ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bailiff-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bailiff, *bailiff*,

-bailiff- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The bailiff will read the counts. Will the defendant please rise?เจ้าหน้าที่ศาลอ่านคำฟ้อง จำเลยโปรดยืนขึ้น
It'd be as if your bailiff accused you of sexual harassment and you assigned your stenographer to investigate.คงเหมือนกับเจ้าพนักงานศาล กล่าวหาท่านว่าล่วงละเมิดทางเพศ และท่านสั่งให้คนจดชวเลข
If the bailiff comes, they'll take the TV.ถ้าศาลมา พวกเขาจะใช้ทีวี.
It was presented in court as evidence, then it was sent to the courthouse evidence room where it was checked out by the bailiff in Will's trial, Andrew Sykes,มีดนี่ถูกส่งไปเป็นหลักฐาน แล้วก็ถูกนำ ไปเก็บที่ห้องเก็บหลักฐานในศาล และถูกเบิกออกมา โดยตำรวจศาลในคดีของวิลล์ แอนดรูว์ ไซค์
Our bailiff was mounted on a stag's head.คุณตำรวจของเราถูกเสียบไว้บนหัวกวาง
My mistake was never considering his innocence until the murder of a bailiff from this courthouse.ความบริสุทธิ์ของเขาไม่เคยถูกพิจารณา จากความผิดพลาดของผม จนกระทั่งตำรวจศาลถูกฆาตกรรม

-bailiff- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
差役[chā yì, ㄔㄚ ㄧˋ, 差役] forced labor of feudal tenant (corvée); bailiff of feudal yamen

-bailiff- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
執行吏[しっこうり, shikkouri] (n) bailiff
執達吏[しったつり, shittatsuri] (n) bailiff

-bailiff- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าพนักงานบังคับคดี[n.] (jaophanakng) EN: bailiff ; marshal FR:
พนักงานยึดทรัพย์[n. exp.] (phanakngān ) EN: bailiff FR: huissier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bailiff-
Back to top