ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ertaliate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ertaliate*, -ertaliate-

ertaliate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ertaliate (vt.) แก้เผ็ด See also: แก้แค้น Syn. revenge, requite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ertaliate
Back to top