ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bird

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bird*, -bird-

bird ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bird (n.) นก
bird (n.) ลูกขนไก่ Syn. shuttlecock
bird (n.) สัตว์ปีกที่ใช้กินเป็นอาหาร See also: สัตว์จำพวกไก่และเป็ด
bird (sl.) หญิงสาว
bird (sl.) ติดคุก
bird call (n.) เสียงร้องของนกต่างๆ ตอนรุ่งเช้า See also: เสียงนกร้อง Syn. dawn chorus
bird dog (n.) สุนัขพันธุ์ใหญ่สำหรับล่าสัตว์มีหลายพันธุ์ได้แก่ English Setter, Gordon Setter และ IRIS Setter
bird of prey (n.) นกล่าสัตว์อื่นหรือนกเล็กๆ เป็นอาหาร
bird-dog (sl.) ตรวจตรา See also: คอยควบคุม, ติดตาม, สอดส่อง
birdbrain (n.) คนโง่
birdcage (n.) กรงนก Syn. aviary
birdie (n.) การได้คะแนนในกีฬากอล์ฟ
birdie (sl.) พิลึกๆ See also: ประสาทๆ, เพี้ยนๆ Syn. irdy
birds and the bees (idm.) การสืบพันธุ์ของมนุษย์ (คำเลี่ยงในการพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์)
Birds of a feather flock together (idm.) คนแบบเดียวกันต้องอยู่ด้วยกัน
birdseed (n.) เมล็ดพืชที่ให้นกกิน
birdseed (sl.) เงินจำนวนเล็กน้อย
birdsong (n.) เสียงร้องเป็นเพลงของนก
birdturd (sl.) งี่เง่า See also: งั่ง, น่ารังเกียจ
birdwatcher (n.) คนดูนก
birdy (sl.) พิลึกๆ See also: ประสาทๆ, เพี้ยนๆ Syn. birdie
English-Thai: HOPE Dictionary
bird(เบิร์ด) n. นก,สัตว์จำพวกมีปีก
bird of peacen. นกพิราบ
bird of preyn. นกล่านก (เช่นเหยี่ยว,นกอินทรีย์)
bird's-eye(เบิร์ดซ'อาย) adj. มองจากเบื้องบน,กลาดทั่ว,ผิวเผิน,ลวก ๆ ,ทั่วไป,มีจุดคล้ายตานก, Syn. general
birdseedn. ข้าวสำหรับเลี้ยงนก
English-Thai: Nontri Dictionary
bird(n) นก
BIRD'S-bird's-eye(adj) มองเผินๆ
birdbrain(n) คนเซ่อ,คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา
birdcage(n) กรงนก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bird's foot deltaดินดอนสามเหลี่ยมรูปตีนนก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bird's-eye viewวิวตานก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bird Chilliพริกขึ้หนู [การแพทย์]
Bird fluไข้หวัดนก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินเครา (n.) kind of bird in literature
นกอีร้า (n.) a species of bird of the heron family
ปล่อยนก (v.) set a bird free (for merit) Syn. ปล่อยนกปล่อยกา
ปล่อยนก (v.) set a bird free (for merit) Syn. ปล่อยนกปล่อยกา
ปล่อยนกปล่อยกา (v.) set a bird free (for merit)
ปล่อยนกปล่อยกา (v.) set a bird free (for merit)
ร้า (n.) a species of bird of the heron family Syn. นกอีร้า
วายุภักษ์ (n.) name of a fabulous bird which eats the air as its food See also: Wind Eating Bird
ทวิช (n.) bird See also: twice-born Syn. นก
ทวิชาติ (n.) bird See also: twice-born Syn. นก, ทวิช
ทิชากร (n.) bird Syn. ปักษิน, สกุณา, วิหค, นก
