ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ameze

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ameze*, -ameze-

ameze ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ameze (vt.) ประหลาดใจ Syn. surprise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ameze
Back to top