ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

battery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *battery*, -battery-

battery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
battery (n.) แบตเตอรี่ See also: ที่กำเนิดไฟฟ้า
battery (n.) การทำร้ายร่างกาย See also: การโจมตี, การต่อสู้
battery (n.) กลุ่มคน See also: ฝูงชน Syn. horde
battery (n.) กลุ่มของอาวุธยุทธภัณฑ์ Syn. armory
battery charger (n.) เครื่องบรรจุไฟ See also: เครื่องอัดไฟ
battery farm (n.) ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์จำนวนไว้ในกรงหรือเลี้ยงอย่างแออัด Syn. factory farm
English-Thai: HOPE Dictionary
battery(แบท'เทอรี) n. แบตเตอรี่,หม้อกำเนิดไฟฟ้า,กองร้อยทหารปืนใหญ่,ชุดปืนเรือ,กลุ่มอาวุธยุทธภัณฑ์,การทุบตี,การทำโจมตี, Syn. troop
battery backupแบตเตอรี่สำรอง หมายถึง แบตเตอรี่ที่มีสำรองเอาไว้ให้ใช้ได้ทันทีที่ไฟฟ้าดับ เพื่อว่าข้อมูลจะได้ไม่หายไป
English-Thai: Nontri Dictionary
battery(n) กองปืนใหญ่,แบตเตอรี,หม้อกำเนิดไฟฟ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
batteryแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Batteryแบตเตอรี่อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้เก็บพลังงาน และนำมาใช้ได้ในรูปของไฟฟ้า แบตเตอรี่นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าเคมี เช่น เซลล์กัลวานิก หรือเซลล์เชื้อเพลิง อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทำร้ายร่างกาย (n.) battery
แบตเตอรี (n.) battery
ชารต์แบต (v.) charge battery
ถ่านไฟฉาย (n.) dry battery See also: dry cell
อัดแบตเตอรี่ (v.) charge battery Syn. ชารต์แบต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No visible cause, no sign of battery or sexual assault. All we have is this.(เสียงผู้ชาย) พวกเราคาดว่าตายมาแล้ว ประมาณ 8-12 ชั่วโมง
Is the battery charged?แบตเตอรี่ชาร์จยังอ่ะ ?
You haven't gotten your battery yet?คุณยังไม่มีแบตเตอรี่ใช่ไหม?
Chances are the battery is good, but the radio is dead.ถ่านยังไม่หมด แต่วิทยุเสีย
Cross-town express to Foundry District with stops at Bigweld Industries and Battery Park only.รถด่วนข้ามเมือง สายหมู่บ้านโรงหล่อ... จะจอดเฉพาะโรงงานบิ๊กเวลด์กับ สวยแบตเตอรี่เท่านั้น
But $50,000 in the right hands, and you can test battery acid as skin lotion.แต่แค่ 5 หมื่น ก็ทดลองกรดในแบตเตอรี่ เป็น โลชั่นทาผิวได้แล้ว
His battery ran out before he could ask her what she had for dinner.ดีนะที่แบทมือถือหมดก่อน ไม่งั้นได้คุยยาวกว่านี้
Monica has a cell phone, and the battery emits a tiny GPS signal which I can use to try and get her position.โมนิก้า มีมือถือ กับ แบต มันปล่อยสัญญาณ GPS เล็กน้อย ซึ่งผมหาตำแหน่งของเธอได้
Why do you guys Keep a d cell battery In a urine specimen cup?ทำไมคุณเก็บแบตเตอรี่ไว้ใน ถ้วยเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
He said you may have not only ADD, but a whole battery of psychological disorders that will likely plague you for life.เขาพูดว่าลูกอาจไม่ได้แค่สมาธิสั้น แต่ลูกอาจมีอาการผิดปกติทางด้านจิตใจ มันดูเหมือนโรคระบาดที่เข้ามาในชีวิตลูก
They are going to find us, but I don't know how long the battery will last... and we might need it in the middle of the night.พวกเขาจะหาพวกเราพบแน่, แต่ฉันไม่รู้ว่า แบตเตอรี่จะใช้ได้อีกนานแค่ใหน และเราอาจจำเป็นต้องใช้มันอีก ในเวลากลางคืน
Then he comes back to the States where he commits assault and battery strongarm on a convenience store clerk for raising the price on an ice cream barแล้วมันก็กลับมาเมืองนี้ ตอนที่มันเข้าไปซื้อของ มันก็ไปทำร้าย พนักงานขาย