นก (n.) bird See also: fowl Syn. สกุณี, ปักษิน, วิหค, ศกุนี, ศกุน, ทวิช, ทิชากร
บุหรง (n.) bird Syn. นก
ปักษา (n.) bird Syn. นก, วิหค, สกุณา
ปักษิน (n.) bird Syn. สกุณา, วิหค, นก
ปักษิน (n.) bird See also: fowl Syn. สกุณี, วิหค, ศกุนี, ศกุน, ทวิช, ทิชากร
ปักษี (n.) bird Syn. นก, วิหค, สกุณา
วิหค (n.) bird Syn. นก, ปักษี, ปักษา Ops. ตัว
ศกุน (n.) bird Syn. นก, ศกุนา, วิหค, ปักษี, ปักษา, ศกุนต์
ศกุนต์ (n.) bird Syn. นก, ศกุนา, วิหค, ปักษี, ปักษา, ศกุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A small bird came toward the skiff from the north.นกตัวเล็ก ๆ มาหาเรือกรรเชียง เล็ก จากทิศเหนือ
But then you must go in, and you must take your chances like every man and every fish and every bird must do.คุณต้องใช้โอกาสของคุณ เหมือนทุกคน และทุกปลาและนกทุกอย่าง ต้องทำ
I'll catch this bird for you. It ain't going to be easy. Bad fish.ผมจะจับฉลามนี่ให้ มันจะไม่ง่าย เจ้าปลาร้าย
I wonder why the Pentagon would send a full bird Colonel to handle this?ผมสงสัยว่าทำไมเพนตากอนจะ ส่งพันเอกนกเต็มในการจัดการนี้
A fabulous bird reborn from the ashes of its earlier life.เกิดอีกครั้งนกนิยาย จากขี้เถ้าของชีวิตก่อนหน้านี้ ของตน
Put me on that Freedom Bird and I figure I'm short and maybe the fucker's gonna crash.ให้ฉันได้อยู่บนเครื่องก่อนจะเชื่อ เผลอๆ เครื่องบินตกก่อนถึงบ้านอีก
We gotta get rid of her. We'll have every bird circling this area.เราต้องเก็บมันก่อนจะสายเกินไป
Come on, it's me, Barley Blair. I do jokes, I do bird noises, I drink.Come on, มันฉันข้าวบาร์เลย์แบลร์ ฉันทำเรื่องตลกที่ผมทำเสียงนกผมดื่ม
A bird in the hand is worth two in the bush.นกในมือที่มีค่า สองในพุ่มไม้
It was like some beautiful bird flapped into our drab little cage and made those walls dissolve away.มันเป็นเหมือนบางนกสวยงามกระพือเข้าไปในกรงเล็ก ๆ ของเราสดใส และทำให้กำแพงเหล่านั้นละลายออกไป
His bird is a raven, Tinky. I found that inside the cave.อีกาของเขา ทิงกี้ ผมเจอขนมันในถ้ำ
# Like a bird in the sky ## ให้เหมือนนกในท้องฟ้า #

bird ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猛禽[měng qín, ㄇㄥˇ ㄑㄧㄣˊ, 猛禽] bird of prey
禽流感[qín liú gǎn, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄧㄡˊ ㄍㄢˇ, 禽流感] bird flu
惊弓之鸟[jīng gōng zhī niǎo, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, 惊弓之鸟 / 驚弓之鳥] lit. bird startled by a bowshot (成语 saw); fig. a frightened person
泄殖肛孔[xiè zhí gāng kǒng, ㄒㄧㄝˋ ㄓˊ ㄍㄤ ㄎㄨㄥˇ, 泄殖肛孔] cloaca (of bird or reptile)
八哥[bā gē, ㄅㄚ ㄍㄜ, 八哥] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus)
八哥儿[bā gē r, ㄅㄚ ㄍㄜ ㄖ˙, 八哥儿 / 八哥兒] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus)
女娃[nǚ wá, ㄋㄩˇ ㄨㄚˊ, 女娃] mythological daughter of Fiery Emperor 炎帝 who turned into bird Jingwei 精衛|精卫 after drowning
