ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

twice-born

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *twice-born*, -twice-born-

twice-born ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
twice-born (adj.) มีการกลับชาติมาเกิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า twice-born
Back to top