ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

armory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *armory*, -armory-

armory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
armory (n.) คลังแสง See also: สถานที่สำหรับเก็บอาวุธ Syn. munitions plant, arms factory
English-Thai: HOPE Dictionary
armory(อาร์'มะรี) n. ที่เก็บอาวุธ, คลังแสง,โรงงานคลังแสง. = heraldry, Syn. arsenal)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
armoryคลังอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลังแสง (n.) armory See also: arsenal Syn. คลังแสงสรรพวุธ
คลังแสงสรรพวุธ (n.) armory See also: arsenal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Model 7 Russian State's Armory RPGs.เครื่องยิงระเบิดรัสเซีย โมเดล7
He did, but the department advised, that he and I not have any contact until the investigation into the armory shooting is closed.แต่ทางสำนักงานใหญ่แนะนำ เขากับฉันไม่ควรติดต่อกัน จนกระทั่งการสืบสวนคดี ยิงกันที่คลังสรรพาวุธจะจบ
40 minutes ago someone walked out of our on-site armory with 100 ccs of liquid scandium.เมื่อ 40 นาทีก่อนมีคนเดินออกจากคลังแสง พร้อมกับสแกนเดียมเหลว 100 ซีซี
The only people with armory access are the field teams.คนที่ผ่านเข้าคลังแสงได้ คือทีมภาคสนามเท่านั้น
I've been laying in an armory for some time.ฉันมีอาวุธสำรองอยู่ ในบางโอกาส
If that armory hadn't been picked clean, we could spare the ammo.ถ้าคลังแสงนั่นไม่ได้ถูกกวาดไปจนเกลี้ยง เราก็สามารถสำรองกระสุนได้
Miles, there's an armory up ahead.ไมลส์, นี่เป็นคลังเก็บอาวุธ ขึ้นไปข้างหน้า
[GOTHAM ARMORY BASEMENT]- คลังแสงใต้ดินก๊อตแธม -
Maroni had nothing to do with the armory job.มาโรนี่ไม่ได้ทำงานคลังแสง
But once an armory where Washington himself dined with General Donatein DE Vimeur.ครั้งหนึ่งเคยเป็นคลังแสงที่นายพลวอชิงตัน เคยรับประทานอาหาร กับายพลโดนาเตียน เดอ วินู
And the armory doors? - You have keys?แล้วประตูคลังอาวุธล่ะ เจ้ามีกุญแจรึ
Armory secure.คลังแสงที่มีความปลอดภัย

armory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーマリー[, a-mari-] (n) armory
兵器工場[へいきこうじょう, heikikoujou] (n) arsenal; ordnance factory; armoury; armory
兵器庫[へいきこ, heikiko] (n) armory; armoury
兵器廠[へいきしょう, heikishou] (n) armory; armoury; arsenal; ordnance department
武器倉[ぶきぐら, bukigura] (n) armory; armoury; arsenal
武器庫[ぶきこ, bukiko] (n) armory; armoury; ordnance department
武庫[ぶこ, buko] (n) armory; armoury
造兵廠[ぞうへいしょう, zouheishou] (n) armory; armoury; arms factory; arsenal

armory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลังแสง[n. exp.] (khlang saēn) EN: armory FR:
คลังแสงสรรพวุธ[n. exp.] (khlang saēn) EN: armory FR:
คลังสรรพาวุธ[n. exp.] (khlang san ) EN: armory ; arsenal FR:

armory ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeughaus {n} [hist.]armoury [Br.]; armory [Am.]
Waffenfabrik {f}arsenal; armory [Am.]; armoury [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า armory
Back to top