燕雀处堂[yàn què chù táng, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ, 燕雀处堂 / 燕雀處堂] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
处堂燕雀[chù táng yàn què, ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 处堂燕雀 / 處堂燕雀] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
鸟粪[niǎo fèn, ㄋㄧㄠˇ ㄈㄣˋ, 鸟粪 / 鳥糞] guano; bird excrement
[zhèn, ㄓㄣˋ, 鸩 / 鴆] legendary bird whose feathers can be used as poison; poisonous; to poison sb
恐鸟[kǒng niǎo, ㄎㄨㄥˇ ㄋㄧㄠˇ, 恐鸟 / 恐鳥] monstrous bird; moa (genus Dinornithidae, extinct bird of New Zealand)
[jiān, ㄐㄧㄢ, 鹣 / 鶼] mythical bird with one eye and one wing
大鹏[dà péng, ㄉㄚˋ ㄆㄥˊ, 大鹏 / 大鵬] roc (mythical bird of prey)
精卫填海[Jīng wèi tián hǎi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄊㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, 精卫填海 / 精衛填海] lit. mythical bird Jingwei tries to fill the ocean with stones (成语 saw); futile ambition; task of Sisyphus; determination in the face of impossible odds
枪打出头鸟[qiāng dǎ chū tóu niǎo, ㄑㄧㄤ ㄉㄚˇ ㄔㄨ ㄊㄡˊ ㄋㄧㄠˇ, 枪打出头鸟 / 槍打出頭鳥] the shot hits the bird that pokes its head out (成语 saw); nonconformity gets punished
驼鸡[tuó jī, ㄊㄨㄛˊ ㄐㄧ, 驼鸡 / 駝雞] ostrich (Struthio camelus); also written 鴕鳥 鸵鸟; fabulous bird like Sinbad's roc
朱雀[Zhū què, ㄓㄨ ㄑㄩㄝˋ, 朱雀] Vermilion Bird (Chinese constellation)
古盗鸟[gǔ dào niǎo, ㄍㄨˇ ㄉㄠˋ ㄋㄧㄠˇ, 古盗鸟 / 古盜鳥] Archaeoraptor (bird-like dinosaur)
辽宁古盗鸟[Liáo níng gǔ dào niǎo, ㄌㄧㄠˊ ㄋㄧㄥˊ ㄍㄨˇ ㄉㄠˋ ㄋㄧㄠˇ, 辽宁古盗鸟 / 遼寧古盜鳥] Archaeoraptor liaoningensis (bird-like dinosaur found in Liaoning province)
[zhòu, ㄓㄡˋ, 咮] beak of bird; peck at
似鸟[sì niǎo, ㄙˋ ㄋㄧㄠˇ, 似鸟 / 似鳥] bird-like
博蒂[bó dì, ㄅㄛˊ ㄉㄧˋ, 博蒂] birdie (one stroke under par in golf)
捕禽人[bǔ qín rén, ㄅㄨˇ ㄑㄧㄣˊ ㄖㄣˊ, 捕禽人] bird-catcher; fowler
燕窝[yàn wō, ㄧㄢˋ ㄨㄛ, 燕窝 / 燕窩] bird's nest soup
[kàn, ㄎㄢˋ, 瞰] bird's-eye view; glance
[kàn, ㄎㄢˋ, 矙] bird's-eye view; glance
[qín, ㄑㄧㄣˊ, 禽] birds; fowl
禽兽[qín shòu, ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˋ, 禽兽 / 禽獸] birds and animals; creature; beast (brutal person)
鸟笼[niǎo lóng, ㄋㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, 鸟笼 / 鳥籠] birdcage
乌鸫[wū dōng, ㄉㄨㄥ, 乌鸫 / 烏鶇] blackbird
[yīng, , 嘤 / 嚶] calling of birds
雷鸟[léi niǎo, ㄌㄟˊ ㄋㄧㄠˇ, 雷鸟 / 雷鳥] capercaillie (Lagopus, several species); thunderbird (in native American mythology)
食火鸡[shí huǒ jī, ㄕˊ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ, 食火鸡 / 食火雞] cassowary; Native Australian non flying bird, like osterich
[chú, ㄔㄨˊ, 雏 / 雛] chick; young bird
[sào, ㄙㄠˋ, 喿] chirping of birds
泄殖腔[xiè zhí qiāng, ㄒㄧㄝˋ ㄓˊ ㄑㄧㄤ, 泄殖腔 / 洩殖腔] cloaca; cloacal cavity (of bird, reptile etc)
[sù, ㄙㄨˋ, 嗉] crop (of bird)
[sù, ㄙㄨˋ, 嗉 / 膆] crop of a bird; fat
