ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*audition*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น audition, -audition-

*audition* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
audition (n.) การได้ยิน
audition (n.) การทดสอบการแสดง See also: การทดลองแสดง Syn. tryout, test
audition (vt.) ทดสอบการแสดง See also: ทดลองแสดง
audition (vi.) ทดสอบการแสดง See also: ทดลองแสดง
English-Thai: HOPE Dictionary
audition(ออดิช'เชิน) n. การได้ยิน,ประสาทหรืออำนาจในการฟัง,การทดลองฟัง,การทดลองแสดง, Syn. hearing, tryout, test)
English-Thai: Nontri Dictionary
audition(n) การได้ยิน,การฟัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
audition๑. การฟัง๒. การได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is no aimless audition. The winner gets a shot at Carson.คนชนะได้ออกรายการคาร์สันเชียวนะ
It's a network television audition. It's for comics of the future.เป็นการคัดตัวของสถานี เพื่อหาดาวตลกแห่งอนาคต
Mister, I have to use it... because I have an audition at Juilliard next month... and I have to practice.คุณคะหนูต้องใช้มัน... เพราะว่าหนูจะต้องเข้าสอบ ที่จูเลียดเดือนหน้า... และหนูต้องซ้อม
You go on three auditions a month and you call yourself an actor. But Bob...คุณไปคัดตัวแสดงแค่เดือนละ 3 ครั้ง แล้วเรียกตัวเองว่าดารา แต่บ็อบ
Me, I go on three auditions a month and call myself an actor, but Bob is...ฉันไปคัดตัวแสดงเดือนละ 3 ครั้ง แล้วยังเรียกตัว้องว่าดารา แต่บ็อบ...
When will you let me audition for you again?เมื่อคุณจะให้ฉันออดิชั่นสำหรับคุณอีกครั้งหรือไม่
You're that con man from St Petersburg who was holding auditions to find an Anastasia lookalike.ว่าคุณคือนักหลอกลวง ที่มาจากเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก คนที่จัดการหาผู้ที่เหมือนอนาสเตเชีย
I'm holding a private audition at my salon.ผมจะจัดการคัดเลือกผู้เล่นเป็นการส่วนตัว
Betty's a young actress, and I was just delivering... some faxed pages of a scene for a big audition tomorrow.เบ็ตตี้เป็นนักแสดง และฉันกำลังเอาแฟ็กซ์ ที่เกี่ยวกับการคัดตัว ที่สำคัญวันพรุ่งนี้มาให้เธอ
And my audition is in one hour!อีกชั่วโมงหนึ่งฉันต้องไปคัดตัวแล้ว
He loves auditioning actresses.เขาชอบทดสอบนักแสดงสาวๆ.
We have to audition with a performance videoเราต้องสมัครพร้อมกับ เทปบันทึกทดสอบการเล่น

*audition* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーディション[, o-deishon] (n) audition; (P)
聴取[ちょうしゅ, choushu] (n,vs) listening; hearing; audition; radio reception; (P)
試聴[しちょう, shichou] (n,vs) trial listening (e.g. to a record before buying); audition
試聴室[しちょうしつ, shichoushitsu] (n) audition room

*audition* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟัง[v.] (fang) EN: listen to ; hear ; hark ; lend an hear FR: écouter ; auditionner ; prêter l'oreille
การได้ยิน[n.] (kān dāiyin) EN: hearing FR: audition [f]
การฟัง[n. exp.] (kān fang) EN: listening ; hearing FR: écoute [f] ; audition [f]
การทดสอบการได้ยิน[n. exp.] (kān thotsøp) EN: hearing test FR: test d'audition [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *audition*
Back to top