ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irdy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irdy*, -irdy-

irdy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irdy (sl.) พิลึกๆ See also: ประสาทๆ, เพี้ยนๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irdy
Back to top