ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

behind-the-scenes

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *behind-the-scenes*, -behind-the-scenes-

behind-the-scenes ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
behind-the-scenes (adj.) ซึ่งอยู่หลังเวที See also: ซึ่งอยู่หลังฉาก

behind-the-scenes ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗中飛躍[あんちゅうひやく, anchuuhiyaku] (n,vs) behind-the-scenes maneuvering; behind-the-scenes manoeuvering; secret maneuvers; secret manoeuvres
特典映像[とくてんえいぞう, tokuten'eizou] (n) bonus footage (e.g. behind-the-scenes interviews), such as that included on DVDs of movies, television programs, etc.
闇将軍[やみしょうぐん, yamishougun] (n) behind-the-scenes fixer; éminence grise; kingmaker; wire-puller; (lit) shadow shogun
黒子;黒衣[くろご;くろこ, kurogo ; kuroko] (n) (1) stage assistant dressed in black (in kabuki); stagehand; prompter; (2) behind-the-scenes supporter; string-puller
秘密裡;秘密裏[ひみつり, himitsuri] (adv,adj-no) behind closed doors; behind-the-scenes; (under the veil of) secrecy
裏方[うらかた, urakata] (n) (1) (See 表方) someone working behind-the-scenes; scene shifter; (2) lady consort (to a high personage); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า behind-the-scenes
Back to top