精卫[Jīng wèi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ, 精卫 / 精衛] mythological bird, reincarnation of drowned daughter Nuwa 女娃 of Fiery Emperor 炎帝

bird ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピオルニス[, epiorunisu] (n) aepyornis; elephant bird
クギベラ[, kugibera] (n) bird wrasse (Gomphosus varius)
グリーンバードマウスラス[, guri-nba-domausurasu] (n) green birdmouth wrasse (Gomphosus caeruleus); checkerboard wrasse; Indian Ocean bird wrasse
ストレリチア[, sutorerichia] (n) (See 極楽鳥花) bird of paradise flower (lat
とと;とっと[, toto ; totto] (n) (chn) fish; bird
バードウィーク[, ba-doui-ku] (n) (See 愛鳥週間) Bird Week (starting on May 10th of each year)
バートカービング[, ba-toka-bingu] (n) bird carving
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth)
ワンゲル[, wangeru] (n) (1) (abbr) migratory bird (ger
不死鳥[ふしちょう, fushichou] (n) phoenix bird
塚造[つかつくり;ツカツクリ, tsukatsukuri ; tsukatsukuri] (n) (uk) megapode (any bird of family Megapodiidae, inc. brush turkeys and mallee fowl); mound builder
夜鷹;蚊母鳥;怪鴟[よたか;ぶんぼちょう(蚊母鳥), yotaka ; bunbochou ( ka haha tori )] (n) (1) (uk) grey nightjar (Caprimulgus indicus); (2) (uk) nightjar (any bird of family Caprimulgidae); goatsucker; (3) (夜鷹 only) streetwalker; low class prostitute (Edo period); (4) (夜鷹 only) (abbr) (See 夜鷹蕎麦) soba vendors who walk around at night; soba sold by these vendors
大頭[だいがしら, daigashira] (n) (1) (See 小頭) leader of a (large) group; (2) (See 大纛) large decorative black flagpole tassel made from tail hair (of a yak, horse, ox, etc.) or dyed hemp; (3) leader of a (large) group; (4) (uk) puffbird (any bird of family Bucconidae); (5) first makushita rikishi listed on the banzuke (sumo)
大鳥;鳳;鵬[おおとり, ootori] (n) (1) large bird; (2) (esp. 鵬) (See 鵬・ほう) kun (in Chinese mythology, giant bird said to be able to turn into a fish); (3) (esp. 鳳) (See 鳳凰) fenghuang (Chinese phoenix)
妹背鳥[いもせどり, imosedori] (n) (1) (obsc) (See 鶺鴒) any bird of family Motacillidae (excluding the pipits); (2) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus)
害鳥[がいちょう, gaichou] (n) vermin; injurious bird
小鰺刺[こあじさし;コアジサシ, koajisashi ; koajisashi] (n) little tern (the official bird of Chiba); sterna albifrons
山鳥[やまどり;ヤマドリ, yamadori ; yamadori] (n) (1) (uk) copper pheasant (Phasianus soemmerringii); (2) mountain bird
怪鳥;化鳥[けちょう;かいちょう(怪鳥), kechou ; kaichou ( kaichou )] (n) (See 鵺・1) suspicious bird; strange bird; eerie bird; ominous bird; apparition transformed into a bird
愛鳥週間[あいちょうしゅうかん, aichoushuukan] (n) Bird Week (starting on May 10th of each year)
放鳥[ほうちょう, houchou] (n,vs) setting free a bird; bird to be set free
旅鳥[たびどり;りょちょう, tabidori ; ryochou] (n) migrating bird (that is just passing through en route to its final destination)
