ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

audition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *audition*, -audition-

audition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
audition (n.) การได้ยิน
audition (n.) การทดสอบการแสดง See also: การทดลองแสดง Syn. tryout, test
audition (vt.) ทดสอบการแสดง See also: ทดลองแสดง
audition (vi.) ทดสอบการแสดง See also: ทดลองแสดง
English-Thai: HOPE Dictionary
audition(ออดิช'เชิน) n. การได้ยิน,ประสาทหรืออำนาจในการฟัง,การทดลองฟัง,การทดลองแสดง, Syn. hearing, tryout, test)
English-Thai: Nontri Dictionary
audition(n) การได้ยิน,การฟัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
audition๑. การฟัง๒. การได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mister, I have to use it... because I have an audition at Juilliard next month... and I have to practice.คุณคะหนูต้องใช้มัน... เพราะว่าหนูจะต้องเข้าสอบ ที่จูเลียดเดือนหน้า... และหนูต้องซ้อม
When will you let me audition for you again?เมื่อคุณจะให้ฉันออดิชั่นสำหรับคุณอีกครั้งหรือไม่
I'm holding a private audition at my salon.ผมจะจัดการคัดเลือกผู้เล่นเป็นการส่วนตัว
Betty's a young actress, and I was just delivering... some faxed pages of a scene for a big audition tomorrow.เบ็ตตี้เป็นนักแสดง และฉันกำลังเอาแฟ็กซ์ ที่เกี่ยวกับการคัดตัว ที่สำคัญวันพรุ่งนี้มาให้เธอ
And my audition is in one hour!อีกชั่วโมงหนึ่งฉันต้องไปคัดตัวแล้ว
We have to audition with a performance videoเราต้องสมัครพร้อมกับ เทปบันทึกทดสอบการเล่น
Well, I have an audition in ten minutes and...-คือว่า... ฉันจะไปทดสอบบทใน 10 นาทีนี้ค่ะ
How did your audition go?เรื่องทดสอบบทเป็นยังไงบ้าง
Right after this little audition tape.ทันทีที่บันทึกเทปแนะนำตัวเสร็จ
Then help me set up an audition for more minstrels.ถ้างั้น ช่วยข้าเตรียมการคัดเลือกนักดนตรีเพิ่มด้วย
Minstrels Audition at the Royal Palaceการคัดเลือกนักดนตรี ที่วังหลวง
I didn't want to audition for this.ชั้นไม่ได้ต้องการที่จะออดิชั่นเพื่อสิ่งนี้

audition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
試聴[しちょう, shichou] (n,vs) trial listening (e.g. to a record before buying); audition
試聴室[しちょうしつ, shichoushitsu] (n) audition room
オーディション[, o-deishon] (n) audition; (P)
聴取[ちょうしゅ, choushu] (n,vs) listening; hearing; audition; radio reception; (P)

audition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การได้ยิน[n.] (kān dāiyin) EN: hearing FR: audition [f]
การฟัง[n. exp.] (kān fang) EN: listening ; hearing FR: écoute [f] ; audition [f]
ฟัง[v.] (fang) EN: listen to ; hear ; hark ; lend an hear FR: écouter ; auditionner ; prêter l'oreille
การทดสอบการได้ยิน[n. exp.] (kān thotsøp) EN: hearing test FR: test d'audition [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า audition
Back to top