ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fearfulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fearfulness*, -fearfulness-

fearfulness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fearfulness (n.) ความน่ากลัว See also: ความหวาดกลัว Syn. cowardice, timidity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Master are the most fearfulness he is impossible just look at himท่านอาจารย์เป็นผู้ไร้เทียมทาน เป็นไปไม่ได้ ดูเขาสิ

fearfulness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Furchtsamkeit {f}fearfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fearfulness
Back to top