朱雀[すざく;すじゃく;しゅじゃく, suzaku ; sujaku ; shujaku] (n) (1) (See 四神) Vermilion Bird (god said to rule over the southern heavens); (2) (See 二十八宿) seven mansions (Chinese constellations) of the southern heavens
杓鴫;尺鷸[しゃくしぎ;シャクシギ, shakushigi ; shakushigi] (n) (uk) (obsc) curlew (any bird of genus Numenius)
椋鳥[むくどり;ムクドリ, mukudori ; mukudori] (n) (1) (uk) grey starling (gray); white-cheeked starling (Sturnus cineraceus); (2) starling (any bird of family Sturnidae); (3) bumpkin; gullible person; (4) sixty-nine (sexual position)
極楽鳥[ごくらくちょう, gokurakuchou] (n) bird of paradise (Paradisaeidae family)
樺桜;蒲桜[かばざくら;かにわざくら, kabazakura ; kaniwazakura] (n) (1) (かばざくら only) (uk) (See 江戸彼岸) ornamental variety of double weeping rosebud cherry; (2) any cherry tree with birch-like bark; (3) (arch) (See 上溝桜) Japanese bird cherry (Prunus grayana)
水禽[すいきん, suikin] (n) waterfowl; aquatic bird
水鶏;秧鶏[くいな;クイナ, kuina ; kuina] (n) (uk) rail (any bird of family Rallidae, esp. the water rail, Rallus aquaticus)
海燕[うみつばめ;ウミツバメ, umitsubame ; umitsubame] (n) (uk) storm petrel (any bird of family Hydrobatidae)
海鳥[うみどり;かいちょう, umidori ; kaichou] (n) sea bird
燕雀鴻鵠[えんじゃくこうこく, enjakukoukoku] (exp) How can a small bird (a sparrow, a petty person) understand the aspirations of a great bird (a phoenix); Only a hero can understand a hero
猛禽[もうきん, moukin] (n,adj-no) bird of prey
猛鳥[もうちょう, mouchou] (n) bird of prey
猟鳥[りょうちょう, ryouchou] (n) game bird
瑠璃;琉璃[るり, ruri] (n) (1) lapis lazuli; (2) (abbr) (See 瑠璃色) lapis lazuli (color); (3) (abbr) (See 吠瑠璃) beryl; (4) (abbr) (See 小瑠璃,大瑠璃,瑠璃鶲) mall blue passerine bird (esp. the blue-and-white flycatcher and the Siberian blue robin, but also the red-flanked bluetail); (5) (obsc) glass
益鳥[えきちょう, ekichou] (n) beneficial bird
盗賊鴎[とうぞくかもめ;トウゾクカモメ, touzokukamome ; touzokukamome] (n) (1) (uk) skua (any bird of family Stercorariidae, inc. the jaegers); (2) pomarine jaeger; pomarine skua (Stercorarius pomarinus)
禁鳥[きんちょう, kinchou] (n) legally protected bird
稲負鳥[いなおおせどり, inaoosedori] (n) (arch) (See 鶺鴒) migratory bird that arrives in autumn (unknown species; perhaps a wagtail)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)

bird ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันดับนก[n. exp.] (andap nok) EN: bird order FR: ordre d'oiseaux [m]
บุหรง[n.] (burong) EN: bird ; peacock FR: oiseau [m] ; paon [m]
ดอกแค[n. exp.] (døk khaē) EN: Vegetable Humming Bird ; Sesban ; Agasta ; Sesbania grandiflora FR:
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (Farang khīn) EN: stingy foreigner ; backpacker ; impoverished Westerner ; bird shit Westerner ; bird shit Farang FR: routard [m] ; farang radin [m]