battery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七号电池[qī hào diàn chí, ㄑㄧ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 七号电池 / 七號電池] AAA battery (PRC)
五号电池[wǔ hào diàn chí, ˇ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 五号电池 / 五號電池] AA battery (PRC)
四号电池[sī hào diàn chí, ㄙ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 四号电池 / 四號電池] AAA battery (Taiwan)
电瓶[diàn píng, ㄉㄧㄢˋ ㄆㄧㄥˊ, 电瓶 / 電瓶] accumulator; battery (for storing electricity)
充电器[chōng diàn qì, ㄔㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, 充电器 / 充電器] battery charger
三号电池[sān hào diàn chí, ㄙㄢ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 三号电池 / 三號電池] C size battery (PRC); AA battery (Taiwan)
炮台[pào tái, ㄆㄠˋ ㄊㄞˊ, 炮台 / 砲臺] battery
电池[diàn chí, ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 电池 / 電池] battery
扣式电池[kòu shì diàn chí, ㄎㄡˋ ㄕˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 扣式电池 / 扣式電池] button cell; watch battery
一号电池[yī hào diàn chí, ㄧ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 一号电池 / 一號電池] D size battery
锂离子电池[lǐ lí zǐ diàn chí, ㄌㄧˇ ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 锂离子电池 / 鋰離子電池] lithium ion battery
锂电池[lǐ diàn chí, ㄌㄧˇ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 锂电池 / 鋰電池] lithium battery

battery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルカリ乾電池[アルカリかんでんち, arukari kandenchi] (n) alkaline battery
アルカリ電池[アルカリでんち, arukari denchi] (n) alkali battery
セカンドバッテリ[, sekandobatteri] (n) {comp} second battery
ソーラーセル[, so-ra-seru] (n) (See 太陽電池) solar cell; solar battery
ニッカドバッテリ[, nikkadobatteri] (n) {comp} nickel-cadmium battery
ニッカド電池[ニッカドでんち, nikkado denchi] (n) {comp} NiCad battery
ニッケルカドミウムバッテリ[, nikkerukadomiumubatteri] (n) {comp} (See ニッケルカドミウム電池) nickel-cadmium battery
ニッケルカドミウム電池[ニッケルカドミウムでんち, nikkerukadomiumu denchi] (n) nickel-cadmium battery
ニッケル水素バッテリ[ニッケルすいそバッテリ, nikkeru suiso batteri] (n) {comp} nickel metal hydride battery
ニッケル水素電池[ニッケルすいそでんち, nikkeru suisodenchi] (n) {comp} Nickel-Metal Hydride battery (NiMH battery)
バッテリバックアップ[, batteribakkuappu] (n) {comp} battery backup
リチウムイオンバッテリ[, richiumuionbatteri] (n) {comp} lithium-ion battery
リチウムイオンバッテリー[, richiumuionbatteri-] (n) lithium-ion battery
リチウムイオン電池[リチウムイオンでんち, richiumuion denchi] (n) {comp} lithium-ion battery
リチウムポリマーバッテリ[, richiumuporima-batteri] (n) {comp} lithium polymer battery
リチウムポリマー電池[リチウムポリマーでんち, richiumuporima-denchi] (n) {comp} lithium polymer battery
リチウム電池[リチウムでんち, richiumu denchi] (n) lithium battery
一次電池[いちじでんち, ichijidenchi] (n) primary cell; primary battery
充電池[じゅうでんち, juudenchi] (n) rechargable battery
海堡[かいほう, kaihou] (n) breakwater; coast battery
湿電池[しつでんち, shitsudenchi] (n) wet cell battery
鉛蓄電池[なまりちくでんち, namarichikudenchi] (n) lead-acid battery; lead storage battery
バッテリ駆動[バッテリくどう, batteri kudou] (n,adj-no) {comp} battery-powered
乾電池[かんでんち, kandenchi] (n) dry cell; battery; (P)
充電器[じゅうでんき, juudenki] (n) (battery) charger
単四形;単4形[たんよんがた, tanyongata] (n) AAA 700 size (battery)
太陽電池[たいようでんち, taiyoudenchi] (n) solar battery; (P)
放列[ほうれつ, houretsu] (n) a battery; barrage
積層乾電池[せきそうかんでんち, sekisoukandenchi] (n) layered dry cell (battery)
蓄電池[ちくでんち, chikudenchi] (n) storage battery; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ニッカド電池[ニッカドでんち, nikkado denchi] NiCad battery
バッテリ[ばってり, batteri] battery
バッテリゲージ[ばってりげーじ, batterige-ji] battery gauge
バッテリパック[ばってりぱっく, batteripakku] battery pack
ローバッテリ[ろーばってり, ro-batteri] low battery
交直両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator
補助バッテリ[ほじょバッテリ, hojo batteri] auxiliary battery
電池[でんち, denchi] battery
バッテリ駆動[バッテリくどう, batteri kudou] battery-powered (a-no)
電池式計算器[でんちしきけいさんき, denchishikikeisanki] battery-powered calculator

