer; booster; brown-noser
昇圧機[しょうあつき, shouatsuki] (n) booster (e.g. of current)
補助椅子;補助いす[ほじょいす, hojoisu] (n) auxiliary seat; booster seat; baby seat
高める[たかめる, takameru] (v1,vt) to raise; to lift; to boost; to enhance; (P)

*boost* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwa) EN: console ; give moral support ; boost morale ; give encouragement ; hearten FR:
บูสเตอร์[n.] (būstoē) EN: booster FR: booster [m]
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; cheer on ; support ; encourage ; barrack for ; boost ; promote FR: encourager ; supporter ; soutenir
ชู[v.] (chū) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up FR: lever ; relever ; tenir haut
ช่วยเพิ่ม[v. exp.] (chūay phoēm) EN: boost FR: améliorer
เครื่องดื่มให้พลังงาน[n. exp.] (khreūangdeū) EN: energy drink ; energy-boosting drink ; stimulative drink FR: boisson énergisante [f]
เพิ่ม[v.] (phoēm) EN: add ; increase ; augmernt ; enhance ; enlarge ; expand ; boost ; raise ; have more FR: ajouter ; augmenter ; additionner ; agrandir ; accroître ; majorer ; étendre ; remettre ; enrichir ; booster (anglic.)
ผู้สนับสนุน[n. exp.] (phū sanapsa) EN: backer ; supporter ; promoter ; sponsor ; booster ; advocate FR: soutien [m] ; promoteur [m] ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; sponsor [m] (anglic.) ; bienfaiteur [m] ; avocat [m] (fig.)
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strengthen ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
อุดหนุน[v.] (utnun) EN: support ; help ; boost ; subsidize ; aid ; assist (financially) FR: aider financièrement ; subventionner ; subsidier (Belg.) ; soutenir ; supporter ; apporter une aide financière ; aider

*boost* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ladedruck {m}boost pressure; charging pressure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *boost*
Back to top