กำขี้ดีกว่ากำตด[v. (loc.)] (kamkhīdīkwā) EN: a little is better than nothing ; a bird in the hand is worth two in the bush FR: un tien vaut mieux que deux tu l'auras
ก้ามกุ้งสีทอง[n. exp.] (kāmkung sī ) EN: Parrot ; Parrot flower ; Yellow bird ; heliconia (golden torch) FR:
การจำแนกชนิดนก ; การจำแนกชนิดของนก[n. exp.] (kān jamnaēk) EN: bird classification ; bird identification FR: classification des oiseaux [f]
การเวก[n.] (kārawēk) EN: bird of paradise ; Paradisea apoda FR: rossignol [m] ; Paradisea apoda
ไข่นก[n. exp.] (khai nok) EN: bird egg FR: œuf d'oiseau [m]
ไข้หวัดนก[n. exp.] (khaiwat nok) EN: bird flu ; avian flu FR: grippe aviaire [f]
ไข้หวัดนก H7N9[n. exp.] (khaiwat nok) EN: H7N9 bird flu FR:
ขนมจีบไทยตัวนก[n. exp.] (khanom jīp ) EN: steamed bird shaped dumplings FR:
ขี้นก[n.] (khīnok) EN: wild bird pepper FR:
ขี้นก[n. exp.] (khī nok) EN: guano ; bird droppings FR: guano [m] ; fientes d'oiseaux [fpl] ; chiures d'oiseaux [fpl]
ขี้หนู[n.] (khīnū) EN: small capsicum ; tiny fiery chili ; bird pepper ; Capsicum frutescens FR: petit piment très fort [m] ; Capsicum frutescens
ขนนก[n. exp.] (khon nok) EN: feather ; plume ; plumage ; bird feather FR: plume [f] ; plume d'oiseau [f] ; plumage [m]
คู่มือจำแนกชนิดนก[n. exp.] (khūmeū jamn) EN: bird guide FR: guide des oiseaux [m]
กินเครา[n.] (kinkhrao) EN: [a kind of bird in literature] FR:
กินนร[n.] (kinnøn) EN: Kinnarah ; mythical creature ; half-human and half-bird ; a bird with a human head FR:
กุ้งแก้ว[n. exp.] (kung kaēo) EN: Bird Shrimp FR:
กุ้งขาวแก้ว[n. exp.] (kung khāo k) EN: Bird Shrimp FR:
นักดูนก[n. exp.] (nak dū nok) EN: bird watcher FR: observateur d'oiseaux [m]
นก[n.] (nok) EN: bird FR: oiseau [m]
นกเบิร์ดออฟพาราไดซ์[n. exp.] (nok boēt øf) EN: Bird of Paradise FR: oiseau de paradis [m]
นกหัสดีลิงค์[n. exp.] (nok hatsadī) EN: elephant-headed bird FR:
นกหายาก[n. exp.] (nok hā yāk) EN: rare bird FR: oiseau rare [m]
นกการเวก[n. exp.] (nok kārawēk) EN: bird of paradise FR:
นกคิงเบิร์ดออฟพาราไดซ์[n. exp.] (nok khing b) EN: King Bird of Paradise FR:
นกกระจอกชวา[n. exp.] (nokkrajøk C) EN: Java Sparrow ; Java Finch ; Java Rice Sparrow ; Java Rice Bird FR: Padda de Java ; Calfat de Java [m] ; Padda oryzivore ; Moineau de Java [m] ; Gros-bec padda [m] ; Calfat de Timor [m]
นกเกรทเตอร์เบิร์ดออฟพาราไดซ์[n. exp.] (nok krēttoē) EN: Greater Bird of Paradise FR:
นกล่าเหยื่อ[n. exp.] (nok lā yeūa) EN: bird of prey ; raptor FR: oiseau de proie [m]
นกนักล่า[n. exp.] (nok nak lā) EN: bird of prey ; raptor FR: oiseau de proie [m]
นกประจำถิ่น[n. exp.] (nok prajamt) EN: local bird FR: oiseau indigène [m]
