ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

backstage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *backstage*, -backstage-

backstage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
backstage (adv.) อยู่ (หรือไป) หลังเวที See also: อยู่ (หรือไป) หลังฉาก, ถอยไปอยู่หลังฉาก Syn. offstage
backstage (adv.) เกี่ยวกับชิวิตส่วนตัว See also: เกี่ยวกับเรื่องลับๆ
backstage (adj.) ซึ่งอยู่หลังเวที See also: ซึ่งอยู่หลังฉาก Syn. behind-the-scenes
backstage (adj.) ซึ่งเป็นความลับ See also: ซึ่งไม่เป็นที่เปิดเผย Syn. covert
English-Thai: Nontri Dictionary
backstage(adv) หลังเวที,หลังฉาก,อย่างลับๆ,ส่วนตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He even got me backstage at aerosmith once. It was beautiful,bro.เขายังเคยพาผม ไปหลังเวทีแสดง แอโร่ สมิธ
Don't forget to come backstage and tell me how great I am.อย่าลืมแวะมาหลังเวที และชมฉันด้วยล่ะ
And Serena would never watch the show from anywhere but backstage with me.และเซรีน่าก็จะไม่ไปดูโชว์ตรงอื่น นอกจากข้างหลังเวทีกับหนูค่ะแม่
And we always watch the show backstage together.และเราก็ดูโชว์หลังเวทีด้วยกันมาตลอด
...with innovative backstage commentary...ด้วยการให้คอมมเม้นท์หลังเวทีที่เปลี่ยนแปลงไป
You know, I believe i chatted with one of your associates backstage in the green room.คุณรู้มั๊ย,ฉันเชื่อว่าฉันได้คุยกับทีมคุณคนหนึ่ง หลังเวทีในห้องแต่งตัว
It is a backstage invite to a benefit concert I'm having tomorrow night.เป็นบัตรผ่านด้านหลังเวที คอนเสิร์ต ที่จะจัดขึ้นคืนพรุ่งนี้
No, I've never been backstage before.ไม่, ฉันไม่เคยไปหลังเวทีมาก่อน
This is an invited dress. backstage now.นี้มันเป็นชุดที่เชิญมาก หลังเวทีเดี๋ยวนี้
You did? Well, why didn't you come backstage and say hello?เหรอ ทำไมไม่มาทักทายกันหลัวเวทีซักหน่อย
You know, I can get you backstage if you want. Oh, hey.คุณไปหลังเวทีได้นะถ้าอยาก
If Sofia is hiding the dress in one of those collections, it should be in one of the backstage areas.ถ้าโซเฟียซ้อนชิฟไว้ มันน่าจะอยู่หลังเวที

backstage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后台[hòu tái, ㄏㄡˋ ㄊㄞˊ, 后台 / 後臺] backstage; the area behind a theatrical stage; backstage supporter

backstage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックステージ[, bakkusute-ji] (n) backstage
人見[ひとみ, hitomi] (n) (1) (obsc) hole in the curtains to allow someone backstage to see the audience (in kabuki theatre); (2) (obsc) (See 人目) public observation; feel of being watched; casual observers
橋掛かり;橋掛り;橋掛(io);橋がかり;橋懸かり;橋懸り;橋懸(io)[はしがかり, hashigakari] (n) covered bridge passageway connecting the backstage (mirror room) to the noh stage
裏面工作[りめんこうさく, rimenkousaku] (n) string-pulling; backstage manoeuvering (maneuvering)
通行手形[つうこうてがた, tsuukoutegata] (n) pass (e.g. backstage pass)
通行許可証[つうこうきょかしょう, tsuukoukyokashou] (n) (See 通行証・つうこうしょう) pass (e.g. backstage pass)
通行証[つうこうしょう, tsuukoushou] (n) pass (e.g. backstage pass)
楽屋[がくや, gakuya] (n) dressing room; green room; backstage; (P)
楽屋裏[がくやうら, gakuyaura] (n) (1) dressing room; green room; backstage; (2) (See 内情,内幕) inside story; confidential talk; hidden circumstances
舞台裏[ぶたいうら, butaiura] (n) offstage; backstage; behind the scenes; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า backstage
Back to top