ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decapitated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decapitated*, -decapitated-

decapitated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decapitated (adj.) ซึ่งหัวขาด See also: ซึ่งไม่มีหัว Syn. beheaded

decapitated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
斬首[ざんしゅ, zanshu] (n,vs) decapitated head; decapitation
笠の台が飛ぶ[かさのだいがとぶ, kasanodaigatobu] (exp,v5b) to be fired; to be decapitated
首級;首[しゅきゅう(首級);しるし, shukyuu ( kubi kyuu ); shirushi] (n) decapitated head of an enemy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decapitated
Back to top