นกเร็คเจียน่าเบิร์ดออฟพาราไดซ์[n. exp.] (nok rekjīan) EN: Raggiana Bird of Paradise FR:
นกสีดำ[n. exp.] (nok sī dam) EN: black bird FR:
นกที่พบบ่อย[n. exp.] (nok thī pho) EN: common bird FR: oiseau commun [m]
ปักษา[n.] (paksā) EN: bird FR: oiseau [m]
ปักษาสวรรค์[n. exp.] (paksāsawan ) EN: bird of paradise ; Strelitzia reginae Banks FR: Strelitzia reginae
ปักษธร[n.] (paksathøn) EN: bird FR: oiseau [m]
ปักษวาหน[n.] (paksawāhon) EN: bird FR: oiseau [m]

bird ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brillenparadiesvogel {m} [ornith.]Macgregor's Bird of Paradise
Gimpelhäher {m} [ornith.]Apostle Bird
Arielfregattvogel {m} [ornith.]Lesser Frigate Bird
Adlerfregattvogel {m} [ornith.]Ascension Frigate Bird
Rostwangen-Schneidervogel {m} [ornith.]Ashy Tailor Bird
Vogelfutter {n}bird seed; birdseed; bird food
Vogelhäuschen {n}bird box; bird house
Weißbauch-Fregattvogel {m} [ornith.]Christmas Isl. Frigate Bird
Galgenvogel {m}gallows bird
Königsparadiesvogel {m} [ornith.]King Bird of Paradise
Wimpelträger {m} [ornith.]King of Saxony Bird of Paradise
Rotschnabel-Tropikvogel {m} [ornith.]Red-billed Tropic Bird
Weißschwanz-Tropikvogel {m} [ornith.]White-tailed Tropic Bird
Rotschwanz-Tropikvogel {m} [ornith.]Red-tailed Tropic Bird
Lavendelparadiesvogel {m} [ornith.]Goldie's Bird of Paradise
Prachtfregattvogel {m} [ornith.]Magnificent Frigate Bird
Sichelschwanz-Paradiesvogel {m} [ornith.]Magnificent Bird of Paradise
Stephanieparadieselster {f} [ornith.]Princess Stephanie's Bird of Paradise
Samaraschneidervogel {m} [ornith.]Samar Tailor Bird
Sekretär {m} [ornith.]Secretary Bird
Prachtparadieselster {f} [ornith.]Splendid Bird of Paradise
Kragenparadiesvogel {m} [ornith.]Superb Bird of Paradise
Trompeterparadieskrähe {f} [ornith.]Trumpet Bird
Goldhaubengärtner {m} [ornith.]Macgregor's Gardener Bowerbird
Amaninektarvogel {m} [ornith.]Amani Sunbird
Amethystkehlnymphe {f} [ornith.]Amethyst-throated Hummingbird
Amethystglanzköpfchen {n} [ornith.]Amethyst Sunbird
Angolanektarvogel {m} [ornith.]Oustalet's White-bellied Sunbird
Annakolibri {m} [ornith.]Anna's Hummingbird
Arkansastyrann {m} [ornith.]Western Kingbird
Aschkopf-Ameisenfänger {m} [ornith.]Grey Antbird
Baerkolibri {m} [ornith.]Tumbes Hummingbird
Bannermannektarvogel {m} [ornith.]Bannerman's Sunbird
Grünschnabel-Faulvogel {m} [ornith.]Barred Puffbird
Schmuckkolibri {m} [ornith.]Beautiful Hummingbird
Elfennektarvogel {m} [ornith.]Beautiful Sunbird
(flotte) Biene {f} (Mädchen)bird [Br.]
Futterplatz {m} für Vögelbird table
Knast {m}bird [Br.]
Paradiesvogel {m}bird of paradise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bird
Back to top