ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bailiff

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bailiff*, -bailiff-

bailiff ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bailiff (n.) เจ้าพนักงานที่ยึดทรัพย์สิน (ของลูกหนี้) (ทางกฎหมาย) Syn. dispossessor, sheriff
English-Thai: HOPE Dictionary
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
English-Thai: Nontri Dictionary
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน,ปลัดอำเภอ,ผู้ช่วยนายอำเภอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bailiff๑. ผู้ช่วยนายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานเดินหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The bailiff will read the counts. Will the defendant please rise?เจ้าหน้าที่ศาลอ่านคำฟ้อง จำเลยโปรดยืนขึ้น
It'd be as if your bailiff accused you of sexual harassment and you assigned your stenographer to investigate.คงเหมือนกับเจ้าพนักงานศาล กล่าวหาท่านว่าล่วงละเมิดทางเพศ และท่านสั่งให้คนจดชวเลข
If the bailiff comes, they'll take the TV.ถ้าศาลมา พวกเขาจะใช้ทีวี.
It was presented in court as evidence, then it was sent to the courthouse evidence room where it was checked out by the bailiff in Will's trial, Andrew Sykes,มีดนี่ถูกส่งไปเป็นหลักฐาน แล้วก็ถูกนำ ไปเก็บที่ห้องเก็บหลักฐานในศาล และถูกเบิกออกมา โดยตำรวจศาลในคดีของวิลล์ แอนดรูว์ ไซค์
Our bailiff was mounted on a stag's head.คุณตำรวจของเราถูกเสียบไว้บนหัวกวาง
My mistake was never considering his innocence until the murder of a bailiff from this courthouse.ความบริสุทธิ์ของเขาไม่เคยถูกพิจารณา จากความผิดพลาดของผม จนกระทั่งตำรวจศาลถูกฆาตกรรม
Bailiff will take the defendant into custody.เจ้าพนักงานศาลจะส่งตัวจำเลยเข้าสู่เรือนจำ
Bailiff, take the witness into custody... where she will be charged for the murder of Heyworth Windham.เจ้าพนักงานศาล นำพยานไปคุมขัง เธอจะถูกฟ้องด้วยข้อหา ฆาตกรรมนายเฮย์เวิร์ธ วินด์แฮม
The only person guarding him's the bailiff.มี รปภ.แค่คนเดียวที่ดูเขาอยู่ คือ ไบลิฟฟ์
Bitch. - Bailiffนังตอแหล \ ปลัดอำเภอ
Bailiff, would you please remove the defendant?เจ้าพนักงานศาล,คุณได้โปรดกรุณา นำตัวจำเลยออกไป
Bailiff, take Mr. Faulkner into custody.นำตัวคุณฟอล์คเนอร์ไปขัง

bailiff ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
差役[chā yì, ㄔㄚ ㄧˋ, 差役] forced labor of feudal tenant (corvée); bailiff of feudal yamen
镇长[zhèn zhǎng, ㄓㄣˋ ㄓㄤˇ, 镇长 / 鎮長] town headman; mayor (of small town or village); bailiff

bailiff ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
執行吏[しっこうり, shikkouri] (n) bailiff
執達吏[しったつり, shittatsuri] (n) bailiff
代官[だいかん, daikan] (n) Edo-period prefectural governor (magistrate, bailiff); (P)

bailiff ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าพนักงานบังคับคดี[n.] (jaophanakng) EN: bailiff ; marshal FR:
พนักงานยึดทรัพย์[n. exp.] (phanakngān ) EN: bailiff FR: huissier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bailiff
Back to top