ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-astound-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น astound, *astound*,

-astound- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not that it's relevant, sir, but you astound me, Mr. Ambassador.{\cHFFFFFF}Not that it's relevant, sir, {\cHFFFFFF}but you astound me, Mr. Ambassador.
Not a guy we just received the project this must be your portrayal of little red it's a completely new view and I'm astound please continue to work with us and thank youไม่ได้เป็นหนุ่ม เราเพิ่งจะได้รับโครงการค่ะ ฉันได้รับภาพวาดหนูน้อยหมวกแดงที่คุณวาดแล้ว
My world, once revealed, will astound everyoneโลกของฉัน หากได้รู้ จะประหลาดใจทุกชนวัย
# It will astound you... #It will astound you...

-astound- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พิศวง[v.] (phitsawong) EN: wonder ; amaze ; astonish ; astound FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -astound-
Back to top