ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

automate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *automate*, -automate-

automate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
automated (adj.) อัตโนมัติ See also: เป็นไปโดยอัตโนมัติ Syn. self-operating, self-acting
automated (adj.) อัตโนมัติ See also: ซึ่งทำได้เอง Syn. automatic, self-propellent, mechanical
automated production (n.) การผลิตเป็นจำนวนมาก Syn. manufacturing
English-Thai: HOPE Dictionary
automate(ออ'โทเมท) vt. ทำให้เป็นอัตโนมัติ, ปฏิบัติการหรือควบคุมโดยขบวนการอัตโนมัติ
automated officeสำนักงานอัตโนมัติหมายถึงสำนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงาน เช่น การเก็บข้อมูล การพิมพ์เอกสาร ฯ บางทีใช้ office automation
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
automateทำให้เป็นอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automated officeสำนักงานอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automated guided vehicle systemsระบบนำทางพาหนะอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, I can automate most of the park's safety protocols, Mr. Stubbs.โอ้ ผมสามารถดูแลระบบส่วนใหญ่ในปาร์ก ได้โดยอัตโนมัติ คุณสตับบ์
The lights are automated. Nothing to worry about.ไฟ้อัตโนมัติ อย่ากังวนไป
Automated Alert!สถานี: NPL.60549.30655 หมายเลขพาสปอร์ต:
Someone's already inside our computer systems, hacking into the power grid, traffic cams, automated cranes.มีคนเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเราไปแล้ว เจาะเครือข่ายของพลังงานไฟฟ้า - สัญญาณจราจร
So, listen, if spring training goes well, we could be moving to Florida. AUTOMATED VOICE:ลูกจ๋า ฟังนะ ถ้าการฝึกไปได้ดี
New automated system comes online... and we're back in business.ระบบอัตโนมัติใหม่จะออนไลน์ เราจะกลับมายิ่งใหญ่
New automated technology we've developedขณะนี้เราได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยี่อัตโนมัติใหม่ๆขึ้น
Eliminated in an automated operation with 98.6% efficiency.การทำลายในปฎิบัติการโดยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพ 98.6%
It's an automated aerial extermination.มันเป็นเครื่องมือทำลายล้าง
Everything is automated these days, so I just hacked in to the shipping companies server and swapped a few numbers around so the package came to me.วันนั้นทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติ ผมก็แค่ เจาะเข้าไปในเซิฟเวอร์ของบริษัทขนส่ง และเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อย พัสดุก็ส่งมาถึงผม
Chuck put together everything he knew about FULCRUM and Orion, and then he built an automated Web search.ชัคใส่ทุกอย่างที่เขารู้ เกี่ยวกับฟัลครั่มและโอไรออน และจากนั้นก็สร้าง เวปค้นหาขึ้นมา
The new automated checkout registers have arrived; if you could please have Mike go and unload them.บันทึกการตรวจสอบอัตโนมัติ อันใหม่มาถึงแล้ว ให้บิ๊กไมค์ไปถ่ายสินค้าด้วย

automate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ)
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ
アーム[, a-mu] (n) (1) arm; (2) automated retroactive minimal moderation; ARMM; (P)
アメダス[, amedasu] (n) Automated Meteorological Data Acquisition System; AMeDAS; (P)
キャプチャー;キャプチャ[, kyapucha-; kyapucha] (n,vs) (1) capture; (n) (2) (キャプチャ only) (abbr) CAPTCHA; Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart
スロープカー[, suro-puka-] (n) slope car; small automated monorail
無人端末[むじんたんまつ, mujintanmatsu] (n) {comp} unmanned, automated terminal
自動体外式除細動器[じどうたいがいしきじょさいどうき, jidoutaigaishikijosaidouki] (n) automated external defibrillator; AED
自動化量産[じどうかりょうさん, jidoukaryousan] (n) automated mass-production
Japanese-English: COMDICT Dictionary
無人端末[むじんたんまつ, mujintanmatsu] unmanned, automated terminal
自動預金支払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM

automate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หุ่นยนต์[n.] (hunyon) EN: robot ; automaton ; cyborg FR: robot [m] ; automate [m] ; androïde [m]
ตู้เอทีเอ็ม[n. exp.] (tū Ē.Thī.Ēm) EN: ATM machine FR: distributeur automatique de billets (DAB) [m] ; distributeur de billets de banque [m] ; automate bancaire [m]
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated FR: automatique ; automatisé
แนสแต็ก[TM] (Naēsdaek) EN: NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) FR: NASDAQ [m]

automate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Automat {m} | Automaten
Geldautomat {m}autoteller; automated teller machine
Materiallager {n} | automatisiertes Materiallagermaterials store | automated material store

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า automate
Back to top