battery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดแบตเตอรี่[v. exp.] (at baettoēr) EN: charge a battery FR:
แบต[n.] (baet) EN: battery FR: batterie [f]
แบตมือถือ[n. exp.] (baet meūthe) EN: cell phone battery FR: batterie de téléphone mobile [f]
แบตเตอรี่ = แบ็ตเตอรี่[n.] (baettoērī) EN: battery ; accumulator FR: batterie électrique [f] ; batterie [f] ; pile [f]
แบตเตอรี่แห้ง[n. exp.] (baettoērī h) EN: dry battery FR:
แบตเตอรี่มาตรฐาน[n. exp.] (baettoērī m) EN: standard battery FR:
ชาร์จแบตเตอรี่[v. exp.] (chāt baetto) EN: recharge the battery FR: recharger la batterie
ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่[v. exp.] (chāt baetto) EN: recharge the battery FR: recharger la batterie
ขั้วแบตเตอรี่[n. exp.] (khūa baetto) EN: battery terminal FR:
กองร้อยปืนใหญ่[n. exp.] (køngrøi peū) EN: battery of artillery FR:
หม้อแบตเตอรี่[n. exp.] (mø baettoēr) EN: battery ; car battery FR: batterie [f] ; batterie d'une automobile [f]
หม้อไฟฟ้า[n. exp.] (mø faifā) EN: storage battery FR:
องค์การแบตเตอรี่่ (อ.บ.ต.)[org.] (Ongkān Baet) EN: Battery Organization of Thailand FR:
ตะเกียงแบตเตอรี่ = แบ็ตเตอรี่[n. exp.] (takīeng bae) EN: battery lantern FR:
ถ่าน[n.] (thān) EN: dry cell ; battery FR: pile électrique [f] ; pile sèche [f]
ถ่านไฟฉาย[n.] (thānfaichāi) EN: dry battery ; dry cell FR: pile électrique [f] ; pile sèche [f]

battery ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Batterieladung {f}battery level; battery charge
Batteriespannung {f} [electr.]battery voltage; battery charge
Pufferbatterie {f}buffer battery
Autobatterie {f}car battery
Bereitschaftsparallelbetrieb {m} [electr.]continuous battery power supply
Heizregister {n}heater battery
Batterieaufladezeit {f}battery recharge time
Batterie-Empfänger {m}battery receiver
Batteriegerät {n}battery set
Batteriehauptschalter {m}battery switch
Batterieklemme {f}battery terminal
Batteriekontrolle {f}battery check
Batterieladestation {f}battery charging station
Batteriesäure {f}battery acid
Batteriezündung {f}battery ignition
batteriebetrieben {adj}battery-operated; battery-powered
batteriegepuffert {adj}battery-backed
Legebatterie {f}battery farm
Notstromversorgung {f} mit Batterienbattery backup
Trockenbatterie {f}dry battery; dry cell
Trockenelement {n}dry cell; dry battery; dry element

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า battery
Back to top