ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ballast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ballast*, -ballast-

ballast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ballast (n.) การถ่วงท้องเรือด้วยของหนักๆ See also: เรือบรรทุกของถ่วงน้ำหนัก Syn. counterweight
ballast (vt.) ทำให้มั่นคง Syn. compensate
English-Thai: HOPE Dictionary
ballast(แบล'เลิสทฺ) {ballasted,ballasting,ballasts} n. การถ่วงท้องเรือด้วยของหนัก ๆ ,หินโรยทางรถไฟ,เศษหิน,กรวดที่โรยทาง,อุปกรณ์ถ่วงกระแสไฟฟ้า (แบลลัสท์) vt. ทำให้มั่นคง,ใส่ ballast, See also: ballaster n. ดูballast
English-Thai: Nontri Dictionary
ballast(n) อับเฉาเรือ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ballastบัลลาสต์, อุปกรณ์ในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ทำหน้าที่เพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้าเพื่อจุดหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ประกอบด้วยขดลวดตัวนำหุ้มฉนวนพันอยู่บนแกนเหล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อับเฉา (v.) ballast See also: weight
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ballast is a little offบัลลาสต์เป็นออกเล็กน้อย
Soon as I take on some ballast.ทันทีที่ฉันใช้เวลาในบัลลาสต์ บางส่วน
I'll take him for ballast, Chief.ผมจะเอาเขาไปถ่วงเรือ สารวัตร
That ballast, move it five points.บัลลาสต์ท ย้ายไปห้าจุด.
Cart was loaded with bricks for ballast.รถเข็นมีอิฐที่ทำทางรถไฟ

ballast ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
镇流器[zhèn liú qì, ㄓㄣˋ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, 镇流器 / 鎮流器] electrical ballast

ballast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バラス[, barasu] (n) (abbr) (See バラスト) ballast
バラスト[, barasuto] (n) ballast
底荷[そこに, sokoni] (n) ballast
空荷[からに, karani] (n,adj-no) lacking cargo; in ballast
砂利[じゃり(P);ざり, jari (P); zari] (n,adj-no) (1) gravel; ballast; pebbles; (2) (じゃり only) (col) child; rugrat; ankle-biter; (P)
荷足[にあし, niashi] (n) sale; ballast; lading

ballast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับเฉา[n.] (apchao) EN: ballast ; weight FR: lest [m] ; ballast [m]
บัลลาสต์[n.] (ballāt) EN: ballast FR: ballast [m]
ก้อนกรวด[n.] (køn krūat) EN: pebble ; gravel ; grit FR: caillou [m] ; gravier [m] ; gravillon [m] ; ballast [m]
เที่ยวเรืออับเฉา[n. exp.] (thīo reūa a) EN: ballast passage FR:

ballast ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ballast {m} | Ballaste
Belastungswiderstand {m}ballast resistance
Vorschaltgerät {n} [electr.] | Lampe mit eingebautem Vorschaltgerätballast | self-ballasted lamp

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ballast
Back to top