ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-avaricious-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น avaricious, *avaricious*,

-avaricious- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious

-avaricious- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้งก[adj.] (khī ngok) EN: avaricious FR: avare
ละโมบ[v.] (lamōp) EN: be greedy ; covet ; be avid ; be avaricious FR: être avide (de)
ละโมบ[adj.] (lamōp) EN: greedy ; insatiable ; avaricious ; covetous FR: avide ; vorace (fig.) ; cupide
โลภ[adj.] (lōp) EN: greedy ; avaricious ; covetous FR: avide ; cupide
โลภมาก[v. exp.] (lōp māk) EN: be greedy ; covet ; be insatiable ; be avaricious FR: être avide de
โลภมาก[adj.] (lōp māk) EN: greedy ; avaricious ; covetous FR: avide ; cupide
มักได้[adj.] (makdāi) EN: greedy ; selfish ; avaricious FR: cupide ; avide
มักมาก[adj.] (makmāk) EN: greedy ; insatiable ; avid ; covet ; avaricious FR: avide ; insatiable
งก[adj.] (ngok) EN: greedy ; avaricious ; stingy ; mean ; rapacious ; grasping ; acquisitive FR: avide ; goulu ; intéressé
ตะกรุมตะกราม[adj.] (takrumtakrā) EN: greedy ; gluttonous ; avaricious ; voracious ; insatiable FR: vorace

-avaricious- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
habgierig {adj} | habgieriger | am habgierigstenavaricious | more avaricious | most avaricious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -avaricious-
Back to top